Αγγελίες    Επικοινωνία

Μετά τα όσα αναφέρονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο αναφορικά με τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου και ώρα 5.30 μ.μ. θα συνεδριάσει έκτακτα το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με μοναδικό θέμα συζήτησης τις εξελίξεις σχετικά με το Τ.Ε.Ι. της πόλης.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’ (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την Ένωση Δήμων της Grecìa Salentina της Ιταλίας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για άμεση αναβάθμιση και στελέχωση της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου - Ναυπακτίας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Συζήτηση – λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση των Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση ή μη ανταλλαγής ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/06) στη Δ.Κ. Κατοχής (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση ονοματοδοσίας οδών και πλατειών (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση υποβολής πρότασης ‘‘Προμήθειας κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.2-4.7 (A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3119) και τίτλο: «Διαχείριση βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»’’ (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου του Δήμου έτους 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αντιπλημμυρική θωράκιση & αποκατάσταση βλαβών από τις φυσικές καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Καθαρισμός, διάνοιξη & εκβάθυνση (αποκατάσταση λειτουργικών βαθών) διαύλων Ανατολικής Κλείσοβας & Λιμένα Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 145/2018 (ΑΔΑ: ΨΕ2ΕΩΡΖ-7Ξ5)απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002004 (εισηγητής κ.Σταθόπουλος Λάμπρος – Δημοτ. Σύμβουλος).

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 146/2018 (ΑΔΑ: Ψ94ΚΩΡΖ-ΖΘΗ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002289 (εισηγητής κ.Σταθόπουλος Λάμπρος – Δημοτ. Σύμβουλος).

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 147/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΣΧΩΡΖ-8Ψ2 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων δικαιούχων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002289», καθώς και ορισμός αναπληρωματικών μελών  (εισηγητής κ.Σταθόπουλος Λάμπρος – Δημοτ. Σύμβουλος).

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγήτρια κα.Καλαμάκη Ειρ. – Δημοτική Σύμβουλος).

Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας -Κυριακές και εξαιρέσιμες- υπαλλήλων ΙΔΟΧ καθαριότητας (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Έργα Ηλεκτροφωτισμού’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Κατασκευή πλατείας στην εκκλησία Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Διαμορφώσεις πεζοδρόμιων στην είσοδο Πενταλόφου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Πεζοδρόμηση δυτικής κάθετης & εξωραϊσμός ανατολικής κάθετης οδού πλατείας Τ.Κ. Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Πλακόστρωση γύρω από πλατεία και συντήρηση πλατείας Τ.Κ. Κατοχής (περιοχή Αγ. Δημητρίου)’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου ‘‘Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στη Τ.Κ. Σταμνάς’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί ονοματοδοσίας αθλητικών εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτ. Σχολείου και του Εσπερινού Γυμνασίου Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί συμπληρωματικής κατανομής  2018 για κάλυψη  δαπανών θέρμανσης  των σχολείων του Δήμου (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003651(εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου μητρώου αρρένων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στη συνδιοργάνωση του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας που θα λάβει χώρα την 2 & 3 Μαρτίου 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπαλαμπάνης

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 14–1–2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφος., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Εκλογή τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

Ορκίστηκε σήμερα 4 Ιανουαρίου 2019 Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπακτίας ο Γιάννης Υφαντής του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γ. Σύψα.

Ο κ. Υφαντής είναι 33 ετών, Βιολόγος και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Λουκόπουλος υποδέχθηκε το νεαρότερο  μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, τον ενημέρωσε για τα τρέχοντα ζητήματα του Δήμου και του ευχήθηκε καλή θητεία  και επίτευξη των στόχων του προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών.

Ο κ. Υφαντής  δεσμεύθηκε ότι θα δώσει όλες του τις δυνάμεις και θα εργαστεί για να βαδίσει ο Δήμος Ναυπακτίας στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας. 

Ζήτησαν όντως συγγνώµη;

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 27/12/2018

 

Η αποστροφή Καραπάνου ότι εξαίρεσε τρεις συµβούλους από τις αγωγές διότι του ζήτησαν συγνώµη για άλλη µια φορά απέβη µπούµερανγκ σε βάρος του.

Ως γνωστόν η ανακοίνωση µε την οποία εθίγη ο δήµαρχος και κατέφυγε στην Δικαιοσύνη υπογραφόταν από 10 συµβούλους, αλλά αγωγή πήραν οι 7, όσοι δηλαδή µε τον έναν ή άλλον τρόπο φαίνεται ότι δεν είναι µαζί του πολιτικά.

Προσπαθώντας να δικαιολογήσει την εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο δήλωσε ότι οι εξαιρούµενοι του ζήτησαν συγνώµη. Αµέσως µετά µε δηλώσεις τους στο aixmi-news τόσο ο κ. Δαουτίδης, όσο και ο Γ. Γυφτογιάννης το διέψευσαν, επέµειναν στις ανακοινώσεις τους και δήλωσαν ότι διαφωνούν µε τις πρακτικές διώξεων.

Αυτός που αποµένει να γνωστοποιήσει εάν όντως έδειξε µεταµέλεια είναι ο Νίκος Μουρκούσης, ο πιο δριµύς στο παρελθόν κατά Καραπάνου από την τριάδα.

Σ.Σ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21–12–2018, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση λήψης απόφασης περί προσαρμογής του Δήμου μας στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των Α.Σ.Α. μέσω της αναδιοργάνωσης των ΦΟ.Δ.Σ.Α.  (άρθρ. 225-247 του Ν. 4555/18) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εξέταση ένστασης με Α.Π. 20642/19-11-2018 του  αναδόχου του έργου ‘‘Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση της υπ’αριθμ. 197/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου σχετικά με έγκριση τιμολογίου για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργιος – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων-Εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2019 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση προϋπ/σμού ΔΚΕΚΑΠΜ οικον. έτους 2019  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση απολογισμών Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής έτους 2017 (εισηγήτρια κα.Καλαμάκη Ειρήνη – Δημοτ. Σύμβουλος).

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018  βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ Έργα αποκατάστασης οδοποιίας Δ.Ε. Αιτωλικού λόγω φυσικών φαινομένων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παραλαβής της μελέτης “Στατική μελέτη διερεύνησης, αποτίμησης και αποκατάστασης Παλαμαϊκής σχολής” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση Δημοτικού οικοπέδου επί των οδών Σπ. Τρικούπη και Κ.Κατσή (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρηση αίθουσας για τη διεξαγωγή ενισχυτικής διδασκαλίας σε ενήλικες  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί συμπλήρωσης της υπ’αριθμ. 310/2018 απόφασής μας, σχετικά με τη μεταβολή σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ.  Κ ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση ή μη έκπτωσης εγγυητικής επιστολής (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 289/2017 απόφασής μας περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμών έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος

 Δημήτριος Μπαλαμπάνης

 

Σελίδα 9 από 60

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία