Αγγελίες    Επικοινωνία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Μ. Δευτέρα

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 22α Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση διαδικασιών σύστασης ‘‘Ενεργειακής κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου’’  (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

Έγκριση απολογισμού έτους 2018 του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).

Έγκριση απολογισμού έτους 2018 του νομικού προσώπου “Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών-Βάσως Κατράκη” (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με:

Α- προμήθεια φορητών κιγκλιδωμάτων προσωρινού διαχωρισμού Λιμενικής ζώνης,

Β- κατασκευή βάσεων εγκατάστασης φορητών κιγκλιδωμάτων προσωρινού διαχωρισμού Λιμενικής ζώνης, λόγω αναγκαίων υποδομών για ακτοπλοϊκή σύνδεση (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για “Αντιπλημμυρικά έργα- δεξαμενές αναρρύθμισης και αντλιοστάσιο ομβρίων ιστορικού κέντρου και ευρύτερης περιοχής στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Π.Δ.Ε. και ΕΣΠΑ για αναβάθμιση Χ.Υ.Τ.Α. και κατασκευή νέου Χ.Υ.Τ.Υ. στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου του Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εκτίμησης για ανταλλαγή ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) στη Δ.Κ. Κατοχής  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αποτελέσματος μακροχρόνιας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στη Δ.Κ. Αιτωλικού (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “ Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου “Αντιπλημμυρική θωράκιση & αποκατάσταση βλαβών από τις φυσικές καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Καθαρισμός, διάνοιξη & εκβάθυνση (αποκατάσταση λειτουργικών βαθών) διαύλων Ανατολικής Κλείσοβας & Λιμένα Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου “Πλακόστρωση δρόμων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση βλαβών άμεσης προτεραιότητας σε δημοτικό οδικό δίκτυο” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση εξαγοράς ακινήτου στη Τοπ. Κοιν. Αγ. Γεωργίου και συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αξίας αυτού (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. – Δήμαρχος).

Έγκριση εκμίσθωσης Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων πόλεως Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» άξονας προτεραιότητας: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΟΧΕ»  (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στη Τ.Κ. Σταμνάς”  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση – ανακατασκευή κεντρικής πλατείας Αγ. Θωμά”  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Πλακόστρωση πλατείας πέριξ κτιρίου ΟΣΕ Τ.Κ. Ευηνοχωρίου”  (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση τμημάτων οδών και τεχνικών έργων στην Τ.Κ. Αγ. Ηλία, Δ.Κ. Νεοχωρίου και Δ.Κ. Κατοχής που προκληθήκαν από τις έντονες καιρικές συνθήκες” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρ

ότησης επιτροπής παραλαβής του έργου “Ηλεκτροφωτισμός ποδοσφαιρικού γηπέδου Νεοχωρίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στην οδό Ραζιέρη 39 στο Μεσολόγγι (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αίτημα της «Θεοδ. Μπελέκου μονοπρ. ΙΚΕ» για εκτέλεση έργου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθάγγ. – Αντιδήμαρχος).

Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Μπαλαμπάνης

Κουφός Βασίλης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία