Αγγελίες    Επικοινωνία

Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Ι.Π. Μεσολογγίου κ Περιχώρων σας ανακοινώνει ότι μετά από τις ανάλογες ενέργειες μας ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιον της Ι. Πόλεως καλούν τα πολύτεκνα μέλη όπως προσκομίσουν στα γραφεία του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά για ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ μετά από απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής:

Μείωση 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000,00 €, προσαυξημένο κατά 2.000,00 € για κάθε ανήλικο ή ενήλικο προστατευόμενο τέκνο. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Τελευταίο λογ/σμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 6. Βεβαίωση Πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ
 7. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους (Ε1), συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2 8. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας, στο Τμήμα Εσόδων Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

*Προϋπόθεση για την υποβολή των δικαιολογητικών η θεώρηση των βιβλιαρίων.

Υπεύθυνη για την συλλογή των δικαιολογητικών υπάλληλος του Δήμου: Κα Σοφία Κακδή

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Π.ΚΑΠΠΕΣ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΣ MSC

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Έως την 10η Φεβρουαρίου 2017 οι ενδιαφερόμενοι δημότες Δ. Ιερής Πόλης Μεσολογγίου μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας, προκειμένου να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την αίτηση για μειώσεις και απαλλαγές από τα δημοτικά τέλη.

Ανάλογα με την κατηγορία ευπαθούς ομάδας στην οποία ανήκουν, θα πρέπει να προσκομίσουν:

 Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Μείωση 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000,00 €, προσαυξημένο κατά 2.000,00 € για κάθε ανήλικο ή ενήλικο προστατευόμενο τέκνο.
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας
3. Τελευταίο λογ/σμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6. Βεβαίωση Πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους (Ε1), συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2
8. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας, στο Τμήμα Εσόδων
Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Μείωση 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 €, προσαυξημένο κατά 2.000 € για κάθε ανήλικο ή ενήλικο προστατευόμενο τέκνο.
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους.
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας
3. Τελευταίο λογ/σμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους (Ε1), συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2
7. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
8. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας, στο Τμήμα Εσόδων
Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Γ. ΑΠΟΡΟΙ
Πλήρης απαλλαγή. Άποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000,00 €, προσαυξημένο κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’αριθμ. 139491/2006 ΦΕΚ 1747/τ.Β’ /2006, όπως ισχύει.
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας
3. Τελευταίο λογ/σμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του ενδιαφερόμενου, αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βιβλιάριο Υγείας Πρόνοιας-απορίας
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους (Ε1), συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2
8. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας, στο Τμήμα Εσόδων
Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Δ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%
Μείωση 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 18.000,00 € , προσαυξημένο κατά 2.000,00 € για κάθε ανήλικο ή ενήλικο προστατευόμενο τέκνο.
Η μείωση αφορά οικογένειες όπου υπάρχει ένα μέλος της οικογένειας ενήλικας ή προστατευόμενο μέλος με αναπηρία.
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας
3. Τελευταίο λογ/σμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου (ή των κηδεμόνων του με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτομο δεν δύναται να έχει στο όνομά του σχετικό λογαριασμό) , αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ που θα αναγράφει ρητά το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου και τη χρονική διάρκεια ισχύος του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από τις τέως υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας μεταξύ του χρονικού διαστήματος 01/01/2011 (ημερομηνία σύστασης των ΚΕΠΑ) και 01/09/2011 (ημερομηνία κατάργησης των υγειονομικών επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας) το σχετικό παραστατικό θα γίνεται δεκτό.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους (Ε1), συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2. Εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος του αιτούντος, φορολογική δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά. Εάν το προστατευόμενο μέλος υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
8. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας, στο Τμήμα Εσόδων
Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Ε. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 80%
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 18.000,00 € , προσαυξημένο κατά 2.000,00 € για κάθε ανήλικο ή ενήλικο προστατευόμενο τέκνο.
Η μείωση αφορά οικογένειες όπου υπάρχει ένα μέλος της οικογένειας ενήλικας ή προστατευόμενο μέλος με αναπηρία.
Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας
3. Τελευταίο λογ/σμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του δικαιούχου (ή των κηδεμόνων του με υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτομο δεν δύναται να έχει στο όνομά του σχετικό λογαριασμό) , αλλιώς απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ που θα αναγράφει ρητά το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου και τη χρονική διάρκεια ισχύος του. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει πιστοποιητικό αναπηρίας σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από τις τέως υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας μεταξύ του χρονικού διαστήματος 01/01/2011 (ημερομηνία σύστασης των ΚΕΠΑ) και 01/09/2011 (ημερομηνία κατάργησης των υγειονομικών επιτροπών πιστοποίησης αναπηρίας) το σχετικό παραστατικό θα γίνεται δεκτό.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους (Ε1), συνοδευόμενα από τα έντυπα εφορίας Ε9 και Ε2. Εάν πρόκειται για προστατευόμενο μέλος του αιτούντος, φορολογική δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά. Εάν το προστατευόμενο μέλος υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει το ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα.
8. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας, στο Τμήμα Εσόδων
Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Σημειώνεται πως οι αναφερόμενες μειώσεις ή απαλλαγές εφαρμόζονται μόνο στη κύρια κατοικία. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η μείωση ή απαλλαγή.

Tο δημοτικό συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ενέκρινε στην τελευταία συνεδρίασή του, την εισήγηση του Αντιδημάρχου Σπ. Καρβέλη η οποία προβλέπει απαλλαγές και  μειώσεις δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2017 σε ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας, όπως οι άποροι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Ειδικότερα- μετά την εισήγηση του αντιδημάρχου-εγκρίθηκε:

 • Η απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε απόρους με πιστοποίηση από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου
 • η μείωση 50% για την κύρια κατοικία σε άτομα με αναπηρία 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 18.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο, εφόσον καταθέσουν στο δήμο πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας με το οποίο ν’ αποδεικνύεται η ιδιότητά τους
 • Η απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο, εφόσον καταθέσουν στο δήμο πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας με το οποίο ν’ αποδεικνύεται η ιδιότητά τους
 • Η μείωση 50% για την κύρια κατοικία σε πολύτεκνους – τρίτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο, δηλαδή 26.000 ευρώ για οικογένεια με τρία τέκνα, 28.000 για κάθε οικογένεια με τέσσερα τέκνα κ.ο.κ.

Σημειώνεται ότι για την μείωση ή την απαλλαγή από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας, είναι απαραίτητη η υποβολή δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν ότι εντάσσονται σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες (αίτηση, πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ, βεβαιώσεις σπουδών για τα τέκνα Ε1 κ.λ.π.) τα οποία θα κατατίθενται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος σημειώνει πως «Οι απαλλαγές και μειώσεις των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2017, σε απόρους, άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας καθώς επίσης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που διαβιούν στο δήμο μας, είναι επιβεβλημένες λόγω των σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων, που προκαλούνται από τη σφοδρή οικονομική κρίση. Αποτελούν δε, ένα ακόμη μέτρο μέριμνας και προστασίας που λαμβάνει  ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, το οποίο έρχεται να προστεθεί στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο έμπρακτης υποστήριξης  ευπαθών ομάδων πληθυσμού». 

Απαλλαγές περιλαμβάνει ο καθορισμός των τελών καθαριότητας του δήμου Μεσολογγίου μετά την απόφαση που πάρθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Εισηγητής του θέματος ήταν ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Σπ. Καρβέλης που πρότεινε την απαλλαγή για την κύρια κατοικία απόρων, μείωση κατά 50% για την κύρια κατοικία ατόμων με αναπηρία 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 18.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο, απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο, μείωση 50% για την κύρια κατοικία σε πολύτεκνους- τρίτεκνους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο προστατευόμενο τέκνο. Στα ίδια με πέρυσι επίπεδα παραμένουν τα τέλη νεκροταφείων, όπως επίσης και το τέλος ακίνητης περιουσίας που είναι διαμορφωμένο στο 0, 30 τοις χιλίοις.

Αρκετοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης πρότειναν τη μείωση των τελών για όλους τους πολίτες, πράγμα που βρήκε αντίθετη τη δημοτική αρχή με το δήμαρχο Ν. Καραπάνο να υποστηρίζει ότι αν γίνει μείωση της τάξης του 50% για όλους, δεν θα υπάρχουν έσοδα για το δήμο για να παρέχει υπηρεσίες στους δημότες οι οποίες είναι ανταποδοτικές.

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ντ. Γιαννόπουλος και ο αντιδήμαρχος Σπ. Καρβέλης, όταν ο πρώτος ρώτησε αν έχει κοστολογηθεί η μείωση στα τέλη που προτάθηκε. Η απάντηση που πήρε από τον συνάδελφό του ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει κοστολόγηση ακόμα μέχρι να κατατεθούν οι αιτήσεις από τους δικαιούχους. Ωστόσο ο κ. Γιαννόπουλος βρήκε την ευκαιρία να αναφερθεί στα τέλη που έχει επιβάλει το Πνευματικό Κέντρο στη χρήση του Τρικούπειου για την οποία έχει κατηγορηθεί, όμως εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι ήταν επιβεβλημένη ανάγκη.

Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία αφού η αντιπολίτευση έμεινε στη δική της πρόταση για μείωση τελών σε ποσοστό 5%.

ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ

 

 

Την Τετάρτη 7/12/2016 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου. Το πρώτο θέμα αφορούσε τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2017.

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ χαιρέτησε την θετική πρόταση της δημοτικής αρχής για απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας – φωτισμού των απόρων και ανάπήρων (πάνω από 80% & οικονομικά κριτήρια) και μείωση κατά 50% αναπήρων (πάνω από 67% & οικονομικά κριτήρια), πολυτέκνων και τριτέκνων.

Επειδή όμως στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου τα ποσοστά ανεργίας έχουν λάβει δραματικές διαστάσεις. Είναι πολλές οι οικογένειες που δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο. Εκατοντάδες άνεργοι, αρκετά χρόνια μετά την απόλυσή τους, είναι χωρίς επίδομα ανεργίας, χωρίς κανένα εισόδημα, χωρίς ασφάλιση, υποχρεωμένοι να ψάχνουν το μεροκάματο σε κακοπληρωμένες δουλειές, να περιμένουν τη σειρά τους στα οχτάμηνα, πεντάμηνα και δίμηνα ανακύκλωσης της ανεργίας. Επειδή ακόμη το πρόβλημα της ανεργίας δεν αφορά μόνο τους ανέργους και τις οικογένειές τους. Αφορά και κάθε εργαζόμενο, κάθε άλλη οικογένεια που εξακολουθεί να τα βγάζει πέρα λιγότερο ή περισσότερο δύσκολα. Κι αυτό γιατί η ανεργία εκτός από συνέπεια του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, αποτελεί και όπλο για τον εκβιασμό των εργαζόμενων προκειμένου να σκύψουν το κεφάλι, να αποδεχτούν μειώσεις στους μισθούς, διευρυμένα ωράρια, εντατικοποίηση, καθυστερήσεις στις πληρωμές, απώλεια κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων κ.οκ. Ακόμη η φτώχεια και η ανέχεια χτυπά όλο και περισσότερα σπίτια και συνολικά το εισόδημα μειώθηκε σε όλους εργαζόμενους, μικροεπαγγελματίες , μικρέμπορους , αγρότες ,ψαράδες κατά μεγάλο ποσοστό.

Ο Δήμος οφείλει και μπορεί άμεσα και έμπρακτα να βρεθεί στο πλευρό των ανέργων, των εργαζομένων και των οικογενειών τους και να συμβάλει στη λήψη μέτρων ανακούφισής τους. Μια ματιά στα δημοτικά τέλη που χρεώνουν άλλοι δήμοι της χώρας κατατάσσει το δήμο μας αρκετά πιο ακριβό από πάρα πολλούς δήμους της χώρας μας.

Ενδεικτικά:

ΔΗΜΟΣ Χρέωση κατοικιών σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Γλυφάδα 1,45
Κέρκυρας 1,40 (πόλη) (δημοτικά διαμερίσματα 1 ευρώ και κάτω)
Νεάπολης Θεσ/νικης 1,38
Αγρίνιο 1,33
Άμφισσα 1,32
Αγία Παρασκευή Αττικής 1,27
Ίλιον 1,25
Ερμούπολης Σύρου 1,25 (Άνω Σύρο 0,86)
Παλαιό Φάληρο 1,21
Μοσχάτο-Ταύρος 1,20
Χρυσούπολη Καβάλας 1,20
Αγία Βαρβάρα 1,19
Πετρούπολη 1,18
Αργυρούπολη 1,15
Αιγάλεω 1,10
Ξάνθη 1,10
Πυλαίας 1.08
Αχαρνές 1.00
Πάτρα ( δ.διαμερίσμα) 0,90
Νάουσα 0,94
Ελληνικό 0,86

 

Όταν για δήμο Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έχουμε:

όνομα κοινότητας τιμή: ευρώ ανά τ. μ
Δ. Κ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1,55
Δ. Κ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ, ΛΕΣΙΝΙΟΥ, ΜΑΣΤΡΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1,50
Δ.Κ ΚΑΤΟΧΗΣ 1,30
Τ.Κ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΑΜΝΑΣ, ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ, ΑΓ. ΗΛΙΑ 1,20
ΑΝΩ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ, ΡΕΤΣΙΝΩΝ 1,0
   

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 30% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Μαργαρίτης Θόδωρος,
δημοτικός σύμβουλος εκλεγμένος με τη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Τον μήνα που μας πέρασε το Πνευματικό – Κοινωνικό- Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου άλλαξε τον κανονισμό του Τρικούπειου πολιτιστικού κέντρου και θέσπισε τέλος χρήσης ακόμη και για συλλόγους και πολίτες.
Οι σύλλογοι και ομάδες πολιτών: άτυπη ομάδα Φίλοι Βαλβείου Βιβλιοθήκης Μεσολογγίου, σύλλογος Φίλοι της Μουσικής Διονύσιος Σολωμός, φιλοκαλλιτεχνικός Σύλλογος Μεσολογγίου, σύλλογος φίλοι του ραδιοφώνου - ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου άτυπη ομάδα πολιτών Saltsinistas, υπέγραψαν κοινό κείμενο, μέσα από το οποίο εκφράζουν την αντίθεσή τους, στο τέλος χρήσης στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο.

Το κείμενο:

«Το Πνευματικό – Κοινωνικό- Αθλητικό Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, 17ης έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου άλλαξε τον κανονισμό του Τρικουπείου Πολιτιστικού Κέντρου και αποφάσισε να θεσπίσει τέλος χρήσης. (Αριθμός Απόφασης: 72/2016, ΑΔΑ: 6Κ1ΨΟΚΨΝ-1Β4 )
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη όμως; Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό οι σύλλογοι θα πρέπει να πληρώνουν 30 ευρώ για την ενοικίαση του χώρου του θεάτρου ενώ οι ιδιώτες 150 ευρώ για κάθε παράσταση. Επιπλέον με δικά τους έξοδα θα καλύπτονται τα ηχητικά της εκδήλωσης τους και η καθαριότητα της αίθουσας. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει πως μόνο οι σύλλογοι με τα επαρκή έσοδα θα μπορούν να καλύψουν αυτό το ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση η έκδοση εισιτηρίου για κάλυψη του ποσού θα αποτελεί μονόδρομο.
Το τέλος χρήσης είναι λογικό να υπάρχει στην περίπτωση κερδοσκοπικής χρήσης από μια ομάδα ή έναν Ιδιώτη. Τι συμβαίνει όμως με την περίπτωση των συλλόγων, των ομάδων και των πολιτών που έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν τον χώρο του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου για έναν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό σκοπό, που στοχεύει όχι στην εξυπηρέτηση ενός ορισμένου προσώπου ή ορισμένου κύκλου προσώπων, αλλά του κοινού; Η πραγματοποίηση δηλαδή πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που προάγουν το πνεύμα και γίνονται ανιδιοτελώς από ομάδες και πολίτες θα επιτυγχάνεται μόνο αν καλυφθεί το αντίτιμο του τέλους χρήσης. Αντί να προάγονται δηλαδή οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με την δωρεάν τουλάχιστον χορήγηση ενός χώρου από τον δήμο μας, συναντούν πλέον ένα ακόμη εμπόδιο. 
Το τέλος χρήσης του Τρικούπειου υποβαθμίζει την αξία και σημασία του δημοσίου αυτού χώρου. Πρόκειται για έναν χώρο που έχει μείνει χαραγμένο στις μνήμες όλων μας από τα παιδικά μας χρόνια με όμορφες αναμνήσεις ξεγνοιασιάς και ελευθερίας. Υπήρξε για όλες τις ομάδες, τους συλλόγους και τους πολίτες η μοναδική στέγη για να εκφραστούν και να επιδείξουν το έργο τους ελεύθερα, χωρίς κόστος και επιβαρύνσεις. Με τον νέο όμως αυτό κανονισμό πολλές ομάδες, σύλλογοι και πολίτες που στόχο έχουν μόνο να προσφέρουν στην πόλη, να την αναδείξουν και να συνδράμουν στην εξέλιξη της, χρόνο με τον χρόνο αποθαρρύνονται με πράξης σαν και αυτή.
Πιστεύουμε πως δεν είναι δυνατό η Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, η πόλη της ελευθερίας, που προσδοκούσε να γίνει και Πολιτιστική Πρωτεύουσα, να μην έχει έναν ανοιχτό και δωρεάν χώρο που να αγκαλιάζει και να ενθαρρύνει τις μη κερδοσκοπικές προσπάθειες που προάγουν το πνεύμα και το ήθος των πολιτών της. Το Πνευματικό Κέντρο των πολιτών πρέπει να βρίσκει λύσεις στα αδιέξοδα των ομάδων και όχι να δημιουργεί ακόμη περισσότερο εμπόδια. 
Καλούμε το Πνευματικό Κέντρο να αποσύρει αυτόν τον άδικο κανονισμό ως προς το κομμάτι που αφορά την καταβολή αντιτίμου από τις μη κερδοσκοπικές ομάδες και συλλόγους. Επίσης, σε περίπτωση που δεν βρεθεί εναλλακτική λύση να καλέσει σε διαβούλευση όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συλλόγους και πολίτες ώστε να βρεθεί από κοινού μια λύση σε αυτό το πρόβλημα».

Σελίδα 1 από 2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία