Αγγελίες    Επικοινωνία

Στην υπογραφή τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης προχώρησαν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο Ανοικτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (Escrow Account) που απευθύνεται σε μικρομεσαίους – δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Με την σύμβαση ενεργοποιείται ο Καταπιστευτικός Λογαριασμός για τρεις δράσεις επιχειρηματικότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» που είναι οι εξής:

«Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2018».

«Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - έτους 2019».

«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας».

Ο Καταπιστευτικός Λογαριασμός (Escrow Account), προσφέρει τη δυνατότητα αποδέσμευσης της χρηματοδότησης για όσους έχουν ενταχθεί ή είναι υπό ένταξη στα προγράμματα του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

Κάθε Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός που μπαίνει σε λειτουργία εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται. Το ποσό αποδεσμεύεται σταδιακά για την αποπληρωμή των τιμολογίων των προμηθευτών τους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής. Έτσι, δεν απαιτείται πλέον από τους επενδυτές να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

Η χρήση του Εscrow Αccount από τους δικαιούχους δεν είναι υποχρεωτική. Ο κάθε Δικαιούχος, δύναται είτε να αξιοποιήσει τον Ανοιχτό Καταπιστευτικό Λογαριασμό, είτε να ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδικασία λήψης της προκαταβολής ή και καταβολής της επιχορήγησης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μεταξύ των πρώτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που προχώρησε στην ενεργοποίηση του Λογαριασμού, ικανοποιώντας ένα βασικό αίτημα των παραγωγικών φορέων της περιοχής, οι οποίοι διαχρονικά αναζητούν τρόπους για την ενίσχυση της ρευστότητας, προκειμένου να προχωρήσουν στην υλοποίηση των επενδυτικών τους πρωτοβουλιών.

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 27/06/2019

 

Δύο περίπου χρόνια µετά την βόλτα µε φεγγαράδα στους δρόµους του... ΕΣΠΑ και η πραγµατικότητα παραµένει οικτρή.

Ο λόγος για την Τουρλίδα όπου πέντε χρόνια δεν έφτασαν για να δηµοπρατηθεί και κατασκευαστεί το πολυδιαφηµισµένο έργο ανάπλασης. Αντί αυτού σήµερα η κατάσταση είναι τραγική. Δρόµοι γεµάτοι χορτάρια, σκοτάδια και σάπιες γέφυρες ικανές να προκαλέσουν ατύχηµα στους διερχόµενους, όπως και γίνεται...

Η νέα Δηµοτική Αρχή πρέπει να σουλουπώσει λίγο την περιοχή µέχρι να γίνει το έργο του ΕΣΠΑ. Μιας και πέρασαν δε τόσα χρόνια, ας περιµένουµε έναν παραπάνω για να προκηρυχθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ούτως ώστε να γίνει κάτι πραγµατικά πρωτοποριακό. Όπως πρέπει και αξίζει στον µοναδικό αυτό δρόµο.

Σ.Σ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αφορά το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020. Στην συγκεκριμένη απόφαση αναφέρονται οι ωφελούμενοι, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, αλλά και οι δομές με τις κατηγορίες του.

Ωφελούμενες/οι της Δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και

– Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων μεΑναπηρία.

– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.

– Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι ωφελούμενες/οι της Δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή

– να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίοανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα τουανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση).

Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς καιυπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των ΟΤΑ (Α’και Β’ βαθμού).

 

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν (α)στο οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση), (β)στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση (γ)στην οικογενειακή κατάσταση.

Η μοριοδότηση των κριτηρίων παρουσιάζεται στον κατωτέρω Πίνακα:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

 

1. Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα

 

90 – [ (Ε-Π) / 300 ]*

 

 

2. Κατάσταση απασχόλησης,

εργασιακή σχέση

και είδος απασχόλησης

– οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης,

– οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, και

– οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης

– οι άνεργοι-ες, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας

 

 

 

90

– οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, και

– οι αυτοαπασχολούμενο-ες

 

85

 

 

 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση

– δυνητικοί ωφελούμενοι που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, και

– δυνητικοί ωφελούμενοι που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω

 

 

50

– δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι χήρες-οι,

– οι μονογονεϊκές οικογένειες,

– δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι διαζευγμένες-οι ή σε διάσταση,

– δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι τρίτεκνοι – πολύτεκνοι,

 

 

40

– οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

– οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας.

 

 

30

 

*Όπου“Ε”δηλώνει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣΑΛΛΗΛ.) και “Π” αντιστοιχεί στο ποσό των 500 € για κάθεπαιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του αρ.5 της ΚΥΑ (έως την ηλικία των 12 ετών). Η ανωτέρωτιμή του “Π”, δηλαδή των 500€, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο ΑΜΕΑ άνω των 12 ετών. Για τα εισοδήματα που οανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική. Στην περίπτωση κατά την οποία οιενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σεκανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

 

Η χρηματοδότηση της Δράσης θα προέλθει (παρ.1 αρ.13) «από Κοινοτικούς, Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από τον τακτικό π/υ του Υπ. Εσωτερικών». Θα προκύψει (παρ.1 αρ.14) « και δαπάνη έως 65.000.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον κρατικόπ/υ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούνόλοι οι αιτούντες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθείαπό πιστώσεις που θα εγγραφούν στον π/υοικονομικού έτους 2020 του ΥΠΕΣ ».

Ειδικότερα, ο π/υ ανέρχεται σε 270.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 137.997.214,00ευρώ είναι στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 65.000.000,00 στον τακτικό π/υ του ΥΠΕΣ.

Η κατανομή του π/υ θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα(η κατανομήείναι ενδεικτική και τα ποσά μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της Δράσης) :

Πηγή: aftodioikisi.gr

 

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019

Λήξη έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού.

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας

Προϋπολογισμός Δράσης

400 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας

Να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά σχέδια από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ

Επιδότηση από 50% έως 65%

Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

Ενέργεια

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

Περιβάλλον

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Υγεία

Υλικά – Κατασκευές.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου

Ψηφιακή Προβολή

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες

Μεταφορικά Μέσα

Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων

Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: 20 Φεβρουαρίου 2019 Λήξει έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου Προϋπολογισμού.

Οι υποβολές θα είναι με σειρά χρονικής προτεραιότητας

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.

Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):

επιλέγουν: «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας»

συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης και στη συνέχεια

επιλέγουν τη Δράση με τίτλο: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Την ένταξη των πρατηρίων καυσίμων στα χρηματοδοτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ για πρώτη φορά, ανακοίνωσε σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων κάνοντας λόγο για δικαίωση των προσπαθειών που προηγήθηκαν.
Όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, σύμφωνα με έγγραφες διευκρινίσεις του Yπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που αναρτήθηκαν σήμερα στην "Διαύγεια", οι επαγγελματίες πρατηριούχοι αποκτούν το δικαίωμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεών τους και την υλοποίηση επενδύσεων, μέσω του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
«Η θετική αυτή εξέλιξη για όλον τον κλάδο επιτεύχθηκε με επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες που κατεβλήθησαν από την Π.Ο.Π.Ε.Κ. με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Γιώργο Ασμάτογλου, και τον πρόεδρο της ΕΝΒΕΘ κ. Θέμη Κιουρτζή. Η Π.Ο.Π.Ε.Κ. ευχαριστεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον υφυπουργό Ευστ. Γιαννακίδη για την κατανόηση και αποδοχή του αιτήματος, καθώς και τους βουλευτές κυρία Χαρά Καφαντάρη και κ. Ιωάννη Αμανατίδη, για την υποστήριξη τους», τονίζει η ΠΟΠΕΚ.

Πηγή: skai.gr

Δύο νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ δημοσιεύει το υπουργείο Οικονομικών.

Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

2/4/2019 – 13/5/2019

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

 

Ανάπτυξη Δομών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Νέο πρόγραμμα – πρόσκληση

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

2/4/2019 – 13/5/2019

Για να δείτε τα πλήρη στοιχεία της προκήρυξης πατήστε εδώ.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Σελίδα 1 από 37

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία