Αγγελίες    Επικοινωνία

Τη σύσταση  εννεαμελούς  επιστημονικής Επιτροπής, προκειμένου να καταρτίσει το πρώτο πρόγραμμα σπουδών του νεοσύστατου Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 4 Ιουλίου.

Με αφορμή την κατάθεση σχεδίου νόμου στη Βουλή πριν από 2 μήνες σχετικά με την ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, η συντονιστική επιτροπή επιβεβαιώνει την από 3.4.2018 απόφαση της Ολομέλειας, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της στην ίδρυση τέταρτης Νομικής Σχολής, χωρίς προηγούμενη μελέτη και διαβούλευση με την ακαδημαϊκή και νομική κοινότητα.

Όπως επισημαίνουν οι δικηγόροι, η ίδρυση ακαδημαϊκών ιδρυμάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο ορθολογικό και να ανταποκρίνεται σε ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά κριτήρια στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού για τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει η συντονιστική επιτροπή, οποιαδήποτε σκέψη για την ίδρυση Νομικής Σχολής προϋποθέτει ότι έχουν προηγουμένως επιλυθεί τα προβλήματα και έχουν ενισχυθεί επαρκώς οι λειτουργούσες Νομικές Σχολές, ιδίως δε της Κομοτηνής για προφανείς λόγους.

Η Επιτροπή έχει ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παρούσης Μιχαήλ του Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, με Γνωστικό Αντικείμενο: «Φιλοσοφία , Θεωρία και Επιστημολογία του Δικαίου».
 2. Αργυρός Γεώργιος του Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, με Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομικό Δίκαιο».
 3. Σταμάτης Κωσταντίνος του Μιχαήλ, Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Γνωστικό Αντικείμενο: «Φιλοσοφία Δικαίου».
 4. Κοτζάμπαση Αθηνά του Παναγιώτη, Καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Γνωστικό Αντικείμενο: «Αστικό Δίκαιο».
 5. Ρεθυμιωτάκη Ελένη του Δημητρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνιολογία Δικαίου».
 6. Γιούνη Μαρία του Σωτηρίου, Καθηγήτρια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία του Δικαίου».
 7. Κεσσόπουλος Αλέξανδρος του Βασιλείου-Βύρωνα, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτικό Σύστημα και Θεσμοί Αντιπροσώπευσης».
 8. Θέμελη Όλγα του Χρήστου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Γνωστικό Αντικείμενο: «Εγκληματολογική Ψυχολογία».
 9. Σούρλας Παύλος του Κίμωνα, Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Φιλοσοφία Δικαίου».

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Χριστοδουλίδης Αιμίλιος του Αλεξάνδρου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Γλασκώβης, με Γνωστικό Αντικείμενο: «Law Legal Theory».
 2. Δήμητρα Παπαδοπούλου - Κλαμαρή του Άγγελου, Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστρι- ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό Αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».
 3. Χρυσούλα Τσενέ του Ηλία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, με γνωστικό Αντικείμενο: «Δίκαιο Επιχειρήσεων».

 Πηγή: thebest.gr

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου υπέγραψε απόφαση για την κατανομή 500 θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Ακολουθεί η Υπουργική Απόφαση και η κατανομή των 500 θέσεων:

ΘΕΜΑ: «Κατανομή πεντακοσίων (500) θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020».

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) του Ν.1268/1982 «Για την δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ159 Α΄) και το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ195 Α΄) όπως ισχύει.

β) του άρθρου 14 παρ.2 περ.β του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ28/Α΄/03-03-1994), όπως ισχύει.

γ) του Ν.2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση»

(ΦΕΚ 175 Α΄).

δ) του άρθρου 4 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ152 Α΄).

ε) του άρθρου 11 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ40 Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» όπως ισχύει.

στ) του Ν.4521/2018 (ΦΕΚΑ΄38/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». ζ) του Ν.4559/2018 (ΦΕΚΑ΄142/03-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

η) του Ν.4589/2019 (ΦΕΚΑ΄13/29-01-2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

θ) του Ν.4610/2019 (ΦΕΚΑ΄70/07-05-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

ι) του Π.Δ.134/1999 (ΦΕΚΑ΄132/29-06-1999) «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ».

ια) του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚΑ΄98/22-04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ιβ) του Π.Δ.70/2015 (ΦΕΚΑ΄114/22-09-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

ιγ) του Π.Δ.125/2016 (ΦΕΚΑ΄210/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ιδ) του Π.Δ.18/2018 (ΦΕΚΑ΄31/23-02-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.

Την υπ΄αριθμ.33/27-12-2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α’), όπως ισχύει.

Την υπ΄αριθμ.51/30-12-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 183 Α’) {Παράταση της ισχύος της

33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»}.

Την υπ΄αριθ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./123/8461/15-05-2019 Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ. για την έγκριση της κίνησης διαδικασιών πλήρωσης πεντακοσίων (500) κενών οργανικών θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)».

Την αυξημένη ανάγκη ενίσχυσης του έργου των Α.Ε.Ι..

Την υπ΄αριθ.102/2019 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 28, παρ.4, του Ν.2190/1994 (Α’28).

Αποφασίζουμε

Α. Κατανέμουμε πεντακόσιες (500) θέσεις για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. στα Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως εξής:

 

Α/Α

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (500) ΘΕΣΕΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2019-2020

1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

5

2

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

45

3

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

13

4

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

21

5

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

28

6

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

56

7

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

15

8

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

1

9

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

17

10

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

17

11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

12

 

12

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

19

13

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

26

14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

29

15

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

39

16

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

28

17

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

17

18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9

19

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

38

20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

12

21

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

26

22

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

12

23

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

9

24

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

6

 

 

 

500

 Β. Η επιμέρους κατανομή των θέσεων θα γίνει με απόφαση των αρμόδιων οργάνων κάθε Ιδρύματος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Τριτοκοσµικά θερµοκήπια

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 20/06/2019

 

Από τη µια πλευρά ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, κατά την επίσκεψή του στην Αιτωλοακαρνανία, είπε ότι υπάρχουν χρήµατα από τις Δηµόσιες Επενδύσεις για το κτιριακό στο Αγρίνιο και από την άλλη η Πρύτανης του Πανεπιστηµίου, Β. Κυριαζοπούλου, είπε ότι δεν µπορούν να διατεθούν πολλά χρήµατα από τον προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου για την βελτίωση όλων των...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Χθες, 18 Ιουνίου, επισκέφθηκε τους χώρους του πρώην Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, ο Υπουργός Παιδείας κος Κ. Γαβρόγλου, συνοδευόμενος από την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κα Β. Κυριαζοπούλου, καθηγητές του Πανεπιστημίου και τους βουλευτές του Νομού, Μ. Τριανταφύλλου και Γ. Βαρεμένο.

Κατά την διάρκεια της σύσκεψης που ακολούθησε, έγινε ανταλλαγή απόψεων και δηλώθηκε η πλήρης στήριξη στην νεοϊδρυθείσα Γεωπονική Σχολή. Από την ενημέρωση που έγινε προέκυψαν τα εξής :

 • Από την Δευτέρα 24 Ιουνίου αρχίζουν οι εργασίες καθαρισμού, ανακαίνισης και μετατροπής των κτιρίων που θα χρησιμοποιηθούν στην πρώτη φάση λειτουργίας για την υποδοχή των φοιτητών.
 • Ταυτόχρονα ξεκινάει η ανάρτηση των ενημερωτικών πινακίδων τόσο στην εξωτερική είσοδο της Σχολής όσο και στους εσωτερικούς της χώρους.
 • Είναι ήδη έτοιμα τα πενταετή προγράμματα σπουδών και για τις πέντε Σχολές, Μεσολογγίου και Αγρινίου. Πέραν των κλασσικών μαθημάτων της κάθε σχολής, υπάρχουν και ειδικά μαθήματα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών.
 • Ορίσθηκε προσωρινός κοσμήτορας ο οποίος θα συντονίσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να είναι όλα έτοιμα για την υποδοχή των πρώτων φοιτητών και για την πλήρη λειτουργία της σχολής από την 1η Οκτωβρίου 2019.
 • Πέραν των μελών ΔΕΠ που θα στελεχώσουν τα τμήματα με απόφαση της Πρυτανείας, δίνεται η δυνατότητα και για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την άμεση στελέχωσή τους.
 • Δίνεται παράταση ενός έτους για τις εκμισθώσεις ξενοδοχείων που αφορούν την φοιτητική μέριμνα όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια.
 • Ιδρύονται δυο ινστιτούτα διετούς φοίτησης στα οποία θα εισέρχονται χωρίς εξετάσεις απόφοιτοι του ΕΠΑΛ αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Το αντικείμενο σπουδών θα έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες της περιοχής και θα παρέχεται η αντίστοιχη πιστοποίηση. Έγινε έκκληση στους παραγωγικούς φορείς της περιοχής μας να διατυπώσουν προτάσεις, σχετικά με τις ανάγκες που υπάρχουν, ώστε να καθορισθεί και το αντικείμενο σπουδών.
 • Οι φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι. παραμένουν στο Μεσολόγγι μέχρι την τελική αποφοίτησή τους.

Η Γεωπονική Σχολή σε πλήρη λειτουργία και σε βάθος πενταετίας θα συγκετρώνει περίπου 4.000 φοιτητές μόνο στο Μεσολόγγι και θα αποτελέσει πηγή απασχόλησης και εισοδήματος για την πόλη. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει όλοι μας να την αγκαλιάσουμε και να την στηρίξουμε με κάθε τρόπο.

Κατόπιν των ανωτέρω, θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το όλο εγχείρημα και να δηλώσουμε την πλήρη στήριξή μας, ώστε η Γεωπονική Σχολή Αιτωλοακαρνανίας να εδραιωθεί, να συνδεθεί με την ανασυγκρότηση της πρωτογενούς παραγωγής και να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό για το καλό του τόπου μας.

Από Γραφείο Τύπου "Συμμαχία για το Μέλλον"

Την Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών που θα λειτουργήσει στην Αιτωλοακαρνανία, επισκέφθηκε ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου ξεκινώντας από το Μεσολόγγι.

Ο υπουργός συνοδευόταν από τους βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργο Βαρεμένο, καθώς και από συνεργάτες του. Στο Μεσολόγγι τον υποδέχθηκε η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πάτρας Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, η οποία τον ενημέρωσε για κάποια διαδικαστικά θέματα, ενώ παρόντες ήταν πολλοί καθηγητές. Η επίσκεψη του υπουργού είχε ως στόχο να συζητηθούν τα θέματα οργάνωσης και στελέχωσης της Σχολής. Όπως υπογράμμισε ο κ. Γαβρόγλου η ίδρυση της Γεωπονικής αφενός αναβαθμίζει το Πανεπιστήμιο και αφετέρου δίνει την ευκαιρία αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Μεσολογγίου που βρίσκονταν σε εγκατάλειψη.

Ακολούθησε συζήτηση σε πολύ καλό κλίμα, αφού προηγήθηκε η τοποθέτηση της κας Κυριαζοπούλου, που μίλησε για κραυγές αντίδρασης που ξεκίνησαν το 2014 και υφίστανται ακόμα και σήμερα, χωρίς όμως να καταφέρουν να κάνουν το Πανεπιστήμιο να χάσει το στόχο του. Προφανώς ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η απόφαση της Πρυτάνεως και της Συγκλήτου να γίνει η έδρα της Σχολής στο Μεσολόγγι, ενώ, αν και η κα Κυριαζοπούλου δεν το είπε ευθέως, αντιδράσεις υπάρχουν και από την Πάτρα για το γεγονός ότι γίνεται μια Σχολή κάπου αλλού και όχι στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Και η ίδια διαβεβαίωσε ότι η νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα βρει έτοιμες τις εγκαταστάσεις για να υποδεχθούν τους φοιτητές. Διαβεβαίωσε δε ότι σε λίγες ημέρες θα είναι έτοιμο και το πρόγραμμα σπουδών.

Εκείνο στο οποίο επέμεινε, απευθυνόμενη ουσιαστικά στους τοπικούς φορείς ήταν να αγκαλιάσουν την Σχολή και να την στηρίξουν. «Αν δεν μπορείτε να το δείτε αλλιώς, δείτε το σαν οικονομική δύναμη», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το Πανεπιστήμιο δεν έχει κανένα στεγανό, «είμαστε με όσους είναι για το καλό του Πανεπιστημίου, οποίος πάει απέναντι στο Πανεπιστήμιο είναι και απέναντί μου», συμπλήρωσε. Στην συνάντηση ήταν παρόντα και μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για το ΤΕΙ που ευχαρίστησαν τον υπουργό για τον τρόπο που αντιμετώπισε το Μεσολόγγι.

ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ

Με εντολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου, απομακρύνεται από το 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, ο δάσκαλος που την Παρασκευή 7 Ιουνίου κλείδωσε μαθητή στην αίθουσα της τάξης με τη λήξη των μαθημάτων.

Παράλληλα, ο Περιφερειακός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου άμεσα έδωσε εντολή για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Του θέματος έχει επιληφθεί και η Δικαιοσύνη μετά την προσφυγή του γονέα.

Σελίδα 1 από 11

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία