Αγγελίες    Επικοινωνία

Την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019 στις 19.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α) Αναίρεση - απόσυρση της πρότασης: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας» με κωδικό ΟΠΣ 5003779 που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ 1465) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" και της πρότασης «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε.Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5032823 που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 14.6i.27.7-8.2 της Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγρινίου με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την άσκηση από τον Δήμο Αγρινίου της αρμοδιότητας υλοποίησης δράσεων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Γ) Υποβολή νέας πρότασης με τίτλο: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 14.6Ι.27.8.1.3 (Α/Α ΟΠΣ 3352) και τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». (Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

Ορισμός μελών Επιτροπών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Α. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης με την Επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Καρακώστας).

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

Ορισμός Μελών Επιτροπών των κοινωνικών δομών: Κοινωνικού Ιατρείου, και Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στη Γενική συνέλευση της Δημοτικής Επιχείρησης Στάθμευσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο: «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας - ΟΔΥΣΣΕΑΣ». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

Ορισμός μελών-εκπροσώπων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Αγρινίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολοβός).

Ορισμός μελών στην Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 

Συγκρότηση επιτροπών έτους 2019:

Α) Εκποίησης, εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, αγοράς και μισθώσεων πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους. 

Β) Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Γ) Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό συμβούλιο για την για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Ορισμός μελών και υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης για την συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων κτημάτων έτους 2019. (Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019 , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019 , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την περισυλλογή – διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Κατανομή Γ΄ δόσης 2019 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Ζαρκαβέλης).

Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

 Έγκριση, συμμετοχής του Δήμου Αγρινίου σε εκθέσεις για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Αγρινίου στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

Νέο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ¬ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ¬ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 81/2019 απόφασής μας περί επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου μητρώου αρρένων (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρ. 9 του Ν.2881/2001 σχετικά με ναυάγια κλπ (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπών του Π.Δ.31/2018 και του άρθρ. 35 του Γεν. Κανονισμού Λιμένα (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας ακίνητων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Σύσταση παγίας προκαταβολής από 1.9.2019, για την κάλυψη έκτακτων δαπανών των Κοινοτήτων (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου του Δήμου (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Πλακόστρωση δρόμων’’ (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση οδοποιίας στην περιοχή Μεσόκαμπος Δ.Ε. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 186/2019 απόφασής μας περί καθορισμού λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 13/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002004 (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).

Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσώλος

Στην αποδοχή της χρηματοδότησης έργων που αγγίζουν τα 2.800.000 ευρώ προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου κατά την χθεσινή συνεδρίασή του.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έγκρισης και στο στάδιο της υλοποίησης εισέρχεται το σημαντικό έργο της δημιουργίας «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» που αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος για τους εμπόρους της πόλης.

Επίσης έγινε αποδεκτή η χρηματοδότηση για τις «Ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες πληροφόρησης και εκδηλώσεων στον Δήμο Αγρινίου». Πρόκειται για ένα σύνολο δράσεων που στοχεύει στην βελτίωση της επικοινωνίας του Δήμου με τους δημότες και τους επισκέπτες, μέσω της εγκατάστασης ηλεκτρονικών υποδομών σε χώρους του Αγρινίου.

Στο πλαίσιο της «Ψηφιακής Στρατηγικής» εντάσσεται η λειτουργία του Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου που αναμένεται να συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και υπηρεσιών διαχέοντας τα οφέλη της ψηφιακής οικονομίας στην κοινωνία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ακόμη την εισήγηση για ένα σημαντικό έργο που αφορά τη «Συντήρηση –Ανακατασκευή Κοινόχρηστων Χώρων στον Άγιο Κων/νο».

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου αναφέρθηκε στη σημασία των έργων: «Με πρόγραμμα και καθημερινή προσπάθεια καταφέρνουμε να εντάσσουμε και να υλοποιούμε έργα που δίνουν νέα πνοή στην πόλη, δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον με καινοτόμες δράσεις. Παράλληλα ομορφαίνουμε την πόλη χτίζοντας ένα αναβαθμισμένο αισθητικά περιβάλλον. Είναι πεποίθησή μου ότι, με μεθοδική και αποτελεσματική δουλειά, θα μπορέσουμε να αποδώσουμε στους πολίτες έργα και υπηρεσίες που αντανακλούν στην ποιότητα ζωής. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε για το Αγρίνιο».

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη’’ (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ¬ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ¬ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Ενημέρωση σχετικά με εργαζόμενους του κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση-εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου έτους 2019-2020 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις της “ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ” (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της της “ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ” (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις της “ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ” (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις της ΕΟΕΣ “Εύξεινη Πόλη” (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπων στις Γεν. Συνελεύσεις της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίας “Δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο” (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπων στη στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπων στη Διοικούσα Επιτροπή του κληροδοτήματος “Αριστ. Γιαννόπουλου” (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος του “Ιδρύματος Ευανθία Καρβέλη” (εισηγητής κ.Κώστας Λύρος– Δήμαρχος).

Καθορισμός ανωτάτου ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς κλπ. του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση εκτάκτων εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών στα πλαίσια των δράσεων για την Πολιτική Προστασία-Πυροπροστασία (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και

δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Παράταση σύμβασης ΣΒΑΚ (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Αγίου Ιωάννη Αιτωλικού” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον οικισμό Χρυσοβεργίου” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Αίτηση-αναφορά για διακοπή εργασιών του έργου “Ανάπλαση διαύλου

πόλης και Βυρώνειο πάρκο – Ανάπλαση οδού Κύπρου ” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ‘‘Διαμόρφωση κεντρικής οδού Σταμνάς’’ (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου “Εργασίες λήψης προσωρινών μέτρων ασφαλείας στο επικίνδυνο κτίριο κληροδοτήματος Κωστάκη (Τζαβέλα 23) στα Εξάρχεια” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευές πρόσβασης ΑΜΕΑ” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Διανοίξεις οδών στο σχέδιο πόλεως Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Εργασίες στο κτίριο «Μουσείο Άλατος» (Αλυκές) ” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποπεράτωση πλακόστρωσης πλατείας Γουριάς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΚΠΕ Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση οδού στη Τοπική Κοινότητα Λεσινίου” (εισηγητής κ.Σπύρ. Διαμαντόπουλος–Αντιδήμαρχος).

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του αρθρ. 3 παρ.2 του Ν. 2734/1999 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Διόρθωση-συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 189/2019 απόφασής μας περί ορισμού υπολόγων και παροχή εξουσιοδοτήσεως για την κίνηση τραπεζικών λογ/σμών και συναλλαγών ηλεκτρονικής τραπεζικής (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Μετάβαση Δημάρχου και Δημ. Συμβούλων στο εξωτερικό (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Νικ. Καραπάνος–Αντιδήμαρχος).

Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Σπύρ. Βασιλείου–Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσώλος

Νέο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 16η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφος, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Έγκριση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου "Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου" (εισηγητής κ. Κώστας Λύρος).

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Τσώλος

Η µόνη παρουσία

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 12/09/2019

 

Απόντων των προέδρων των κοινοτήτων του δήµου µας ξεκίνησε η πρώτη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Μεσολογγίου.

Η µόνη παρούσα ήταν η προεδρίνα του Μεσολογγίου, Όλγα Δασκαλή, η οποία είναι πάντα συνεπής...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Σελίδα 3 από 62

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία