Αγγελίες    Επικοινωνία

Την προένταξη δώδεκα έργων, μελετών και προμηθειών στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2018 αποφάσισε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την Αιτωλοακαρνανία, χρηματοδοτούμενα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόκειται για μικρές αλλά καίριες παρεμβάσεις με προϋπολογισμό 738.621,00 ευρώ, οι οποίες συμπληρώνουν και ενισχύουν άλλα υφιστάμενα μεγάλα έργα ή παρεμβαίνουν για να επιλύσουν χρόνια ζητήματα.

Αναλυτικά οι δώδεκα παρεμβάσεις:

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ Δ.Ε.Η ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ-ΦΥΤΕΙΕΣ

Προκειμένου να δοθεί στην κυκλοφορία η νέα οδός του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΦΥΤΕΙΕΣ- ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ (Α΄ΦΑΣΗ)» το οποίο περιλαμβάνει τρείς κόμβους θα πρέπει να ενταχθεί η δαπάνη σύνδεσης με την Δ.Ε.Η της ηλεκτροδότησης των κόμβων που ανέρχεται σε 85.000 € και δεν προβλεπόταν στην μελέτη του έργου.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ,ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ "ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ" Τ.Κ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Πρόκειται για μελέτη διαπλάτυνσης της γέφυρας Κουρκουτάς στον οικισμό Αγ. Γεωργίου επί Του Ε.Ο. Δικτύου στην οποία λόγω του μικρού πλάτους συμβαίνουν πολλά ατυχήματα  (η γέφυρα βρίσκεται μεταξύ δύο ελιγμών). Η μελέτη εντάσσεται με προυπολογισμό 12.400 € (10.000 + Φ.Π.Α) και αφορά στην διαπλάτυνση της γέφυρας και την βελτίωση των ελιγμών.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ,ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ,ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο ΚΟΥΒΑΡΑ -ΑΣΤΑΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ο 30 ΜΠΑΜΙΝΗΣ-ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Πρόκειται για μελέτη ύψους 74.400 € (60.000 + Φ.Π.Α) προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην διακήρυξή της με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει την σύνδεση της νέας οδού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑΣ- ΦΥΤΕΙΕΣ- ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ – ΚΑΤΟΥΝΑ (Α΄ΦΑΣΗ)» με την Επ. Οδό 30 Μπαμπίνης  Μύτικα και περιλαμβάνει και την παράκαμψη Αρχοντοχωρίου.

Με την υλοποίηση του έργου που θα προκύψει από την μελέτη εξασφαλίζεται η πρόσβαση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αγρινίου προς Μύτικα – Πάλαιρο σε πολύ σύντομο χρόνο.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Ε.Ο Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Πρόκειται για προμήθεια πινακίδων και στύλων ύψους 24.800 € (20.000 + Φ.Π.Α) στις αποθήκες της υπηρεσίας προκειμένου να είναι δυνατή η σήμανση των επικίνδυνων σημείων του επαρχιακού οδικού δικτύου από έκτακτα γεγονότα.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (VRV), ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Το κτήριο Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι, είναι ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας/ Π.Ε. Αιτωλ/νίας και επισκευάσθηκε / ανακαινίσθηκε προσφάτως, μέσω εργολαβίας που είχε ανατεθεί από την τ. Ν.Α. Αιτωλ/ νίας.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κλιματισμός του εν λόγω κτηρίου, απαιτείται η προμήθεια και πλήρη εγκατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, στο υφιστάμενο δίκτυο εγκατάστασης, συστήματος κλιματισμού πολυδιαιρούμενου τύπου (VRV), στους χώρους του κτηρίου.

Προς τούτο, η Υπηρεσία μας συνέταξε σχετική τεχνική μελέτη, προϋπολογισμού ποσού 59.920,00 €, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) 14.380,80 €, ήτοι συνολική δαπάνη του έργου 74.300,80 €, με Φ.Π.Α., την οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα, προκειμένου να μεριμνήσετε για την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης, προκειμένου εν συνεχεία να προβούμε στην δημοπράτηση της εν λόγω προμήθειας, με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/16) προς υλοποίηση του εν θέματι έργου.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΑ – ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ (Α ΦΑΣΗ)» (π.κ. 2007ΚΑΠ0105006)»

Πρόκειται για πληρωμή τόκων υπερημερίας παλαιού έργου με τίτλο : «Βελτίωση οδού Μούσουρα-Κεφαλόβρυσο. Α΄ φάση: Τεχν. Έργα-Διαπλατύνσεις» με κωδικό (2007ΚΑΠ0105006), για το οποίο έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο & υπάρχει οικονομική απαίτηση από τον Ανάδοχο ποσού: 9.789,76 που προέκυψε από την καθυστέρηση πληρωμής των πιστοποιήσεων του έργου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1/12-14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Πρόκειται για έργο που αφορά στην αντικατάσταση του υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού του αρδευτικού αντλιοστασίου Α1/12-14 από χάλυβα, διαμέτρου Φ600 με νέο από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) ίδιας διατομής.

Το αντλιοστάσιο Α1/12-14 υδροδοτείται από την Διώρυγα Δ XXVII και μέσω του καταθλιπτικού αγωγού αρδεύει 3.000 στρέμματα στην κτηματική περιοχή «Νέα υδραγωγεία - Χαλαζιά» Μεσολογγίου. Για την σωστή λειτουργία του αγωγού επίσης αντικαθίστανται και τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια με νέα από ελατό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, καθώς επίσης και οι συσκευές (βαλβίδες αντεπιστροφής κλπ)

Ο υφιστάμενος αγωγός έχει συχνές βλάβες και λόγω της θέσης του και της μεγάλης κλίσης του εδάφους οι διαρροές του αγωγού καταλήγουν εντός του αντλιοστασίου με κίνδυνο καταστροφής κινητήρων ηλεκτροπληξίας για τους χειριστές.

Προς τούτο, η Υπηρεσία μας συνέταξε σχετική τεχνική μελέτη, προϋπολογισμού ποσού 120.968,00 €, με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. (24%) 29.032,00 €, ήτοι συνολική δαπάνη του έργου 150.000,00 €, με Φ.Π.Α., προκειμένου να προβούμε στην δημοπράτηση της.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΣΣΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ .

Πρόκειται για μελέτη ύψους 73.160 € (59.000 + Φ.Π.Α) προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην διακήρυξή της με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16.

Θα διακηρυχθεί η μελέτη τοπογραφική, υδραυλική, περιβαλλοντική, γεωτεχνική, στατική και οδοποίας, προκειμένου να συνδεθεί η Επαρχιακή Οδός 35 με την επαρχιακή Οδό 37 παρακάμπτοντας τον οικισμό Εμπεσσού δεδομένου ότι η διέλευση εντός του οικισμού λόγω στενότητας είναι επικίνδυνη και χρονοβόρα και θα αποσυμφορηθεί και η κυκλοφορία εντός του οικισμού.

Πρόκειται για νέα οδό συνολικού μήκους 2,2. χλμ που περιλαμβάνει και νέα γέφυρα 30μ περίπου μήκους.

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο 23 ( ΤΜΗΜΑ ΓΟΛΕΜΙ-ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΜΟΡΑΝΙΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΑ»)

Πρόκειται για μελέτη ύψους 71.920 € (58.000 + Φ.Π.Α) προκειμένου η Υπηρεσία να προχωρήσει στην διακήρυξή της με συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/16.

Πρόκειται για την προκήρυξη γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης και προτάσεων για την επίλυση του προβλήματος διέλευσης των οχημάτων στην περιοχή «Αμορανίτικα βράχια» που λόγω του αναγλύφου της περιοχής και της στενότητας του δρόμου είναι επικίνδυνη για την διέλευση των οχημάτων.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ & ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

Πρόκειται για την πληρωμή της δαπάνης του ηλεκτροφωτισμού της σήραγγας Αγ. Ηλία και των οδών πρόσβασης και της τηλεφωνικής σύνδεσης διότι πλέον ο δρόμος και η σήραγγα ανήκουν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΡΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΟΙΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ Χ.Θ 3+800 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ & ΦΥΤΕΙΕΣ- ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (α΄ΦΑΣΗ)

Πρόκειται για μελέτη για την αντιμετώπιση των σπηλαιώσεων που εμφανίστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος την οποία με εντολή της Υπηρεσίας εκτέλεσε το Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Γεωφυσικής του Α.Π.Θ και ο κ. Δερέκας Νικόλαος Γεωλόγος, για λογαριασμό του Αναδόχου του έργου και η οποία εγκρίθηκε από την Υπηρεσία με το α.π 222965/3108/23.08.2017.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΟΓΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΓΙΑΣ» ΑΠΟ Χ.Θ 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ 10+400

 Πρόκειται για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας της τοπογραφικής μελέτης και της μελέτης οδοποιίας του έργου του θέματος από την Χ.Θ 0+000 (Ε.Ο Βόνιτσας-Παλαίρου) μέχρι την Χ.Θ 10+400 (Αρχή της υπό εκτέλεση εργολαβίας) προκειμένου να ολοκληρωθεί ο άξονας, ο οποίος θα δίνει την δυνατότητα επικοινωνίας των οχημάτων από την Ε.Ο Βόνιτσας – Παλαίρου στον δυτικό άξονα Πλαγιάς-Περατιάς-Λευκάδας.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά δήλωσε σχετικά: «Μετά τις παρεμβάσεις που αποφασίσαμε για τον καθαρισμό των εκατοντάδων ποταμών, χειμάρρων και ρεμάτων στην Αιτωλοακαρνανία, προχωρήσαμε στη προένταξη 12 μικρών αλλά πολύ σημαντικών παρεμβάσεων που θα συμπληρώσουν μεγαλύτερα έργα ή θα καλύψουν χρόνιες ανάγκες. Αυτό γίνεται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, είτε με την βελτιστοποίηση έργων που ολοκληρώθηκαν, όπως συμβαίνει με την ηλεκτροδότηση των κόμβων στον άξονα «Κουβαράς-Φυτείες» ή την κεντρική εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού στο κτήριο Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι, είτε με την εκπόνηση μελετών όπως οι δύο που αφορούν στην επέκταση των αξόνων «Πωγωνιά-Πλαγιά» και «Κουβαράς-Φυτείες», οι οποίες θα δώσουν ακόμη μεγαλύτερη προοπτική στα συγκεκριμένα έργα.

Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας δίνει προτεραιότητα στην συνέχεια και την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που έχουμε επιλέξει ως Περιφέρεια. Μένουμε πιστοί στον αρχικό σχεδιασμό μας και, παρά τους λιγοστούς αυτοτελείς πόρους που διαθέτουμε, δίνουμε καθημερινό αγώνα ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι απέναντι στις προκλήσεις τόσο των περιβαλλοντικών αλλαγών που συμβαίνουν γύρω μας όσο και των αναπτυξιακών αναγκών της Αιτωλοακαρνανίας».

Πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Ιουνίου 2018 στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση της Ομάδας Δράσης "Αλιεία & υδατοκαλλιέργειες" της CPMR στην οποία συμμετείχε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που εκπροσωπήθηκε από την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακά. Συμμετείχαν ακόμη η Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας της ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας Δρ. Άλκηστις Παρπούρα και ο Ιχθυολόγος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δρ. Έριχ Βαν Χαμ.

Βασικός στόχος της συνεδρίασης, ήταν η διαβούλευση των Περιφερειών με μέλη της CPMR, ως μέρος της προετοιμασίας των διεκδικήσεών της για τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας (ΕΤΘΑ-EMFF) μετά το 2020 και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική.

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως η αυξημένη συμμετοχή των Περιφερειών στην διαχείριση του Ταμείου και η συμβολή του κράτους μέλους σε αυτήν την απόφαση, καθώς και η επίτευξη χρηματοδότησης ομάδων παραγωγών στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας για την ανάπτυξη των τοπικών παράκτιων περιοχών.

Στη συνέχεια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χριστίνα Σταρακά και τα στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχαν στην Δημόσια Ακρόαση της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Αλιεία, με θέμα τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας & Αλιείας (ΕΤΘΑ-EMFF) από το 2014 και τις προοπτικές του για μετά το 2020, όπου τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Περιφερειών (CPMR) ανέπτυξε ο Pierre Karleskind, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας "Αλιεία & Ιχθυοκαλλιέργειες" της CPMR και αντιπρόεδρος της Περιφέρειας της Βρετάνης, υπεύθυνος για τις θαλάσσιες υποθέσεις και τα λιμάνια.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι μέλος της CPMR και συμμετέχει στη Διαμεσογειακή Επιτροπή. Στόχος είναι αφενός η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της αλιείας, των Υδατοκαλλιεργειών και της μεταποίησης των προϊόντων τους και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των πόρων. 

Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χριστίνα Σταρακά δήλωσε σχετικά με την σημαντική αυτή συνάντηση: «Προωθούμε τα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας σε Μεσογειακό επίπεδο με την Διαμεσογειακή Επιτροπή, της οποίας Πρόεδρος είναι ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, έχοντας κατά νου τα κοινά συμφέροντα των Περιφερειών που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ενδιαφερόμαστε για την ισορροπημένη και πολυκεντρική ανάπτυξη της Ευρώπης και οι υδατοκαλλιέργειες είναι ο τομέας που αναδεικνύει την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ιδιαίτερα την Αιτωλοακαρνανία σε πρωταγωνιστή».

Έχουν σημειωθεί και αρκετά ατυχήματα
Θετικά βλέπει η Χρ. Σταρακά το αίτημα της παράκαμψης

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 14/06/2018

Της Βάσως Βήττα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Κινδυνεύει η Γουριά, από την διέλευση, μέσα από την κατοικημένη περιοχή, των βαρέων οχημάτων που θέλουν να κατευθυνθούν προς την Παραϊόνια.

Με δεδομένο ότι από τα γεφύρια του Αιτωλικού απαγορεύεται η διέλευση βαρέων οχημάτων, όλος ο όγκος διοχετεύεται προς την Γουριά. Επίσης και τα φορτηγά που μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα, από τον κάμπο του Νεοχωρίου και της Κατοχής, περνούν από τον ίδιο δρόμο. Αποτέλεσμα αυτού είναι, το εσωτερικό οδικό δίκτυο να έχει υποστεί φθορές, ενώ συχνές είναι και οι βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης που όταν κατασκευάστηκε δεν είχε υπολογιστεί για τόσο μεγάλα φορτία. Η ηχορύπανση είναι κάτι που επίσης προκαλεί προβλήματα στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις, αφού όπως λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, Χρήστος Μέλλιος «όταν περνούν φορτηγά σείεται ο τόπος». Σημαντικότερο όλων όμως, είναι ο κίνδυνος ατυχημάτων από την ταχύτητα που αναπτύσσουν τα φορτηγά εντός κατοικημένης περιοχής, όπου κινούνται πολλοί πεζοί και μικρά παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί κάποια ατυχήματα με υλικές ζημιές, ενώ δυστυχώς η Γουριά θρηνεί και ένα θύμα, τον 18χρονο ποδοσφαιριστή, Θοδωρή Τρυφιάτη, που προσέκρουσε νύχτα με το μηχανάκι του σε σταθμευμένη νταλίκα...

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 14/06 σε όλα τα περίπτερα του νομού

Επιστολή απέστειλε η Χριστίνα Σταρακά στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για επιπλέον χρηματοδότηση στη Βιολογική Κτηνοτροφία.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας διαθέτει  τον μεγαλύτερο  αριθμό κτηνοτρόφων και ζωικού κεφαλαίου στην χώρα. Όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, για περισσότερο από μια δεκαετία, διατηρεί τα ηνία στη Βιολογική εκτροφή, με τους παραγωγούς να έχουν επενδύσει, τόσο σε ότι αφορά τις ίδιες τις εκμεταλλεύσεις, όσο και σε κάθε πτυχή της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Με συστηματική προσπάθεια και σκληρή εργασία, η Αιτωλοακαρνανία κατάφερε να υλοποιήσει στην πράξη τις δεσμεύσεις των προγραμμάτων Βιολογικής Κτηνοτροφίας, που όμως, από την τελευταία προκήρυξη και ανακατανομή των πόρων του προγράμματος, είχε σαν αποτέλεσμα  να μείνουν εκτός προγράμματος όχι μόνο εκατοντάδες νέοι, αλλά και ανάλογος αριθμός παλιών βιοκτηνοτρόφων.

Είναι γεγονός  ότι μένουν εκτός ένταξης στο πρόγραμμα «Βιολογική Κτηνοτροφία», σε ποσοστό περίπου 30%, παραγωγοί που ήταν ενταγμένοι στο προηγούμενο πρόγραμμα, με μονάδες μεγάλης δυναμικότητας που αποδεδειγμένα παράγουν και θα συνεχίσουν να παράγουν βιολογικά προϊόντα και οι οποίοι δυστυχώς οδηγούνται σε μεγάλη απώλεια εισοδήματος.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των  κτηνοτρόφων  που έχουν έδρα σε ορεινές περιοχές της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και ως εκ τούτου στερούνται καλλιεργούμενων εκτάσεων για ζωοτροφές, δεν βρίσκονται στους δικαιούχους του προγράμματος.

 

Κύριε Υπουργέ,    

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε τις άμεσες ενέργειές σας για:

 1. Τη λήψη απόφασης για υπερδέσμευση 10-30% και άρα μια νέα τροποποίηση και αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος ώστε να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι επιλαχόντες με προτεραιότητα τους παλιούς βιοκτηνοτρόφους.
 2. Την επανεξέταση των ενστάσεων σχετικά με τον τρόπο μοριοδότησης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις κτηνοτροφικές καλλιέργειες (που παραδόξως δεν υπολογίστηκαν, σε αντίθεση με το τι προέβλεπε η αρχική προκήρυξη και το τι ίσχυε ως τώρα).

Κύριε Υπουργέ,

Η Αιτωλοακαρνανία, όπου και κατέχει τον κύριο όγκο της κτηνοτροφίας στη Δυτική Ελλάδα, είναι αμιγώς γεωργοκτηνοτροφικός νομός και  στηρίζει την αναπτυξιακή της προοπτική βασιζόμενη στον πρωτογενή τομέα.

Η  Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας
Χριστίνα Σταρακά

Σε κρίσιμες παρεμβάσεις σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου προέβη η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας το προηγούμενο διάστημα έχοντας ως μέριμνα την οδική ασφάλεια των πολιτών. Οι εργασίες εστιάστηκαν στην άρση των καταπτώσεων, όπου αυτή παρατηρείται, στην αποκατάσταση της βατότητας σε συγκεκριμένα τμήματα του οδικού δικτύου, στην επούλωση λάκκων, καθώς και σε καθαρισμό υδατορρεμάτων.

Τα οδικά τμήματα, στα οποία έγιναν παρεμβάσεις και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα από τα μηχανήματα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας είναι τα παρακάτω:

 • Ε.Ο ΘΕΡΜΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (Καθαρισμός και άρση κατάπτωσης)
 • Ε.Ο ΑΛΕΥΡΑΔΑ – ΓΕΦΥΡΑ ΤΑΤΑΡΝΑΣ (Άρση κατάπτωσης)
 • Ε.Ο ΔΡΥΜΟΣ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
 • Ε.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- ΠΛΑΤΑΝΟΥ
 •  Ε.Ο ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ
 • Ε.Ο. ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑ-ΜΑΛΕΥΡΟΥ
 • Ε.Ο ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ-ΧΑΝΙ ΜΠΑΝΙΑ
 • Ε.Ο ΡΙΓΑΝΙΟΥ-ΦΑΜΗΛΑΣ
 • Ε.Ο ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ –ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ.
 •  Ε.Ο ΑΡΕΝΤΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
 • Ε.Ο ΜΥΤΙΚΑΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε καθαρισμός και κατασκευή αντιπυρικών ζωνών πλευρικά του αεροδρομίου Αγρινίου, ενώ πραγματοποιήθηκαν και παρεμβάσεις στο υδατόρρεμα Δρυμός του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.

Παράλληλα έγινε καθαρισμός και σε τοπικά Διαμερίσματα:

 • Τ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ
 • Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΕΑ
 • Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΙΑ
 • Τ.Κ ΛΑΜΠΙΡΙ
 • ΤΚ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ
 • ΤΚ ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ
 • ΤΚ ΧΟΥΝΗΣ
 • ΤΚ ΚΑΝΔΗΛΑΣ
 • ΤΚ ΒΕΛΒΙΝΑΣ
 • ΤΚ ΒΟΒΜΟΚΟΥ

Επίσης σε πάρα πολλές περιπτώσεις απαιτήθηκε η επούλωση λάκκων με ασφαλτόμιγμα κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου. Τέτοιες σημαντικές παρεμβάσεις έγιναν στους παρακάτω οδικούς άξονες:

 • Ε.Ο ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ-ΦΛΩΡΙΑΔΑ
 • Ε.Ο ΦΛΩΡΙΑΔΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΜΠΩΤΙΟΥ
 • Ε.Ο ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙ
 • Ε.Ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ-ΒΑΡΕΤΑΔΑ-ΠΟΔΟΓΟΡΑ
 • Ε.Ο ΝΕΟΧΩΡΙ-ΚΑΤΟΧΗ
 • Ε.Ο ΚΑΤΟΧΗ-ΓΟΥΡΙΑ

Τέλος, ξεκίνησαν ήδη εργασίες επούλωσης λάκκων και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα στην Ε.Ο Πεντάλοφος - Στρογγυλοβούνι - Πηγάδια-Χρυσοβίτσα - Βαλόστρατο.

Σε δήλωσή της, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακά αναφέρει σχετικά:«Παρά τα πενιχρά μέσα που μας διατίθενται, εμείς προσπαθούμε, κυρίως με το δικό μας μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και μόλις εξοικονομούμε κάποιους πόρους, να προβαίνουμε άμεσα σε παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αιτωλοακαρνανίας, σε όλη την έκτασή του. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Γνωρίζουμε τα πολύ μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο, βάζουμε όμως προτεραιότητες και στόχος μας είναι, δίνοντας καθημερινά τον αγώνα μας, να βελτιώνουμε το τεράστιο επαρχιακό δίκτυο ,έχοντας ως κύριο μέλημά μας την ασφάλεια των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητάς μας».

 Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 07/06/2018

Στο διηνεκές µένουν τελικά οι πολιτικές αγάπες όπως φάνηκε και στην εκδήλωση της ΕΑΣ στο Τρικούπειο, όπου παρόντες, µεταξύ άλλων, ήταν οι Χρίστος Βερελής, Θάνος Μωραΐτης, Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος και Χριστίνα Σταρακά.

Όταν σηκώθηκε να µιλήσει ο βουλευτής Δηµ. Κωνσταντόπουλος, στην προσφώνησή του ανέφερε ως υπουργό µόνο τον Χρ. Βερελή, όταν σηκώθηκε όµως η Χριστίνα διόρθωσε τα πράγµατα λέγοντας...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Σελίδα 6 από 36

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία