Αγγελίες    Επικοινωνία

Εν αναμονή της νέας πρόσκλησης για την Εξισωτική, οι αιτήσεις στήριξης/πληρωμής των υποψηφίων πραγματοποιούνται µέσω της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019 (έτος δέσµευσης-πληρωµής).

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ανακοίνωσε πρόσφατα ότι σε συνέχεια της αριθ. 1847/51107/26-04-2016 (ΦΕΚ. 1275/τ.Β΄/04-05-2016) Απόφασης του ΥπΑΑΤ περί «Εφαρµογής του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα» του ΠΑΑ 2014−2020», όπως ισχύει, και λαµβάνοντας υπόψη την εγκεκριµένη 4η Τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020, προτίθεται να προκηρύξει το εν λόγω Μέτρο για το έτος 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.: 2641.0.69013-69034.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, όπως περιγράφονται παρακάτω καλούνται, να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο των υποµέτρων 13.1, 13.2 και 13.3 του Μέτρου 13.

α) Υποµέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.

Το υποµέτρο εφαρµόζεται σε όλες τις περιοχές που είναι χαρακτηρισµένες ως ορεινές µε βάση την Οδηγία του Συµβουλίου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

β) Υποµέτρο 13.2: Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών.

βα) Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς που προκαλούνται από δυσχερείς κλιµατολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασµό τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 µετά την νέα οριοθέτηση.

ββ) Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές παρέµβασης εκτός των περιοχών α), γ) και βα) οι οποίες ήταν επιλέξιµες (βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) σηµείο ii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005), κατά την περίοδο προγραµµατισµού 2007-2013 (περιοχές που εντάσσονταν στο Υποµέτρο 13.2 πριν τη νέα οριοθέτηση).

γ) Υποµέτρο 13.3: Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών.

Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις περιοχές µε ειδικούς περιορισµούς, παραµεθόριες και νησιωτικές περιοχές, όπου είναι απαραίτητη η διατήρηση της υπαίθρου και η µη εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώνονται στο ισχύον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 µετά την νέα οριοθέτηση.

Κριτήρια επιλεξιµότητας δικαιούχου

∆ικαιούχοι των υποµέτρων µπορούν να κριθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία:

1) Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύεται µε το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης 104/7056 «Εθνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικασίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου» (ΦΕΚ 147Β/22.1.2015), όπως κάθε φορά ισχύει.

2) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών παρέµβασης της παραγράφου 1.

3) Είναι ενήλικα άτοµα (στην περίπτωση δικαιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα.

Ύψος της Ενίσχυσης

Η ενίσχυση έχει την µορφή ετήσιων πληρωµών ανά εκτάριο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των περιοχών της παρ. 1 και καθορίζεται εντός της σχετικής Υπουργικής Απόφασης περί «Εφαρµογής του Μέτρου 13» όπως κάθε φορά ισχύει.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκµετάλλευσης, το οποίο µετά τα 20 ha µειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης έως και 20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης

Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της ενίσχυσης

Για τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης µεγαλύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της ενίσχυσης

Για το τµήµα της έκτασης της εκµετάλλευσης πέραν των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση. Το ανώτατο όριο των επιλέξιµων εκταρίων για την καταβολή ενίσχυσης ορίζεται ανά υποµέτρο.

Δεσµεύσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν την υποχρέωση:

1) να διατηρούν την εκµετάλλευση µε την οποία εντάσσονται στα υποµέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης.

2) ανάλογα µε τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαµβάνει η εκµετάλλευση τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συµµόρφωσης, όπως αυτές περιγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο εκάστου έτους της Αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, κατ’ εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014, και της 1791/74062/02.07.2015 ΥΑ.

3) να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους από τα αρµόδια Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης / πληρωµής

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγµατοποιείται έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019, ήτοι µέχρι 15 Μαΐου 2019.

Για τις εκπρόθεσµες αιτήσεις που θα υποβληθούν µέχρι τη ∆ευτέρα 10 Ιουνίου 2019, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιµη µέρα επί της δικαιούµενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων - άρθρο 13, Καν(ΕΕ)640/2014).

Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις θα ακολουθήσουν την αναμενόμενη παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Η αίτηση στήριξης/πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, µέσω on-line συστήµατος στην ιστοσελίδα του Οργανισµού, είτε µέσω Κέντρου Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆), που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Απαιτούµενα Δικαιολογητικά

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1) Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου (µόνο για φυσικά πρόσωπα).

2) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας.

3) Για την περίπτωση παράτασης του χρόνου ασφάλισης (άνω των 67 ετών), το σχετικό έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει την εν λόγω παράταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η υποβολή τους δεν είναι απαραίτητη σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προγενέστερου έτους και δεν υπάρχουν µεταβολές

Ένταξη πράξεων

Επί του συνόλου των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης διενεργείται διοικητικός έλεγχος, ο οποίος διεξάγεται µηχανογραφικά και περιλαµβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους µε άλλες βάσεις δεδοµένων (πχ. ΟΣ∆Ε, ΑΑ∆Ε, ΟΠΣΚ, κ.α.), δεδοµένου ότι, εφόσον είναι δυνατόν, η αρµόδια αρχή µπορεί να ζητεί απευθείας από την πηγή πληροφόρησης τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης.

Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:

το εµπρόθεσµο της υποβολής

την πληρότητα της αίτησης

την κάλυψη των κριτηρίων επιλεξιµότητας

τον προσδιορισµό του αιτούµενου ποσού ενίσχυσης για όλη την περίοδο της δέσµευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων διοικητικών ελέγχων, ο ΕΦ∆ προβαίνει στην ένταξη των πράξεων για τις παραδεκτές αιτήσεις, µε βάση τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις αιτήσεις που έχουν επιλεγεί προς στήριξη.

Λεπτοµέρειες για τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, τους ελέγχους, και τις µειώσεις-κυρώσεις, το επόµενο διάστηµα θα εκδοθεί τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης καθώς και σχετική πρόσκληση του Μέτρου.

Πηγή: e-ea.gr

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 (ΟΣΔΕ), δηλαδή μέχρι τις 15 Μαΐου, θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στο μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης (Μέτρο 13: «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 230 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση στα 12,5 ευρώ το στρέμμα στα ορεινά και στα 9,5 ευρώ το στρέμμα στα πεδινά. Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπομέτρου 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές και υπομέτρου 13.2:  «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» οι δικαιούχοι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στα υπομέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης ενώ ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η  εκμετάλλευσή τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

Bρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξισωτική του 2018.pdf

Τα 230 εκατ. ευρώ και για το 2018 κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής:

 • Υπομέτρο 13.1: 148.000.000 ευρώ και
 • Υπομέτρο 13.2: 82.000.000 ευρώ

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά στρέμμα ο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 200 στρέμματα μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρ. χορηγείται το 100% της ενίσχυση.
 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 στρ. έως και 250 στρ.: χορηγείται 80% της ενίσχυση.
 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 στρ. έως και 300 στρ χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
 • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρεμμάτων δεν χορηγείται ενίσχυση.

Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρεμμάτων, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρέμματα.

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.2

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 200 στρ. μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρ. χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 στρ. έως και 25 στρ. χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
 • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 στρ. έως και 300 στρ. χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
 • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρ. δεν χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρ. θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρέμματα

 Πηγή: agronews.gr

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ φιλοδοξεί από την Παρασκευή 19 Μαΐου και ως τα τέλη Ιουνίου να ξεκινήσει οι πληρωμές σε δικαιούχους παραγωγούς.

Η αρχή αναμένεται να γίνει µε ένα ποσό πάνω από 80 εκατ. ευρώ για τις υπόλοιπες συνδεδεμένες ενισχύσεις (5 για ζωικά και 3 για φυτικά), για να ακολουθήσουν τα βιολογικά του 2014 και 2015, καθώς και τα υπόλοιπα από τις εξισωτικές παλαιότερων ετών. Σε κάθε περίπτωση, υποχρέωση στο πλαίσιο των κοινοτικών κανόνων, είναι η διευθέτηση όλων των πληρωμών των άμεσων ενισχύσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου, κάτι που σημαίνει ότι µμέχρι αυτή την καταληκτική ημερομηνία θα κληθεί ο Οργανισμός Πληρωμών να καλύψει όλα τις εκκρεμότητες της ενιαίας ενίσχυσης του 2016.

Όσον αφορά τις συνδεδεμένες, στον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι εν λόγω πιστώσεις τοποθετούνται το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου. Προς το παρόν γίνονται διασταυρώσεις και έλεγχοι, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και τροποποιήσεις που ενδέχεται να αλλάξουν το τελικό ποσό προς πληρωμή. Να σημειωθεί ότι βάσει των προϋπολογισμών για το 2016 στο ρύζι αναλογούν 7.905.818 ευρώ, τη βιομηχανική ντομάτα 3.162.327 ευρώ, τα πορτοκάλια 11.858.727 ευρώ.

Αντίστοιχα για τις ενισχύσεις των ζωικών στο πρόβειο και το αίγειο κρέας, το µπάτζετ του 2016 για τα πεδινά είναι 11.364,614 ευρώ και για τα ορεινά στα 21.444.532 ευρώ, στο βόειο κρέας ανέρχεται στα 4.211.569 ευρώ και για τους κτηνοτρόφους µε ειδικά δικαιώματα, για βοοειδή στα 4.450.000 ευρώ και για αιγοπρόβατα στα 25.196.819 ευρώ.

Μέσα στον Μάιο τοποθετείται αρμοδίως και η πληρωμή των υπόλοιπων από εξισωτικές αποζημιώσεις του 2014 και 2015, ενώ στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα µε τον αντιπρόεδρο του Οργανισμού Γιώργο Αποστολάκη, είναι µμέσα στον Ιούνιο να ξεκινήσει η πίστωση των υπολοίπων της εξισωτικής αποζημίωσης του 2016.


Πηγή: dikaiologitika.gr

 

 

Μέχρι και τις 18.01.2017, στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων, με την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστείλουν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών, μπορούν να καταθέτουν τις ενστάσεις τους (βλέπε έγγραφο υποδείγματος στο τέλος της ανάρτησης) οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης.

Σύγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 1847/51107/26.04.2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 1275 Β΄), μετά ολοκλήρωση της καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 16 και 18 της προαναφερόμενης ΥΑ, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική «ένσταση», όπως συνημμένο υπόδειγμα, κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής.

Οι «ενστάσεις» υποβάλλονται από σήμερα Τετάρτη 04.01.2017 και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών (μέχρι και 18.01.2017) στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων, με την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστείλουν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός (5) πέντε  εργάσιμων ημερών

Η υποβολή των «ενστάσεων» συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπου απαιτείται, τα οποία :

 • θα ελεγχθούν ως προς την ιδιότητα του “’άμεσα συνταξιούχου”, στο πλαίσιο του κριτηρίου επιλεξιμότητας σύμφωνα με το οποίο δεν κρίνονται δικαιούχοι ένταξης και πληρωμής όσοι «έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα».
 • Θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ισχύουσας διαδικασίας διοικητικών Πράξεων (ΔΠ) όσον αφορά το αίτημα διόρθωσης αίτησης πληρωμής.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Τη δυνατότητα να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) από την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου έχουν οι παραγωγοί, μετά την έκδοση της πρώτης κατάταξης των δικαιούχων για την εξισωτική του 2016.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 της εξισωτικής και από την Τρίτη μπορούν οι αγρότες με το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ να ενημερώνονται.

Σημειωτέον ότι οι πίνακες θα είναι διαθέσιμοι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και στους Πιστοποιημένους Φορείς. Οι παραγωγοί θα μπορούν να υποβάλλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στους πιστοποιημένους φορείς.

  

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής: 

Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1847/51107/26-04-2016 ΥΑ (ΦΕΚ1275 Β΄- ΑΔΑ 6ΤΧΥ4653ΠΓ-15Π) όπως ισχύει, η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στο Μέτρο 13 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή΄ ΆΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" του ΠΑΑ 2014-2020 (Εξισωτική Αποζημίωση).

 Μετά την πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτομένων), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. [http://www.opekepe.gr/, - 'Εφαρμογές' - 'Εφαρμογές για την ενημέρωση του πολίτη' και συγκεκριμένα στην 'Ενημέρωση Μέτρου 13 - Εξισωτική Αποζημίωση Έτους Αιτήσεων 2016'] και θα είναι διαθέσιμοι για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών με τη χρήση των ΑΦΜ και ΑΜΚΑ από την Τρίτη 15 Νοεμβρίου.

Οι πίνακες θα είναι επίσης διαθέσιμοι στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και στους Πιστοποιημένους Φορείς Υποβολής Αιτήσεων. Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή εντός 10 εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 16.11.2016, είτε απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων με την υποχρέωση των τελευταίων να τις αποστέλλουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Το έντυπο της ενδικοφανούς προσφυγής είναι διαθέσιμο για τους ενδιαφερόμενους στην ανωτέρω ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Πηγή: agronews.gr

Ουδέν νεότερoν για τις εκκρεμότητες από το 2008

 

Οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, αφού νέα υπουργική απόφαση ορίζει ότι δύναται να καταβληθεί το 75% της ενίσχυσης κι αυτό με την ολοκλήρωση των διοικητικών μόνο ελέγχων, σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού 2015/1748 της ΕΕ.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥπΑΑΤ, τα αποτελέσματα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων (διοικητικών και επιτόπιων) − πρακτικά ελέγχων − καταχωρούνται από τους ελεγκτές των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στη βάση δεδομένων του προγράμματος. Η καταχώριση των αποτελεσμάτων των πρωτοβάθμιων ελέγχων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των πληρωμών.

Επιπλέον:

Οι πληρωμές των δικαιούχων, πραγματοποιούνται έως τις 31 Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που έπεται του υπό εξέταση έτους εφαρμογής.

Οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους, στο ακέραιο, χωρίς καμία μείωση ή παρακράτηση, με πίστωση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Δεν πραγματοποιείται καμία πληρωμή αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι επιλεξιμότητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 της παρούσας. Ωστόσο, δύναται να καταβληθεί μέχρι και το 75% της ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών ελέγχων, λαμβάνοντας μέτρα για να μην υπάρξει υπέρβαση του ποσού ενίσχυσης. Το ποσοστό των πληρωμών είναι ταυτόσημο για όλους τους δικαιούχους του μέτρου.

Όσον αφορά τους ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης στις περιπτώσεις που οι εν λόγω έλεγχοι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν πριν από τις πληρωμές, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ανακτώνται σύμφωνα με την αρ. 4941/7.11.2011 (ΦΕΚ 2538/Β΄/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται σε δικαιούχους οι οποίοι απεδείχθη ότι δημιούργησαν τεχνητά τους όρους που απαιτούνται για την καταβολή της ενίσχυσης, αντίθετα με τους στόχους του προγράμματος, με σκοπό να αποκομίσουν οφέλη.

Υπενθυμίζουμε ότι η εξισωτική αποζημίωση αφορά στην παροχή ενίσχυσης προς τους αγρότες των μειονεκτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.

Η ενίσχυση δίνεται διότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών δίνουν χαμηλό εισόδημα στον παραγωγό εξαιτίας των μόνιμων φυσικών αντιξοοτήτων τους (μεγάλα υψόμετρα, απότομες κλίσεις, μικρή βλαστική περίοδος, πτωχά – υποβαθμισμένα εδάφη κ.α.). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απουσία εναλλακτικών πηγών απασχόλησης, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για την παραμονή των κατοίκων στις περιοχές αυτές και λειτουργεί ανασχετικά στη συνέχιση της άσκησης γεωργικών δραστηριοτήτων.

Αν τώρα λάβουμε υπόψιν μας ότι εκκρεμούν πληρωμές εξισωτικής από το 2008…, για τις οποίες ο ίδιος ο υπουργός είχε πει ότι θα τακτοποιηθούν μέχρι 15 Δεκεμβρίου, χωρίς φυσικά να υπάρχει η παραμικρή εξέλιξη, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε το πόσο ενδιαφέρεται το κεντρικό κράτος για την περιθωριοποιημένη ύπαιθρο, για τις υπό ερήμωση μειονεκτικές-ορεινές περιοχές της πατρίδας μας!!!

Στην Ένωση Αγρινίου, μήνες τώρα συγκεντρώνουμε ερωτήματα σχετικά με το πότε θα γίνουν οι πληρωμές της εξισωτικής. Και οι απαντήσεις μας παραπέμπουν κάθε φορά στις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργού και στις δηλώσεις του σε μέσα ενημέρωσης ή σε ομιλίες του στη Βουλή, με το ένα χρονοδιάγραμμα να διαδέχεται το άλλο…και τους παραγωγούς να παραμένουν απλήρωτοι.

Πηγή: e-ea.gr

Σελίδα 1 από 2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία