Αγγελίες    Επικοινωνία

Την Δευτέρα  26 Νοεμβρίου στις 19:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου  επί της οδού Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2018. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 270/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Καθορισμός τιμής ζώνης ακινήτων για τον υπολογισμού του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στο Δήμο Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 272/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 271/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Καθορισμός συντελεστή Δημοτικού Φόρου έτους 2019. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 273/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Λήψη απόφασης ανάγκης ή μη σύναψης δανείου προμήθειας τριών (3) απορριμματοφόρων. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 244/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ “ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗΣ” (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΠΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»  με Κωδικό ΟΠΣ 5030278 και προϋπολογισμό 566.878,08 €  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης για το έργο: «Παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης σε επιλεγμένα σημεία της Τοπικής Κοινότητας Θέρμου, Δήμου Θέρμου» – (με κωδικό ΟΠΣ 5029860 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020 ) - ποσού 590.000,00 €. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση:

Υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου»  στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες»  και 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» του ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 098 (Α/Α ΟΠΣ 2658) και  τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

Τεχνικής Έκθεσης «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου, Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

Τεχνικής Έκθεσης «Λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης».

Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου «ο Ερμής».

Ορισμός Ομάδας Έργου Πράξης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018 , με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Πρόσληψη  ενός (1) ατόμου,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2018,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δυο (2) μήνες για την υπηρεσία περισυλλογή – διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 116/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Απολογιστικά στοιχεία Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου έτους 2017». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 118/2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Επανακαθορισμός εξόδων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

Ορισμός του Προϊσταμένου του Τμήματος Ταμείου του Δήμου Αγρινίου κ ως υπολόγου και υπεύθυνου λογαριασμού του  έργου με κωδικό  ΕΣΠΑ 2014-2020  2017ΕΠ00110024 και τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση επιχειρηματικού κέντρου στην νοτιοανατολική είσοδο πόλης Αγρινίου» με κωδικό ΟΠΣ 5009780 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού (πάγια προκαταβολή). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 237/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων  Γ΄ τριμήνου  2018  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2018». (Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φαρμάκης).

Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών των ομάδων 2,6,7,9,14,16 λόγω άγονου αποτελέσματος του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αγρινίου και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα  ένα (1) έτος». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1&2/2018 πρακτικών της υπ’ αριθμ. 52978/2-11-2018 2ης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για επιλογή ανάδοχου για την: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7:Μίσθωση γερανοφόρου (τηλεσκοπικός γερανός-όχημα) μεγάλου ύψους». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.  40618/20-8-2018 σύμβασης  του  Δήμου Αγρινίου με την Αφοί Μαντουβαλοι Εφοδιασμοί Πλοίων  Εισαγ. Εξαγ. Α.Ε.  για την προμήθεια  ειδών σίτισης (όσπρια)  για τις  ανάγκες   του Κοινωνικού  Παντοπωλείου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος  και Πρασίνου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής της σύμβασης που αφορά την «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (BOTTOM UP)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 762/2018  Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 247/2016 ΑΥΙΜ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 581/2016,  234/2017 και 744/2017 Αποφάσεις Υλοποίησης με ίδια μέσα, για παράταση της Πράξης για την  υλοποίηση του έργου: «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας στον Δήμο Αγρινίου   μέσω του Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου σχολικού έτους 2019 - 2020. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, του κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Σιτομένων, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σιτομένων «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Νεάπολης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ 3/2018 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Νεάπολης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νεάπολης κ. Κωνσταντίνος Πανίτσας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου: «Ανακατασκευή και διαμόρφωση οδού Γρίβα». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:  «Ανέγερση μιας στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) - οικοτροφείων του εργαστηρίου "Παναγία Ελεούσα" στο Αγρίνιο». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., της 1ης Σ.Σ. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: «Συντήρηση – ανακατασκευή  γηπέδου Αγίου Κωνσταντίνου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».

Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «Κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή – συντήρηση και διαμόρφωση νέων χώρων υγιεινής W.C. σε δημοτικά  κτήρια του Δήμου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρκετές οι παρατηρήσεις για έλλειψη σηµαντικών έργων από το πρόγραµµα

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 01/11/2018

Της Βάσως Βήττα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Με αρκετές απουσίες συζητήθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα στο δηµοτικό συµβούλιο, αφού η ώρα της συνεδρίασης για κάποιους συµβούλους ήταν απαγορευτική.

Σύµφωνα µε τον εισηγητή αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργο Καραπαπά, το Τεχνικό Πρόγραµµα του 2019 είναι ρεαλιστικό και βασίζεται: 1. Στα συνεχιζόµενα έργα παρελθόντων ετών που χρηµατοδοτούνταν από ίδια έσοδα, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, παρακρατηθέντα, Πράσινο Ταµείο, κλπ, ποσού...

 

Αντιπαράθεση µε ορίζοντα τις εκλογές

Ο Θόδωρος Μαργαρίτης, παρατήρησε ότι δεν συµπεριλαµβάνεται κανένα κονδύλι για την στατική µελέτη των σχολικών µονάδων, µε την επισήµανση, ότι πρέπει τα σχολεία να θωρακιστούν από τους σεισµούς, αφού ζούµε σε µια σεισµογενή περιοχή...

 

Φταίει και η αντιπολίτευση για το έργο που δεν έγινε;

Συνεχίζοντας ο ίδιος αναφέρθηκε στο καταφύγιο αδέσποτων, υποστηρίζοντας ότι οι 150.000 ευρώ που προβλέπονται στο Τεχνικό Πρόγραµµα δεν αρκούν για να γίνει µια ολοκληρωµένη υποδοµή...

 

Στήριξη από τον Γ. Τέγα

Μετά την στιχομυθία των δύο ανδρών, συνεχίστηκε η συζήτηση με τον κ. Γιαννόπουλο να επισημαίνει την έλλειψη έργου για την...

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 01/11 σε όλα τα περίπτερα του νομού

Στις 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

Α) Μετονομασία οδών της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου.

Β) Ονομασία και ονοματοθεσία οδών και πλατειών της Δημοτικής Κοινότητας Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφαση Δ.Κ. Αγρινίου και η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας). (Εισηγητής: Πρόεδρος Ονοματοθεσίας κ. Φωτάκης).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Ονομασία και ονοματοθεσία οδών και πλατειών της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και των Τοπικών Κοινοτήτων Αγγελοκάστρου και Σπολάιτας. (Σχετ. οι υπ’ αριθμ. 33 και 34/2017 αποφάσεις της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου, 2/2016 απόφαση της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου, 5/2017 απόφαση της Τ.Κ. Σπολάιτας και η υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση της Επιτροπής Ονοματοθεσίας). (Εισηγητής: Πρόεδρος Ονοματοθεσίας κ. Φωτάκης).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης, της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου κ. Δημήτριος Αρωνιάδας και της Τ. Κ. Σπολάϊτας κ. Λάμπρος Μυρισιώτης συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67, 80 & 81 του Ν. 3852/2010).

Ονοματοδοσία Δημοτικού Γηπέδου Τ.Κ. Δοκιμίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση της Τ.Κ. Δοκιμίου και η υπ’ αριθμ. 1/2018 απόφαση της Επιτροπής Αθλητισμού). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπούτσης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

Έγκριση υποβολής προτάσεων δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: ΒΑΑ_2 (Α/Α ΟΠΣ 3064) και  τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» (ΕΤΠΑ) και του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός – Συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών» (ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση υποβολής προτάσεων δράσεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης  του Δήμου Αγρινίου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό: 2.γ.1.1.α (Α/Α ΟΠΣ 3217) και   τίτλο: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών  ΒΑΑ» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» (ΕΤΠΑ) . (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5009765 και προϋπολογισμό 20.000,00 €  από τον  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020»”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση προσθήκης υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρου θερμαινόμενης πισίνας και βοηθητικού στεγάστρου στον αύλειο χώρο»  στην πράξη:  «Κατασκευή νέου διωρόφου κέντρου αποθεραπείας - αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας & διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες μετά υπόγειου και θεραπευτικής πισίνας» με κωδικό MIS 5000951 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Έγκριση: α) Αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το ΠΔΕ  ΣΑΕ 571 (κωδικός έργου:2014ΣΕ57100004) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού  200.000,00 €, β) αναγκαιότητας εκτέλεσης έργου και γ) τρόπος ανάδειξης οικονομικού φορέα.  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2018, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Τροποποίησης της υπ’ αριθμ.  197/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών  και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, των πλημμυροπαθών της 1 και 2/12/2017». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/2018 πρακτικού της υπ’ αριθμ. 46438/26-9-2018 διαδικασίας διαπραγμάτευσης για επιλογή ανάδοχου για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ Κ.Χ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 7: Μίσθωση γερανοφόρου (τηλεσκοπικός γερανός - όχημα) μεγάλου ύψους». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης που αφορά το πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου  για διάστημα ενός  έτους, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του  Ν.4412/2016. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της «Παροχής Υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πολεοδομικά και χωροταξικά» Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Εκμίσθωση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δημοτική Αγορά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Συνέχιση μίσθωσης ακινήτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Τροποποίηση - διόρθωση της υπ’ αριθμ. 127/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 95/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 130/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. με θέμα: «Τιμολογιακή Πολιτική 2018» και της 24/2018 με θέμα: «Συμπλήρωση της 130/2017 Τιμολογιακή Πολιτική 2018». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης - Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αγρινίου, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, περιόδου 2018-2020 και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 20/2018 απόφαση της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου).  (Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Μπούτιβα).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Αγρινίου». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 44/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Έγκριση υλοποίησης κατασκευής εξυπηρέτησης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε κοινόχρηστο χώρο της Τοπικής Κοινότητας Λαμπιρίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Για το συγκεκριμένο θέμα ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Λαμπιρίου κ. Κωνσταντίνος Αθανασίου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 47/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκατάστασης. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 48/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Σύνταξη πράξης προσκυρώσεως, τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην οδό Κασομούλη μεταξύ του Ο.Τ. 74Α-411Β-411Γ του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καινουρίου της Δ.Ε. Θεστιέων Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ. 110 (αυτοδίκαια άρση απαλλοτρίωσης). (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 54/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Εξέταση ενστάσεων κατά της 210/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κων/νου  του Δήμου Αγρινίου στα ΟΤ 118 και ΟΤ 125». (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 55/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Σύνταξη Πράξης προσκυρώσεως, τακτοποιήσεως και αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας μεταξύ των Ο.Τ. 491Α-492-494-495-495Α ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 56/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας στο Ο.Τ. 1261Β του ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου με φερόμενους ιδιοκτήτες Χρήστο και Στέργιο Γαρουφαλή. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 57/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Έλεγχος και αποζημίωση επικειμένων στα πλαίσια της προετοιμασίας  της μελέτης έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση  υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας» Επέκτασης 1991 σχεδίου πόλης Αγρινίου. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 669. Επί αιτήσεως Ελένης Θεοδώρου. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 1056-1041-1057-1055-1029 σχ. πόλης Αγρινίου. Επί αιτήσεως Γιωτοπούλου  Κωνσταντίνας & Σωτηρίου. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στο Ο.Τ. 804 επί αιτήσεων Χριστόφορου Ιωάννου και Ελένης Ρόζου. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Έγκριση απόφασης - δέσμευσης του Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη των πράξεων:

«Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Ματαράγκας και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο».

«Σήμανση και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου δάσους Φράξου στο Τριχώνιο».

«Συντήρηση – ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου»,

που υποβάλλονται για χρηματοδότησης στην Τριχωνίδα Α.Ε., στο Τοπικό Πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου όταν αυτό εκπονηθεί / τροποποιηθεί. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση Μελέτης (Τεχνικών Προδιαγραφών) για την προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για την συντήρηση βελτίωση κοινοχρήστων χώρων εγκαταστάσεων & υποδομών Δήμου Αγρινίου 2018.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:   «Συντηρήσεις - βελτιώσεις των εγκαταστάσεων λειτουργίας Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ” (κατεδάφιση κερκίδας, τεχνητός χλοοτάπητας, στεγάνωση στέγης κ.λπ.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:   «Έργα διαμόρφωσης οδών & τεχνικών έργων πρόσβασης σε σχολικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους (προσβάσεις Νηπιαγωγείου Νεάπολης -Περιμετρική Γούναρη κ.λπ.)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή – αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική  παραλαβή του έργου: «Έργα διευθέτησης ρέματος στην περιοχή του νέου κτιρίου ΕΛΕΠΑΠ Δ. Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας» της Πράξης: «Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Λυμάτων Παραλίμνιων Οικισμών Τριχωνίδας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Υδροδότηση Δήμου Αγρινίου από λίμνη Καστρακίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Βεβαίωση αναγκαιότητας εκτέλεσης τεχνικών έργων από τον Δήμο Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, άρθρο 3 παράγραφος 7, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, διεξάγονται εκτός εξαιρέσεων, κατά τις απογευματινές έως βραδινές ώρες.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να εξασφαλίζει την παρουσία των δημοτικών συμβούλων στις συνεδριάσεις λαμβάνοντας υπόψη το αντικειμενικό κώλυμα εκείνων σε περίπτωση εργασίας τους.

Ο κανονισμός αλλά και η ηθική υποχρέωση του Προέδρου να σέβεται το κώλυμα παρουσίας στην συνεδρίαση, ένεκα αντικειμενικού λόγου, έστω και ενός δημοτικού συμβούλου, αποτελούν απαράβατους κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας του ανώτατου οργάνου Διοίκησης του Δήμου μας.

Βέβαια κατανοούμε ότι το ταξίδι στη Ρωσία των δύο Αντιδημάρχων που συμπίπτει με την αναχώρησή τους από την Ιερά Πόλη το συγκεκριμένο απόγευμα ήταν σοβαρή αιτία ώστε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα σοβαρά θέματα που φέρει στην ημερήσια διάταξη να ξεκινήσουν τη συζήτηση στις 13:00.

Να επιστήσουμε την προσοχή όμως στη δημοτική αρχή να μην ξεχάσει να γυρίσει τους δείκτες του ρολογιού αφού η ώρα αλλάζει ξημερώματα της Δευτέρας.

Όσο για το «δημοτικό ρολόι» μάλλον έχει μείνει από μπαταρία..

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κων/νος Γιαννόπουλος

Σπύρος Διαμαντόπουλος

Δεν είναι η πρώτη φορά που η απερχόμενη δημοτική αρχή Καραπάνου μας «εκπλήσσει» δυσάρεστα. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Μπαλαμπάνης, με εντολή Δημάρχου, καθόρισε το προσεχές τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο να πραγματοποιηθεί στις 29-10-2018 και ώρα 13:00!

Με δυο λόγια σε χρόνο που είναι εργάσιμος, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παρευρεθούν καθώς και οι όποιοι ενδιαφερόμενοι δημότες να παρακολουθήσουν.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο. Όμως αυτή τη χρονική περίοδο που το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για την πορεία του Δήμου το 2019, μια τέτοια πρακτική είναι τουλάχιστον απαράδεκτη!

Θέματα όπως το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το 2019, το μέλλον των Αλυκών Τουρλίδας, η τύχη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, οι συντελεστές των τελών καθαριότητας – φωτισμού, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων και το τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων καθώς και η επέκταση του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου, δεν μπορούν να έρχονται προς συζήτηση κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες. Ουδεμία δικαιολογία υπάρχει επ’ αυτού.

Τι σας φοβίζει λοιπόν κύριοι; Η συζήτηση και ο δημόσιος διάλογος; Προφανώς και ναι. Αν εσείς είστε υπέρ της τακτικής, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, κάποιοι πρέπει να σας επαναφέρουν στην τάξη.

Ακούει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση;

 

ΥΓ. Στη συνέχεια ακολουθεί ταξίδι στη Ρωσία στα πλαίσια του «Δικτύου υγειών πόλεων» που συμμετέχει ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου. Προς ενημέρωση των δημοτών το ένταλμα προπληρωμής δαπανών για το εν λόγω ταξίδι, ο κ. Καραπάνος φρόντισε να το εκδώσει στο όνομα του αδελφού του! Είμαστε λοιπόν μια ωραία οικογενειακή ατμόσφαιρα…        

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29–10–2018, ημέρα Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αιτήσεως ακυρώσεως στο ΣΤΕ κατά της υπ’αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586ΕΞ2018 απόφασης (ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018) με το οποίο παραχωρούνται στην Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου ακίνητα που ανήκουν στην αυτοδιοίκηση ή έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να περάσουν στην ιδιοκτησία τους (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).
 1. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος ενάντια στην εφαρμογή της υπ’αριθμ. πρωτ. 133529/ΓΔ4/7-08- 2018 απόφασης του υπουργού Παιδείας για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).
 1. Συζήτηση – λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση των Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. " (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας σχετικά με τη στέγαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος" στον άξονα προτεραιότητας "Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας" με τίτλο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις" (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Επισκευή κτιρίου Ο.Σ.Ε. στο οποίο στεγάζεται το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας "Προμήθεια υπογείων κάδων" (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος). 
 1. Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας "Προμήθεια συστήματος υπογείων κάδων απορριμμάτων" (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου “Έργα αποκατάστασης σε οδούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου από βλάβες που προκλήθηκαν λόγω φυσικών φαινομένων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αποζημίωση γης ιδιοκτησιών κλπ. στην επέκταση του σχεδίου πόλης (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την διαμόρφωση εισόδου-εξόδου, εργασίες οδοποιίας και κατασκευής πεζοδρόμιων σε επαφή με το Ο.Τ.40 του σχεδίου Πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 2018/2019 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση απολογισμών Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής έτους 2017 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ‘‘ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΧΟΙΡΙΝΩΝ, ΒΟΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ" στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» του Υπουργείου Εσωτερικών (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Διόρθωση της υπ’αριθμ. 196/2018 απόφασής μας περί έγκρισης σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ‘‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΠΗΓΕΣ u923 ΛΑΜΠΡΑ ΕΩΣ Χ.Θ.3+880 ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)" στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση’ του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικού προϋπ/σμού 1.500.000€ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου ‘‘Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Αστική Οδοποιία” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 187.532,80 € από Πράσινο Ταμείο (οριστικός προϋπολογισμός έργου 234.416,00€) για το έργο "Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων" και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό συντελεστή για επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό τελών χρήσης πεζοδρόμων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β΄ΦΑΣΗ)’’ (εισηγητής) κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Αποκατάσταση βλαβών άμεσης προτεραιότητας σε δημοτικό οδικό δίκτυο’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘‘Διαγραμμίσεις οδών” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘‘Ασφαλτόστρωση κάθετου δρόμου της οδού Νεοχωρίου-Μαγούλας (θέση Σώλου)” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. και παράταση προθεσμίας του έργου ‘‘Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στη Τ.Κ. Σταμνάς” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σήμανση δρόμου στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση Οδού Λάσκαρη” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 7/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με την παροχή εγγύησης του Δήμου προς τη ΔΕΗ (εισηγήτρια κα. Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ. (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση ανανέωσης - παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ των επτά (7) υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για ένα έτος (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 2. Μεταβολές και διαγραφές χρηματικών καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 3. Μετατροπή ωραρίου εργασίας δύο (2) υπαλλήλων Κατηγορίας ΥΕ Ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων που απασχολούνται στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 2. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπαλαμπάνης

Σελίδα 13 από 62

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία