Αγγελίες    Επικοινωνία

Υπάλληλο γραφείου προσλαμβάνει ο ΤΟΕΒ Νεοχωρίου

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)   

Νεοχώρι 14/5/2018

Αριθμ. Πρωτ 258

 

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με έδρα το Νεοχώρι Μεσολογγίου και έχοντας υπόψιν:

Το άρθρο 211 του Ν. 3584/07

Την παρ. του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011

Το άρθρο 46 παρ. 2 του καταστατικού

Το άρθρο 15 παρ. 1 α του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας

Την έγκριση 74872/20-4-2018 σε συνδυασμό με την απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με αριθ. 7/2018

Τον Κ.Ε.Υ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου

 Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ.), ενός ( 1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου που εδρεύει στο Νεοχώρι Μεσολογγίου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα όπως στην αναλυτική προκήρυξη:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΠΕ

Ή

ΤΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση 3 (τριών) μηνών με δικαίωμα παράτασης με απόφαση Δ.Σ


Οι ενδιαφερόμενοι - οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 64 ετών οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης και αφού ενημερωθούν στα γραφεία του Οργανισμού για τις ιδιαιτερότητες και τη φύση των εργασιών, να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε εξουσιοδοτημένο, με άλλο από αυτούς πρόσωπο αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                             ΛΙΑΠΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία