Αγγελίες    Επικοινωνία

Με την εφαρμογή νέας διαδικασίας μεταποίησης, μέσω της Ερευνητικής Δράσης Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ο Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ κάνει ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια συνολικής ανάδειξης της βρώσιμης ελιάς.

Εργαζόμαστε καθημερινά βάσει ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους παραγωγούς μας.

Ο μεταποιητικός κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς είναι ένας από τους δυναμικότερους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας και χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια δεδομένου ότι το 85% του προϊόντος εξάγεται σε χώρες υψηλού κυρίως εισοδηματικού επιπέδου.

Η χώρα μας έχει παράδοση στην επεξεργασία της φυσικής μαύρης ελιάς και για το λόγο αυτό ο συγκεκριμένος εμπορικός τύπος είναι διεθνώς γνωστός με την επωνυμία «Greek-style olives», γεγονός που δίνει σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα στη χώρα μας. Η κυριότερη ποικιλία που χρησιμοποιείται για την παρασκευή φυσικής μαύρης ελιάς είναι η ποικιλία Καλαμών που δίνει τον διεθνώς γνωστό εμπορικό τύπο «Kalamata olives», ο οποίος έχει άριστη φήμη λόγω των εξαιρετικών οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταποιητικές μονάδες κατά την επεξεργασία της ελιάς Καλαμών είναι η υποβάθμιση της υφής του προϊόντος κατά την επεξεργασία, καθώς επίσης και η υποβάθμιση του μαύρου χρώματος του τελικού προϊόντος που παρουσιάζει μεγάλες διαβαθμίσεις δυσχεραίνοντας την ευρεία αποδοχή στις διεθνείς αγορές.

Με βάση τα παραπάνω, βασικός στόχος του ερευνητικού έργου που ήδη υλοποιεί η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ στο εργοστάσιο επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιών στη Σπολάϊτα, είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα εφαρμοστεί απευθείας σε επίπεδο μεταποιητικής μονάδας για τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας της φυσικής μαύρης ελιάς ποικιλίας Καλαμών, με την χρήση πολυεπιστημονικής προσέγγισης που θα περιλαμβάνει κλασσική μικροβιολογία, μοριακή μικροβιολογία, ενόργανη ανάλυση, βιοπληροφορική και οργανοληπτική αξιολόγηση.

Στη μεταβατική και σύνθετη περίοδο που διανύουμε, ο μόνος τρόπος να ανταπεξέλθουμε στις απαιτητικές της συνθήκες είναι ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και επιδιώξεων και η αξιοποίηση των πραγματικών μας δυνατοτήτων. Να δούμε απ’ την αρχή κάποια πράγματα και να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε και να παράγουμε αυτά που μπορούμε. Και μπορούμε πολλά!
Στο πλαίσιο αυτό, θα καταγραφεί αρχικά λεπτομερώς η υπάρχουσα μεταποιητική διαδικασία σε επίπεδο μικροβιολογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων, καθώς επίσης και η οργανοληπτική ποιότητα του τελικού προϊόντος. Στη συνέχεια, με την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων στη μεταποιητική διαδικασία και ειδικότερα με την εφαρμογή του συστήματος αερόβιας ζύμωσης σε συνδυασμό με την προσθήκη χλωριούχων αλάτων στην άλμη, θα διαφοροποιηθεί η υπάρχουσα επεξεργασία (ζύμωση) του καρπού, στοχεύοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση της υφής και του χρώματος του τελικού προϊόντος.

Η νέα διαδικασία μεταποίησης θα χαρτογραφηθεί πλήρως με την καταγραφή της δυναμικής των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, ενώ παράλληλα θα εφαρμοστούν τεχνικές μοριακής μικροβιολογίας για την ταυτοποίηση της αλληλουχίας των μικροβιακών ομάδων που επικρατούν στα διαφορετικά στάδια της ζύμωσης.

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του βελτιωμένου προϊόντος θα αξιολογηθούν από εκπαιδευμένη ομάδα γευσιγνωσίας με βάση την επίσημη μέθοδο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας για την οργανοληπτική αξιολόγηση της επιτραπέζιας ελιάς, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην δημιουργία και εκπαίδευση ενδο-εταιρικής ομάδας γευσιγνωσίας, η οποία θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για τη μεταποιητική μονάδα καθώς θα συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση του τελικού προϊόντος.

Παράλληλα, θα προσδιοριστεί η διατροφική αξία του νέου προϊόντος που θα προκύψει με ιδιαίτερη έμφαση στα βιοδραστικά συστατικά όπως οι φαινόλες, τα τριτερπενικά οξέα και οι τοκοφερόλες. Τα στοιχεία που θα προκύψουν, θα χρησιμοποιηθούν για να αναδείξουν τη διατροφική αξία της φυσικής μαύρης ελιάς έναντι των άλλων εμπορικών τύπων και αναμένεται να βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση της ελιάς «Καλαμών» στη διεθνή αγορά και ιδιαίτερα απέναντι στον κύριο ανταγωνιστή της που είναι οι τεχνητά μαυρισμένες ελιές.

Τέλος, για την ταχεία εκτίμηση της πορείας της ζύμωσης θα μελετηθεί η αποτελεσματικότητα ταχέων και μη επεμβατικών αναλυτικών τεχνικών όπως η φασματοσκοπία υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR) και η ηλεκτρονική μύτη (e-nose) για τον προσδιορισμό μεταβολικών ουσιών που θα αποτελέσουν εν δυνάμει δείκτες ποιότητας κατά την επεξεργασία του καρπού.

Για το σκοπό αυτό, τα φασματικά δεδομένα, καθώς επίσης και το πτητικό ηλεκτρονικό αποτύπωμα της άλμης που θα καταγραφεί κατά τη διαδικασία της ζύμωσης, θα συσχετιστούν με τις μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις μέσω τεχνικών εξόρυξης γνώσης και μηχανικής μάθησης για την ταχεία εκτίμηση της ποιότητας.

Με αυτό τον προσανατολισμό στον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Ένωση Αγρινίου” εργαζόμαστε καθημερινά βάσει ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου που αναγνωρίζει τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια παραμένει η παροχή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους παραγωγούς μας για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της θέσης που κατέχουν οι βρώσιμες ελιές που παράγονται στην Αιτωλοακαρνανία στη διεθνή αγορά, άρα η προστιθέμενη αξία στο ίδιο το προϊόν, με όσα οφέλη αυτό θα έχει τόσο για τους παραγωγούς μας όσο και για την τοπική οικονομία συνολικά.

Η προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών που χαρακτηρίζουν τα ελαιοκομικά προϊόντα του τόπου μας, η ενδυνάμωση της μη δυνάμενης να αμφισβητηθεί ποιότητάς τους, αλλά και της συνεπακόλουθης ανταγωνιστικής τους θέσης στην αγορά, αποτελεί για την ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ το καθήκον που με συνέπεια υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια, υλοποιώντας σειρά παρεμβάσεων και αναλαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών, στο επίκεντρο και τελικός αποδέκτης των οποίων είναι σε κάθε περίπτωση ο παραγωγός. Και ο παραγωγός είναι που, στηρίζοντας την ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, απολαμβάνει το πρακτικό αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας.

Με καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή για το προϊόν που παραδίδει στο Συνεταιρισμό, με Ολοκληρωμένη Διαχείριση, με ημερίδες, σεμινάρια και επιτόπια παροχή γεωπονικών συμβουλών, με συμμετοχή σε προγράμματα που θωρακίζουν την εκμετάλλευσή του, αναβαθμίζουν το προϊόν του και διασφαλίζουν το εισόδημά του.

Η πορεία της οργάνωσης και η θέση των εργαζομένων σ’ αυτή ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που ολοκληρώθηκε νωρίτερα σήμερα στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.

Η πρωτοβουλία ανήκε στη διοίκηση του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με τον πρόεδρο κ. Θωμά Κουτσουπιά, ενώπιων του συνόλου των εργαζομένων, να γυρίζει τη σελίδα στο πολύχρονο βιβλίο του Συνεταιρισμού, για να ξεκινήσει ένα νέο, ακόμη πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο κεφάλαιο.

Ο κ. Κουτσουπιάς απευθύνθηκε στους εργαζομένους πρώτα και κύρια για να τους συγχαρεί και να τους ευχαριστήσει για την υπεύθυνη στάση που κράτησαν σε περιόδους που οι ισχυροί κλυδωνισμοί της οικονομίας της χώρας δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσουν και την Ένωση:

«Τα χρόνια που προηγήθηκαν ήταν δύσκολα. Με τη δική σας συναίνεση, όμως, επιλέξαμε αντί των μαζικών απολύσεων και του περιορισμού του εύρους των δραστηριοτήτων μας, να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο την οργάνωσή μας. Και με τη δική σας συγκατάθεση μπορέσαμε και κάναμε νέες επενδύσεις, δημιουργήσαμε ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας, εργαστήκαμε όλοι μαζί και καταφέραμε όχι μόνο να σταθούμε όρθιοι, αλλά να πάμε μπροστά. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πλέον στρατηγικές που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την περεταίρω ανάπτυξη του Συνεταιρισμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και το δικό σας εργασιακό μέλλον. Σήμερα, έχοντας αφήσει πίσω μας καταστάσεις που μας στεναχωρούσαν, κάνουμε μια νέα αρχή. Και σ’ αυτό το ξεκίνημα ο εργαζόμενος στην Ένωση Αγρινίου, αυτός που σέβεται την οργάνωση και την προσπάθειά μας, θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Και γνωρίζετε όλοι καλά ότι η οργάνωση, όπως και στο παρελθόν έχει κάνει, θα βρει τον τρόπο να ανταποδώσει την υποστήριξή σας».

Με την τελευταία αυτή φράση, που αναλυτικότερα επεξήγησε στη συνέχεια, ο κ. Κουτσουπιάς έθεσε ουσιαστικά το πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση και τους εργαζομένους, θέτοντας ως παρονομαστή την αμοιβαία κατανόηση και την αρχή της ανταποδοτικότητας, για όσους πραγματικά αντιλαμβάνονται τη θέση τους στο Συνεταιρισμό ως πεδίο δημιουργίας και όχι ως απλή απασχόληση.

Σε άλλο σημείο ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου τόνισε πως πράγματι στο Συνεταιρισμό υπάρχει εργασιακή ασφάλεια, πλέον και ημερολογιακή  κανονικότητα στις υποχρεώσεις της οργάνωσης προς τους εργαζομένους, η σχέση, όμως, δεν μπορεί παρά να είναι αμφίδρομη. Επεσήμανε ακόμη ότι όλοι και όλα αξιολογούνται στην Ένωση Αγρινίου, η οποία και έχει θέσει τον πήχη πολύ ψηλά, εφαρμόζοντας πολιτικές που φέρνουν ευημερία στο Συνεταιρισμό, αλλά και ανάπτυξη στον τόπο. Στόχοι η επίτευξη των οποίων είναι ευθύνη και των εργαζομένων, όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε. Αυτούς τους στόχους παρουσίασε διεξοδικά, παραθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένα στοιχεία και οικονομοτεχνικά μεγέθη.

Τέλος, ο κ. Κουτσουπιάς, αφού ευχήθηκε σε όλους «καλές γιορτές», είπε ότι ανάλογες συναντήσεις θα γίνουν και στο μέλλον, ενώ ανακοίνωσε και έτερες πρωτοβουλίες σύσφιξης των σχέσεων τόσο ανάμεσα στη διοίκηση και το προσωπικό όσο και μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων, καθώς ο ίδιος ο αριθμός τους, οι πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες και η εξακτίνωση των υπηρεσιών, για την καλύτερη υποστήριξη των παραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας, συμβάλλει στην δύσκολη επικοινωνία μεταξύ τους. Επανέλαβε δε ότι η διοίκηση του Συνεταιρισμού ήταν, είναι και πάντα θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης του εργαζομένου που ενδεχομένως βρεθεί σε κάποια δύσκολη κατάσταση.

Εθνικό Κτηματολόγιο: Σε αφορά

Με την υπάριθμ. 42/9/28-11-2018 Απόφαση του ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των περιοχών που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-15: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας.

Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει από σήμερα και η Ένωση Αγρινίου, συμμετέχοντας στην όλη διαδικασία υποστηρικτικά του έργου που έχει αναλάβει η ανάδοχο κοινοπραξία, αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία για τη:

● συλλογή, επεξεργασία και καταγραφή των εμπράγματων και άλλων εγγραπτέων δικαιωμάτων ανά ακίνητο 

● συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την ακριβή απεικόνιση των γεωτεμαχίων στο κτηματολογικό διάγραμμα

Η πολυετής εμπειρία μας στο ΟΣΔΕ (αγροτικό κτηματολόγιο) και η τεχνογνωσία των στελεχών μας σε θέματα ψηφιοποίησης αγροτεμαχίων αποτελούν τη μέγιστη εγγύηση και για την αξιόπιστη και υποβολή των δηλώσεων κτηματογράφησης.

Σημειώνουμε ότι στα γραφεία της Ένωσης Αγρινίου, πραγματοποιήθηκε προ ημερών συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας επί ακινήτων στους υπό κτηματογράφηση Ο.Τ.Α. των περιοχών της Σύμβασης με κωδικό ΚΤ5-15 : «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας». Οι υπεύθυνοι του έργου διαπίστωσαν το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας του Συνεταιρισμού, αφού στις δηλώσεις προσομοίωσης που έγιναν, η υποβολή ολοκληρώθηκε χωρίς να παρουσιαστεί το παραμικρό πρόβλημα.

Παράλληλα, στην ενημέρωση υπογραμμίστηκε ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο, ένα πραγματικά θεμελιώδες έργο για την Ελλάδα, που δημιουργεί πολύ σημαντικά οφέλη για τον πολίτη, την εθνική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος και επίσης μια σημαντική κληρονομιά που οφείλουμε στις επόμενες γενεές.

Συγκεκριμένα:

-Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών.

-Περιορίζει την γραφειοκρατία και γίνονται απλούστερες και ταχύτερες οι διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.

-Ενισχύει τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

-Αναβαθμίζει την αγορά ακινήτων και αυξάνει την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια να προσελκύονται σημαντικότατες επενδύσεις.

-Οριοθετεί αμετάκλητα και διασφαλίζει πλήρως τη δημόσια και δημοτική περιουσία.

-Προστατεύει αποτελεσματικότερα το περιβάλλον. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.

-Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας.

Η δήλωση ιδιοκτησίας είναι από το νόμο υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε πράξη στο μέλλον (π.χ. μεταβίβαση, γονική παροχή ή δωρεά καθώς και έκδοση οικοδομικής αδείας). Σε αντίθετη περίπτωση, μετά τις πρώτες εγγραφές και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο το ακίνητο καταχωρείται στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: Διασφάλισε σήμερα την ακίνητη περιουσία σου

Οι Ενεργειακές Κοινότητες «Ένωση Αγρινίου» και «Ανεμόεσσα Ακαρνανία» γνωστοποιούν ότι ξεκίνησε ήδη η καταχώρηση των αιτήσεων συμμετοχής των υποψήφιων επενδυτών στα ενεργειακά έργα.

Η ανταπόκριση των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας ξεπέρασε κάθε προσδοκία γεγονός που επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο την άρρηκτη σχέση εμπιστοσύνης που σε θεμέλια αξιοπιστίας και συνεργατισμού έχει οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ο οποίος και έχει αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό και τη συνολική εποπτεία του όλου εγχειρήματος.

Το γεγονός ότι ο στόχος υπερκαλύφθηκε σχεδόν στο τριπλάσιο, απ’ το απαιτούμενο για την έναρξη υλοποίησης του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου, υποχρεώνει τη διοίκηση της Ένωσης Αγρινίου και των Ενεργειακών Κοινοτήτων, πέραν του οφειλόμενου «ευχαριστώ», να δεσμευτούν ότι ως ανταπόδοση θα εντείνουν την προσπάθεια, προκειμένου να αναζητηθούν κατευθύνσεις που θα επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αιτημάτων. Ως προς αυτό, θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα.

Επί του παρόντος προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση της καταχώρησης των αιτημάτων, κάτι που θα γίνει εντός δεκαημέρου και η εξέταση των αιτήσεων το αμέσως επόμενο διάστημα. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί εντός του Νοεμβρίου, για να ακολουθήσει η εξατομικευμένη πληροφόρηση των πολιτών για την πορεία του αιτήματός τους και τα στάδια που στην πορεία θα υπάρξουν για τις επενδύσεις. 

Με κύριο στόχο την αειφορία και τον σεβασμό στο περιβάλλον, η Ένωση Αγρινίου αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που υπάρχουν στην ενεργειακή αγορά και δημιουργεί ένα νέο ενεργειακό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις δυνατότητες της περιοχής, με το όφελος να διαχέεται συνολικά στην τοπική οικονομία.

Το επενδυτικό σχέδιο των 34 αιολικών έργων συνολικής ισχύος 168Mw, εισέρχεται πλέον στη φάση της υλοποίησης. Και δεν σταματάμε εδώ…

Με μεγάλη προσέλευση συνεχίζεται η ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών-μελών των Ενεργειακών Κοινοτήτων «Ένωση Αγρινίου» και «Ανεμόεσσα Ακαρνανία», για την υλοποίηση των 34 συνολικά αιολικών έργων.

Με δεδομένη τη συμμετοχή σε βαθμό που καλύπτει τους στόχους και σύμφωνα με τον προγραμματισμό που εξ αρχής είχε ανακοινωθεί, όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στις Ενεργειακές Κοινότητες θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 26 Οκτωβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να ενημερώνονται για το διαδικαστικό σκέλος και να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23, καθημερινά από 8:00 το πρωί έως 15.30 το μεσημέρι  και από 17:30 το απόγευμα έως 21:00 το βράδυ.

Τηλέφωνο για ραντεβού: 2641.0.69046 και 2641.0.69047.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, μετουσιώνοντας σε πράξη την ίδια την έννοια του «συνεταιρίζεσθαι και επιχειρείν», στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που χαρακτηρίζει το συνεταιρισμό, έχει απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής των πολιτών στη μεγάλη επένδυση, ώστε το οικονομικό αποτύπωμα να γίνει πράγματι υπόθεση της τοπικής κοινωνίας. 

 

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 το απόγευμα στο Παπαστράτειο Μέγαρο: Ημερίδα για το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο των 34 ενεργειακών έργων και τη συμμετοχή των πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας σε αυτά.

Υπό τον κεντρικό συντονισμό του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, οι Ενεργειακές Κοινότητες «Ένωση Αγρινίου» και «Ανεμόεσσα Ακαρνανία», έχοντας καταθέσει 34 έργα στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικής ισχύος 168Mw, έτοιμες πλέον να προχωρήσουν στην υλοποίηση του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου, καλούμε τους Αιτωλοακαρνάνες να παραστούν στην ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, στις 7:00 το απόγευμα στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, προκειμένου να πληροφορηθούν το τι περιλαμβάνει το εν λόγω σχέδιο και το πώς οι ίδιοι μπορούν να συμμετέχουν. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν την ασφαλή και ουσιαστική αύξηση του εισοδήματος των μελών της Ένωσης Αγρινίου και των παραγωγών του Συνεταιρισμού από ολόκληρη την Αιτωλοακαρνανία, αλλά και του συνόλου των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι και αναλυτικά θα ενημερωθούν στην ημερίδα για το πώς μπορούν να συμμετάσχουν και να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφής στις Ενεργειακές Κοινότητες, ώστε να επωφεληθούν από το όλο καινοτόμο εγχείρημα, το οποίο και ανοίγει ένα νέο πεδίο παραγωγής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, απόλυτα προσανατολισμένη στην αρχή της τοπικότητας. Σημειώνουμε ότι μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης, με κύριο στόχο την αειφορία και τον σεβασμό στο περιβάλλον, η Ένωση Αγρινίου και οι διοργανώτριες Ενεργειακές Κοινότητες φιλοδοξούμε, με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων που υπάρχουν στην ενεργειακή αγορά, να δημιουργήσουμε ένα νέο ενεργειακό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις δυνατότητες της περιοχής, με το όφελος να διαχέεται συνολικά στην τοπική οικονομία. Η πρωτοβουλία, αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή πολιτική της χώρας και ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια της εξίσου μεγάλης προσπάθειας στην οποία πρωτοστάτησε η Ένωση, με τα φωτοβολταϊκά πάρκα. Το επενδυτικό σχέδιο υπηρετεί τον εθνικό στόχο της κοινωνικής οικονομίας και της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, όπως αυτή έχει καθοριστεί από το ΥΠΕΚΑ και η υλοποίησή του θα έχει στην τελική του έκβαση μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο πρόεδρος του Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ κ. Θωμάς Κουτσουπιάς, σε σχετική του δήλωση επισημαίνει: «Υστέρα από συστηματική δουλειά, έχοντας πλέον και το θεσμικό πλαίσιο να καθορίζει με σαφήνεια το τι μπορούμε να κάνουμε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλέσουμε τους Αιτωλοακαρνάνες συμπατριώτες μας να γίνουν αυτοί που θα αναλάβουν οι ίδιοι, για δικό τους λογαριασμό, να αξιοποιήσουν προς όφελος των ιδίων και των οικογένειών τους τις δυνατότητες που μας δίνει ο τόπος και τις ευκαιρίες που μας παρέχει ο νόμος. Με τις Ενεργειακές Κοινότητες και με τα 34 έργα που έχουμε καταθέσει, καθιστούμε την Αιολική Ενέργεια υπόθεση όχι κάποιων μεγαλοεπενδυτών, αλλά όλων των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας. Στην Ένωση Αγρινίου πάντα ήμασταν προσανατολισμένοι στο να υπηρετήσουμε τον τόπο μας και την οικονομία του νομού μας. Και καταφέραμε, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, να κάνουμε σοβαρές επενδύσεις. Θεωρώ ότι αυτό που τώρα ξεκινάμε, είναι το πιο σημαντικό. Στην ημερίδα θα εξηγήσουμε το γιατί. Προσωπικά είμαι βέβαιος πως το ενδιαφέρον θα είναι τεράστιο. Διότι η ευκαιρία είναι πραγματικά μεγάλη».

Σελίδα 8 από 25

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία