Αγγελίες    Επικοινωνία

Στο Ν.4036/2012 σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση τους, προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων, εκδόθηκαν οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα παρακάτω:

 1. Χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει: 

α. Να είναι εγκεκριμένα για το σκοπό που εφαρμόζονται.

β. Να τηρούνται πιστά τα αναγραφόμενα στις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασία τους ως προς τη δοσολογία, το χρόνο ψεκασμού, τον όγκο του ψεκαστικού διαλύματος, το μεσοδιάστημα ψεκασμών, την απόσταση από επιφανειακά και υπόγεια νερά.

γ. Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά τον ψεκασμό (φόρμα, μάσκες, γάντια, μπότες).

δ. Τα κενά δοχεία των συσκευασιών να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συσκευασία τους:

 • Τριπλό ξέπλυμα, με το νερό ξεπλύματος να ρίχνεται στο ψεκαστικό υγρό
 • Τρύπημα των κενών ξεπλυμένων δοχείων
 • Προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, τα κενά πλαστικά δοχεία σε καμία περίπτωση δεν καίγονται.

Τα νόμιμα γεωργικά φάρμακα πρέπει να φέρουν πάντα ετικέτα στην ελληνική γλώσσα και αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Κάθε γεωργικό φάρμακο με ετικέτα ξενόγλωσση είναι παράνομο.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενημερώνονται από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος προμήθειας των γεωργικών φαρμάκων και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους.

Η χρήση γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή από κατόχους τίτλου σπουδών, που επέχει θέση του ανωτέρω αναφερόμενου πιστοποιητικού.

Με το Ν. 4235/2014, θεσπίστηκε η απαίτηση συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπορία τους από καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Η συνταγή χρήσης εφαρμόζεται μόνο στα γεωργικά φάρμακα, που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μάλιστα μόνον στα επαγγελματικής χρήσης.

Δεν απαιτείται στα ερασιτεχνικής χρήσης φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ούτε στα βιοκτόνα.

Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει: 

 • Να είναι πιστοποιημένα από εξουσιοδοτημένους Σταθμούς Επιθεώρησης,
 • Nα καθαρίζονται αμέσως μετά από κάθε εφαρμογή εκτός κατοικημένων χώρων, σε τμήμα αγρού με βλάστηση που δεν προορίζεται για κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα και μακριά από αυλάκια ή άλλες πηγές νερού και
 • Nα συντηρούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
 1. Σωστή αποθήκευση
 • Φροντίζουμε να μην έχει περάσει ο χρόνος λήξης των φυτοφαρμάκων που έχουμε στην αποθήκη μας.
 • Διατηρούμε τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ζωοτροφές.
 • Τα ζιζανιοκτόνα τα αποθηκεύουμε χωριστά από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα, τα λιπάσματα και τους σπόρους.
 • Διατηρούμε σε καλή κατάσταση την ετικέτα και δεν αλλάζουμε την αρχική συσκευασία των φαρμάκων.
 1. Καταγραφή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να καταχωρείται σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο γίνεται καταχώρηση:

 • Της ονομασίας του φυτοφαρμάκου,
 • Του χρόνου και της δόσης εφαρμογής,
 • Της καλλιέργειας και της τοποθεσίας στην οποία χρησιμοποιήθηκε.

Το αρχείο πρέπει να διατηρείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Από το αρχείο μπορεί να ελεγχθεί και το κατάστημα από το οποίο έγινε η προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων. Το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το οποίο αγοράζουμε τα γεωργικά φάρμακα, πρέπει να έχει γνωστοποιήσει με αναγγελία την έναρξη εμπορίας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και στη συνέχεια, ύστερα από σχετικό έλεγχο, χορηγείται από την ίδια υπηρεσία βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.

 1. Μέτρα προστασίας των μελισσών

Τα γεωργικά φάρμακα που είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες φέρουν σχετικές ενδείξεις επί της ετικέτας τους και μπορούν εύκολα να ενημερωθούν οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.

Μετά την επιλογή του πλέον κατάλληλου γεωργικού φαρμάκου, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω μέτρα προστασίας των μελισσών:

 • Πρέπει να ελέγχεται η παρουσία και δραστηριότητα μελισσών στο χωράφι. Τονίζεται ότι το μελίτωμα που παράγουν οι αφίδες είναι ελκυστικό για τις μέλισσες.
 • Πρέπει να εφαρμόζονται πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου, όσον αφορά τις μέλισσες.
 • Απαγορεύεται η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων που αναφέρουν επί της συσκευασίας τους επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα, εκτός εάν άλλως αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.
 • Συνιστάται ψεκασμός τις βραδινές ώρες, όταν οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε, καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
 • Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να γίνεται νωρίς το πρωί .
 • Αποφεύγεται η δημιουργία μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.
 1. Έλεγχοι για τα φυτοφάρμακα

Ο έλεγχος της ορθής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές:

α. Με την συλλογή φύλλων και τμημάτων φυτών και έλεγχος σε ειδικό εργαστήριο. Τα ευρήματα από την δειγματοληψία μπορεί να συγκριθούν και με το ημερολόγιο καταγραφής των γεωργικών φαρμάκων.

β. Με δειγματοληψία εδάφους για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

γ. Με δειγματοληψία ψεκαστικού διαλύματος και εργαστηριακό έλεγχο από τον οποίο διαπιστώνεται η δραστική ουσία και η συγκέντρωση (πυκνότητα) του διαλύματος. Τα αποτελέσματα εξετάζονται σε σχέση με την καλλιέργεια, δηλαδή εάν η δραστική ουσία που βρέθηκε στην ανάλυση, έχει έγκριση για την καλλιέργεια που έγινε ο ψεκασμός.

δ. Με δειγματοληψία σε συγκομισθέντα προϊόντα φυτικής προέλευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΚΑΝ.396/2005 για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Προϊόντα - κυρίως νωπά οπωροκηπευτικά - με υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ή με υπολείμματα μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, καταστρέφονται και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στους υπεύθυνους.

Τέλος επισημαίνεται για πολλοστή φορά, ότι η μη ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία των καταναλωτών, των παραγωγών και να ζημιώσει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία των προϊόντων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αγροτικό συνεταιρισμό ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, στην Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, στα υποκαταστήματα ή να επικοινωνούν στο 2641.0.69046 ή με το κατάστημα πώλησης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων του Συνεταιρισμού, στο 2641.0.69009.

Πηγή: e-ea.gr

 

Το Θεματικό Πάρκο λειτούργησε σε Πάτρα, Πύργο, Αγρίνιο, Ναύπακτο, Μεσολόγγι, Αίγιο ,Κλειτορία και Κάτω Αχαΐα, με τη συμμετοχή περισσότερων από (5.000) μαθητών Δημοτικών Σχολείων

Συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Σήμερα, Τρίτη 2-4-2019, στην Κάτω Αχαΐα, ολοκληρώθηκε το Θεματικό Πάρκο «Εθισμός και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο»
Το Θεματικό Πάρκο λειτούργησε από τον Δεκέμβριο του έτους 2018 μέχρι και σήμερα, σε Πάτρα, Πύργο, Αγρίνιο, Ναύπακτο, Μεσολόγγι, Αίγιο, Κλειτορία και Κάτω Αχαΐα, όπου εκπαιδεύτηκαν συνολικά (5.093) μαθητές δημοτικών σχολείων.
Το θεματικό πάρκο είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με στόχο να εκπαιδεύσει τα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων και να τους παράσχει ερεθίσματα για τον Εθισμό και τους Κινδύνους στο Διαδίκτυο.

Οι δραστηριότητες του Θεματικού Πάρκου στις οποίες συμμετείχαν τα παιδιά με βιωματικό τρόπο, ήταν οι εξής:
1.      Τηλεπαιχνίδι τύπου buzzer, με αντικείμενο τον Εθισμό
2.      Κυνήγι Ερωτήσεων και παρουσίαση, με αντικείμενο του Κινδύνους του Διαδικτύου,
3.      Τάπητας (έκτασης 20 τ.μ.), «Το Διαδίκτυο», που προσομοιώνει επιτραπέζιο παιχνίδι
4.      Εργαστήριο ζωγραφικής

Οι εκπαιδεύσεις στο Θεματικό Πάρκο πραγματοποιήθηκαν από Αξιωματικούς και Ψυχολόγους της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και από Ψυχολόγο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το θεματικό πάρκο ολοκληρώθηκε σήμερα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας,  όπου παρέστησαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Ταξίαρχος Νικόλαος ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, σε Θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αντώνιος ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ο  βοηθός Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας σε θέματα παιδείας - Πρόεδρος (Ο.Τ.Α.Δ.) & Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας κ. Ξενοφών  Μπαχράς, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας Ταξίαρχος Βασίλειος ΤΣΟΥΡΑΣ, ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας κ. Στέφανος ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ και οι Διοικητές του Τμήματος Ασφαλείας και του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας.

Σε δήλωση του ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Ταξίαρχος Νικόλαος ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ, επεσήμανε μεταξύ άλλων:  «…..Οι μικροί μας φίλοι, είχαν τη δυνατότητα, μέσα από τις πρωτοποριακές και καινοτόμες δραστηριότητες του θεματικού πάρκου, να έρθουν σε επαφή με τις πλευρές του διαδικτύου που αφορούν τον εθισμό και
τους κινδύνους του.
Τα παιδιά μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους, έμαθαν να ξεχωρίζουν τα όρια τους, να θέτουν φραγμούς μπροστά από τον εθισμό και να καταλαβαίνουν τι είναι μια εθιστική κατάσταση και πως ξεκινάει, ενώ παράλληλα εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσουν, κατά τα πρώτα στάδια της εισαγωγής τους σε αυτό τον κόσμο, έτσι ώστε να λαμβάνουν τις κατάλληλες ανά περίπτωση προφυλάξεις.
Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, θα συνεχίσει να διοργανώνει, ενημερωτικές – εκπαιδευτικές δράσεις, συνεργαζόμενη με όλους τους Φορείς και τις Αρχές της περιοχής μας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και κυρίως της νεολαίας μας ”

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σε Θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αντώνιος ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ, τόνισε τα εξής :Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του Θεματικού Πάρκου για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, το πρώτο βιωματικό- διαδραστικό πάρκο που σχεδιάστηκε στην Ελλάδα με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΓενικήςΠεριφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

«… Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των μικρών μαθητών για την ορθολογική χρήση των νέων τεχνολογιών, την πρόληψη για τους κινδύνους που ενυπάρχουν και την αποφυγή ιστοσελίδων «παγίδων». Η προστασία των παιδιών από τον εθισμό στο διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότητα στην διοργάνωση δράσεων καλλιεργώντας στα παιδιά αυτοπεποίθηση και παιδεία.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα ήθελε να ευχαριστήσει για την αγαστή συνεργασία τους φορείς και τους Δήμους που συνέβαλαν στην επιτυχία των και την μεγάλη συμμετοχή των μικρών μαθητών»

Ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, επεσήμανε τα εξής:

« … Ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα μια σημαντική συνεργασία τριών φορέων και πιο συγκεκριμένα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο ευαίσθητο και ιδιαίτερα δημοφιλές – τελευταία - αντικείμενο της σχέσης των παιδιών μας με το Διαδίκτυο.
Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 5.000 μαθητές Δημοτικών Σχολείων για τους Κινδύνους και τον Εθισμό στο Διαδίκτυο μέσα από το βιωματικό και Διαδραστικό Θεματικό Πάρκο, το οποίο είμαι πεπεισμένος ότι θα αποτελέσει οδηγό για το μέλλον.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συνεργαζόμενους φορείς αλλά και όσους υποστήριξαν αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία»


Ο βοηθός Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας σε θέματα παιδείας - πρόεδρος (Ο.Τ.Α.Δ.) &  Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας κ. Ξενοφών  Μπαχράς  δήλωσε τα παρακάτω:

«Στο θεματικό πάρκο με θέμα «Εθισμός και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο», συμμετείχαν το 1ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας καθώς και τα Δημοτικά Σχολεία Λάππα και Λουσικών.
Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους 250 περίπου μαθητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο και για το πώς θα προστατευθούν από τους κινδύνους κατά την πλοήγησή τους στον κυβερνοχώρο, συμμετέχοντας ενεργά μέσα από μία σειρά διαδραστικών παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων.

Ήταν χαρά μας σαν δημοτική αρχή να φιλοξενήσουμε στο Δήμο μας το συγκεκριμένο θεματικό πάρκο και αποδεχθήκαμε άμεσα την πρόσκληση, διότι ένας από τους στόχους μας είναι η ευαισθητοποίηση των νέων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Ως τομέας παιδείας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας είμαστε πάντα θετικοί σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά.Ευχαριστούμε Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την πρόσκλησή τους.»

Γραφείο Τύπου Αστ. Δ/νσης Περ. Δυτικής Ελλάδας

Με την συμμέτοχή εκατοντάδων μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019, η «αποστολή» του Θεματικού Πάρκου για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου. Επόμενος σταθμός του Θεματικού Πάρκου θα είναι το Αίγιο και συγκεκριμένα, η Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αλέκος Μέγαρης», όπου από την Τετάρτη 13 Μαρτίου έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου οι μαθητές της πόλης θα ενημερωθούν για την σωστή χρήση του διαδικτύου.

Οι δράσεις του Θεματικού Πάρκου θα ολοκληρωθούν στις 18 Μαρτίου 2019 στον Ξενώνα Νεότητας Κλειτορίας, με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε όσα το δυνατόν περισσότερα παιδιά της Δυτικής Ελλάδας, ακόμη και σε εκείνα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, να ενημερωθούν για τον Εθισμό και τους Κινδύνους στο Διαδίκτυο.

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 4.000 μαθητές δημοτικών σχολείων έχουν εκπαιδευτεί σε Πάτρα, Πύργο, Αγρίνιο, Ναύπακτο και Μεσολόγγι στο Θεματικό Πάρκο «Εθισμός και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο», οι δράσεις του οποίου ξεκίνησαν από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το Θεματικό Πάρκο για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο είναι το πρώτο βιωματικό - διαδραστικό πάρκο, που σχεδιάστηκε στην Ελλάδα και είναι αποτέλεσμα της κοινής πρωτοβουλίας που ανέλαβαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό οι μαθητές δημοτικών σχολείων να γίνουν συμμέτοχοι στην ορθολογική χρήση των νέων τεχνολογιών, να καταλαβαίνουν τα όρια τους στη χρήση του διαδικτύου, αλλά και να ενημερωθούν για την πρόληψη από κινδύνους που εντοπίζονται στο Διαδίκτυο.

Οι δράσεις του περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες. Τηλεπαιχνίδια τύπου μπάζερ, επιδαπέδιο παιχνίδι, ζωντανή επίδειξη σε υπολογιστές για τους κινδύνους του διαδικτύου και έκθεση ζωγραφικής, με στόχο οι μικροί χρήστες του διαδικτύου να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά τις νέες τεχνολογίες και να γνωρίσουν τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο.

Ο δεύτερος κύκλος των δράσεων του Θεματικού Πάρκου πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Δήμων Ναυπακτίας, Αιγιαλείας, Καλαβρύτων, του Οργανισμού Παπαχαραλάμπειου Εθνικού Σταδίου Ναυπάκτου, του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας.

Οι κίνδυνοι του περιουσιολογίου

Του Σπύρου Δημητρέλη

Εντός του έτους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θα έχει δημιουργηθεί η βασική υποδομή του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, ενώ θα έχουν περάσει και από τη Βουλή και οι απαιτούμενες διατάξεις για τη οικοδόμησή του. Πρόκειται για την πρώτη φάση του περιουσιολογίου.

Το έργο προωθείται στο όνομα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, αλλά εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους για τους φορολογούμενους. Ειδικότερα τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό στους φορολογούμενους έχουν να κάνουν κυρίως με την ασφάλεια των στοιχείων που θα καταγραφούν σε αυτό, με δεδομένη και την περιορισμένη προστασία τους στο παρελθόν όταν και είχαν σημειωθεί κρούσματα διαρροών.

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως το ύψος των καταθέσεων και των μετρητών των φορολογούμενων θα καταγραφούν στο περιουσιολόγιο και ενδεχόμενη διαρροή τους θα φέρει σε επικίνδυνη θέση τους κατόχους τους. Από την άλλη, η δημιουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου αποτελεί ουσιαστικά και την υποδομή για την επιβολή στο μέλλον ενός φόρου με βάση τη συνολική περιουσία κάθε φορολογούμενου.

Ο φόρος αυτός, όπως έχει αποδείξει η εμπειρία άλλων χωρών που επιχείρησαν να τον εφαρμόσουν, είναι αντιαναπτυξιακός καθώς οδηγεί σε φορολογική έξοδο από τη χώρα εύπορων φορολογούμενων και κεφαλαίων. Παράλληλα, σημαντικό πρόβλημα είναι η ανυπαρξία ενός αξιόπιστου τρόπου μέτρησης της αξίας των μη εισηγμένων επιχειρηματικών συμμετοχών των φορολογούμενων καθώς και των έργων τέχνης και σύνθετων επενδυτικών προϊόντων.

Θεωρητικά η βασική λειτουργία του περιουσιολογίου θα είναι η κατάρτιση με πιο αποτελεσματικό τρόπο της λίστας των φορολογούμενων που θα ελέγχονται κάθε χρόνο για τη λεγόμενη αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας. Το ύψος του εισοδήματος του φορολογούμενου θα υπολογίζεται με βάση τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου που λαμβάνουν υπόψη τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση του ελεγχόμενου και τις δαπάνες του. Οι μεταβολές και οι δαπάνες συγκρίνονται με τα δηλούμενα εισοδήματα του ελεγχόμενου και εφόσον προκύπτει αρνητική διαφορά αυτή θα θεωρείται εισόδημα και θα φορολογείται.

Στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο κάθε φορολογούμενος θα έχει την ατομική του μερίδα στην οποία θα καταγραφούν αυτόματα:

- όλα τα ακίνητα που έχει στην ιδιοκτησία του ο φορολογούμενος μαζί με την αντικειμενική αξία τους. Μάλιστα, με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης των αντικειμενικών αξιών προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις εμπορικές, ουσιαστικά θα καταγραφεί η συνολική εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούμενου

- όλα τα ΙΧ αυτοκίνητα που διαθέτει ένας φορολογούμενος. Τα σχετικά στοιχεία θα ληφθούν από το αρχείο οχημάτων που διαθέτει η ΑΑΔΕ αλλά και τη φορολογική δήλωση

- τα σκάφη αναψυχής που έχει στην κατοχή του κάθε φορολογούμενος. Τα στοιχεία θα ληφθούν από το σχετικό αρχείο που τηρεί η ΑΑΔΕ

- τα αεροσκάφη που έχουν δηλωθεί από τους φορολογούμενος στο Ε1

- τα ετήσια εισοδήματά του, όπως εμφανίζονται στις φορολογικές του δηλώσεις

Σε δεύτερη φάση, δηλαδή έως το τέλος του 2020, θα ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο με δεδομένα τα οποία δεν γνωρίζει η φορολογική διοίκηση. Ειδικότερα, η ΑΑΔΕ θα λάβει στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές για:

- τις καταθέσεις που διαθέτει κάθε φορολογούμενος. Τα σχετικά στοιχεία θα ληφθούν από το μητρώο καταθετών που έχει ήδη δημιουργηθεί για τις ανάγκες του φορολογικού ελέγχου

- τις πάσης φύσεως επενδύσεις σε κινητές αξίες που κατέχει ο φορολογούμενος, όπως είναι τα ομόλογα, οι μετοχές, οι προθεσμιακές καταθέσεις κα

- τα δάνεια που έχει λάβει ο φορολογούμενος και τα ποσά που δαπανά ετησίως για την εξυπηρέτηση ή την πλήρη απόσβεσή τους

- τις τραπεζικές θυρίδες που έχει μισθώσει ο φορολογούμενος

Οι φορολογούμενοι θα κληθούν παράλληλα να δηλώσουν στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν γνωρίσει η φορολογική διοίκηση όπως:

- τα μετρητά που διαθέτει ένας φορολογούμενος εκτός τραπεζικού συστήματος, αλλά πάνω από ένα όριο (π.χ. πάνω από 20.000 ευρώ)

- τα πολύτιμα αντικείμενα, όπως τιμαλφή ή έργα τέχνης πάνω από ένα όριο αξίας (π.χ. άνω των 10.000 ευρώ)

- τον επενδυτικό χρυσό που διαθέτει ένας φορολογούμενος ο οποίος φυλάσσεται σε τραπεζικά θησαυροφυλάκια

- συμμετοχές σε κάθε είδους εισηγμένες επιχειρήσεις στο εξωτερικό ή μη εισηγμένες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπεται ότι αντικείμενο του έργου του περιουσιολογίου είναι "η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και των νομικών οντοτήτων. Η καταγραφή αυτή, όπως τονίζεται από αρμόδια στελέχη,  κρίνεται απολύτως αναγκαία ως εργαλείο άσκησης φορολογικής πολιτικής με στόχο τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων και τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Επιπρόσθετα θα δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρεί η φορολογική διοίκηση για αυτούς και να έχουν δικαίωμα παρέμβασης, όταν οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πλήρεις ή ακριβείς. Πρόκειται για ένα λόγω της γνώσης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης και φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, θα προσφέρει ένα σημαντικό εργαλείο για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής  για την ενίσχυση των πραγματικά ασθενών κοινωνικών ομάδων".

Πηγή: capital.gr

Επικίνδυνο χαρακτηρίζουν τον φοίνικα που βρίσκεται στην μικρή πλατεία των παλιών εργατικών κατοικιών κοντά στην Παλαμαϊκή Σχολή, οι κάτοικοι της περιοχής, καθώς πέφτουν συνέχεια μεγάλα κλαδιά.

Κατά ένα μεγάλο μέρος του έχει ξεραθεί και τα μεγάλα κλαδιά πέφτουν στο έδαφος, με κίνδυνο να χτυπήσουν κάποιο παιδί που παίζει αμέριμνο. Οι περίοικοι υποστηρίζουν ότι έχουν καλέσει την αρμόδια υπηρεσία του δήμου προκειμένου να καθαρίσει το ξερό μέρος του δέντρου, αλλά δεν βρήκαν ανταπόκριση.

Επιπλέον δίπλα ακριβώς από το τεράστιο δέντρο περνάει καλώδιο της ΔΕΗ που ηλεκτροδοτεί τα σπίτια. Αυτό με τον αέρα ακουμπάει πάνω στον κορμό και φθείρεται. Μέχρι τώρα έχει αντικατασταθεί τρεις φορές, μετά από κλήση των κατοίκων στην ΔΕΗ, αφού έμειναν χωρίς ρεύμα.

Γενικότερα η μικρή αυτή πλατεία της γειτονιάς των παλιών εργατικών κατοικιών είναι εντελώς παραμελημένη. Κανείς δεν έχει καθαρίσει και δεν έχει επισκευάσει τα χαλασμένα παγκάκια και τα σπασμένα φωτιστικά, τα γυαλιά από τα οποία πέφτουν με τον αέρα με κίνδυνο να τραυματίσουν κάποιον περαστικό.

Το μόνο που έχει απομείνει από τα παλιά χρόνια είναι ένας φωτοσωλήνας τυλιγμένος στον κορμό του φοίνικα που άναβε τα Χριστούγεννα για να στολίζει την πλατεία. Τώρα όμως έχει καταστραφεί και απλά κρέμεται πάνω στο δέντρο.

Δεν πρόκειται για ένα πυκνοκατοικημένο κεντρικό σημείο, πρόκειται όμως για μια πανέμορφη γειτονιά του Μεσολογγίου που χρειάζεται υποστήριξη και προσοχή, καθώς έχει κρατήσει τον γραφικό της χαρακτήρα.

ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ

Μία μεθοδευμένη αδειοδότηση 4 Μονάδων Βιορευστών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, θέτει σε κίνδυνο το οικοσύστημα υψίστης Διεθνούς και Ευρωπαϊκής αξίας.

Διαβάστε μία ΣΥΝΟΛΙΚΗ ενημέρωση για την Καύση Βιορευστών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού https://wp.me/p8yghC-af

Οι 4 μονάδες βιορευστών που αδειοδοτήθηκαν χωρίς εμάς και σε βάρος μας, είναι ένα βήμα πριν ξεκινήσουν αλλά οι τοπικοί άρχοντες σιωπούν.

Αγγελική Καζαντζή (Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου)
Νίκος Καραπάνος (Δήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγίου)
Νίκος Μπαλαμπάνης (Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος)
Χριστίνα Σταρακά (Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας)
Απόστολος Κατσιφάρας (Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)
Μαρία Τριανταφύλλου (Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ΣΥΡΙΖΑ)
Φάμελλος Σωκράτης(Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)

Πλέον δεν μπορείτε να παίζετε κρυφτό αλλά οφείλετε να πάρετε ξεκάθαρη θέση για το ζήτημα της Καύσης Βιορευστών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

Οφείλετε να αναλάβετε ουσιαστική δράση για ένα ζήτημα που σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την προωθούμενη, από την Περιφέρεια, Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της περιοχής, χρηματοδοτούμενη από το Π.Ε.Π Δυτ. Ελλάδας.

Δεν υπήρχε κανένας Εθνικός ή/και αναπτυξιακός λόγος χωροθέτησης των μονάδων αυτών σε εκτάσεις υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας και εντός του Εθνικού Πάρκου (με τέσσερεις κωδικούς προστασίας)

Ζητάμε την άμεση ανάκληση των αδειών ώστε να προστατευτεί το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία