Αγγελίες    Επικοινωνία

Έξι θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑΜ

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, που εδρεύει στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 2
ΔΕ Καταμετρητών - Υδρομετρητών 8 μήνες 2
ΥΕ Εργατών (Γενικών Καθηκόντων) 8 μήνες 2

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Πρώην Στρατόπεδο Χρ. Καψάλη, Τ.Κ. 302 00, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, υπόψη κας Κωνσταντίνας Σκληρού (τηλ. επικοινωνίας: 26310 27000).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα - Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Η προκήρυξη εδω

 

Πηγή: dikaiologitika.gr

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 02/08/2018

Της Βάσως Βήττα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Την διαπίστωση ότι δεν υπάρχει βελτίωση στα οικονοµικά της ΔΕΥΑΜ, έκανε ο επικεφαλής της παράταξης «Κοινωνία Μπροστά», Πάνος Παπαδόπουλος, όπως υπογράµµισε στην τελευταία συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπέβαλλε ερώτηµα για την οικονοµική κατάσταση και την πορεία της επιχείρησης, καταθέτοντας όµως πρώτα κάποιες διαπιστώσεις όπως ήταν η αύξηση των οφειλών των καταναλωτών που, από 6,5 εκατ. ευρώ που ήταν πριν από 3-4 χρόνια, έφθασαν πλέον τα 8 εκατ. ευρώ. Απαντώντας ο δήµαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ, Νίκος Καραπάνος, ανέφερε ότι, ουσιαστικά υπάρχουν πολλές παράµετροι που οδηγούν την επιχείρηση σε οικονοµική δυσχέρεια, όπως η προσφυγή 6 συνταξιούχων, πλέον, υπάλληλων που διεκδίκησαν δικαστικά µισθοδοτικές διαφορές και δικαιώθηκαν...

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 02/08 σε όλα τα περίπτερα του νομού

 Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Σταμνάς για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υδροδότηση συγκεκριμένου σημείου του χωριού.

 Όπως υποστηρίζει ο κάτοικος, Δημήτρης Καζάκος, εδώ και ένα μήνα κάθε απόγευμα γίνεται διακοπή νερού στην περιοχή που κατοικεί ο ίδιος χωρίς ειδοποίηση από την ΔΕΥΑΜ με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εν μέσω θέρους γυρνώντας από τη δουλειά τους να μην έχουν να κάνουν ούτε καν ένα μπάνιο. Ο ίδιος υποπτεύεται ότι το νερό διατίθεται για την υδροδότηση του Αιτωλικού και λείπει από τη Σταμνά.

 Ο πρόεδρος του χωριού Χρήστος Καπελλάρης κάνει λόγο για βλάβη η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της αποκαταστάθηκε και ήδη οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΜ, προσπαθούν να βρουν και τις υπόλοιπες βλάβες.

 

 

Την θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προέγκριση των τευχών δημοπράτησης έλαβε το υποέργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ανατολικής συνοικίας Αιτωλικού», που περιλαμβάνεται στην Πράξη «Βελτίωση ποιότητας νερού υδροδότησης του Αιτωλικού».

Σύμφωνα με την μελέτη το δεύτερο υποέργο «…περιλαμβάνει την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Ανατολικής Συνοικίας Αιτωλικού για την ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές. Επιπρόσθετα της εξασφάλισης της επάρκειας του διατιθέμενου προς κατανάλωση ύδατος, σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, μέσω του ελέγχου της ποιότητας και της απολύμανσης του παρεχόμενου νερού. Οι νέοι αγωγοί θα κατασκευαστούν με σωλήνες πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς κατάλληλους για πόσιμο νερό. Θα έχουν ονομαστικές διαμέτρους από 63 έως 250 χλστ. και θα είναι ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 ατ. Το συνολικό μήκος τους ανέρχεται σε 21.310 μ».

Φορέας υλοποίησης είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου, η οποία προχωρά άμεσα στην δημοπράτηση του έργου.    

Με ομόφωνη απόφασή της η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ύδρευση ΔΕ Οινιαδών από τις πηγές Αγίου Δημητρίου Πενταλόφου».

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μεσολογγίου (ΔΕΥΑΜ).

H θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην συνολική πορεία του έργου, το οποίο συνοπτικά περιλαμβάνει «έργα υδροληψίας, αντλιοστάσιο, καταθλιπτικό αγωγό συνολικού μήκους 5,6 χλμ, δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος συνολικού όγκου 1.000 κ.μ. και δίκτυο αγωγών διανομής συνολικού μήκους 12,5 χιλιομέτρων».

Θα εξυπηρετήσει δε με παροχή απαραίτητων ποσοτήτων νερού προς κάλυψη αναγκών τις περιοχές Νεοχωρίου, Μαγούλας, Κατοχής, Μάστρου και Πλατάνια.

Για δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Μεσολογγίου, όπως αποφασίσθηκε μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα έργα αφορούν α) την «Ολοκλήρωση Ύδρευσης Ευηνοχωρίου» και β) την «Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης  - τηλε/ελέγχου & τηλεχειρισμού για την ελαχιστοποίηση των διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου».

Τα παραπάνω έργα θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ΔΕΥΑΜ, καθώς εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες υδροδότησης καθώς επίσης θα συμβάλλουν σημαντικά  στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.

Σελίδα 7 από 39

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία