Αγγελίες    Επικοινωνία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιανουαρίου 2019, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’ (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την Ένωση Δήμων της Grecìa Salentina της Ιταλίας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για άμεση αναβάθμιση και στελέχωση της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου - Ναυπακτίας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Συζήτηση – λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση των Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση ή μη ανταλλαγής ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/06) στη Δ.Κ. Κατοχής (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση ονοματοδοσίας οδών και πλατειών (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση υποβολής πρότασης ‘‘Προμήθειας κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς (απορριμματοφόρων) αστικών βιοαποβλήτων», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26.2-4.7 (A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3119) και τίτλο: «Διαχείριση βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»’’ (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την μίσθωση, εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου του Δήμου έτους 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αντιπλημμυρική θωράκιση & αποκατάσταση βλαβών από τις φυσικές καταστροφές Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Καθαρισμός, διάνοιξη & εκβάθυνση (αποκατάσταση λειτουργικών βαθών) διαύλων Ανατολικής Κλείσοβας & Λιμένα Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Συντήρηση και εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ομβρίων, υποδομών από τις καταστροφικές πλημμύρες Οκτωβρίου 2016 στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 145/2018 (ΑΔΑ: ΨΕ2ΕΩΡΖ-7Ξ5)απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002004 (εισηγητής κ.Σταθόπουλος Λάμπρος – Δημοτ. Σύμβουλος).

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 146/2018 (ΑΔΑ: Ψ94ΚΩΡΖ-ΖΘΗ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002289 (εισηγητής κ.Σταθόπουλος Λάμπρος – Δημοτ. Σύμβουλος).

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 147/2018 (ΑΔΑ: Ω9ΣΧΩΡΖ-8Ψ2 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης αιτήσεων δικαιούχων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002289», καθώς και ορισμός αναπληρωματικών μελών  (εισηγητής κ.Σταθόπουλος Λάμπρος – Δημοτ. Σύμβουλος).

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγήτρια κα.Καλαμάκη Ειρ. – Δημοτική Σύμβουλος).

Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας -Κυριακές και εξαιρέσιμες- υπαλλήλων ΙΔΟΧ καθαριότητας (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Έργα Ηλεκτροφωτισμού’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Κατασκευή πλατείας στην εκκλησία Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Διαμορφώσεις πεζοδρόμιων στην είσοδο Πενταλόφου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Πεζοδρόμηση δυτικής κάθετης & εξωραϊσμός ανατολικής κάθετης οδού πλατείας Τ.Κ. Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Πλακόστρωση γύρω από πλατεία και συντήρηση πλατείας Τ.Κ. Κατοχής (περιοχή Αγ. Δημητρίου)’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου ‘‘Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στη Τ.Κ. Σταμνάς’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί ονοματοδοσίας αθλητικών εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτ. Σχολείου και του Εσπερινού Γυμνασίου Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί συμπληρωματικής κατανομής  2018 για κάλυψη  δαπανών θέρμανσης  των σχολείων του Δήμου (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο κοινότητας Δήμου Ξηρομέρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003651(εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου μητρώου αρρένων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στη συνδιοργάνωση του 2ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας που θα λάβει χώρα την 2 & 3 Μαρτίου 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπαλαμπάνης

Κουφός Βασίλης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία