Αγγελίες    Επικοινωνία

Συμπατριώτες Ευρυτάνες,

Την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θα συνεδριάσει στα γραφεία μας Γοργοποτάμου 1.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης ώρα 12.00 έως και 12:30, όποιο μέλος του Συλλόγου επιθυμεί να έρθει να καταθέσει την ετήσια συνδρομή του.

Ο Σύλλογος δεν έχει άλλους οικονομικούς πόρους για να πληρώσει, λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, Κοινόχρηστα) εκτός από τις συνδρομές των μελών του.

Παρακαλούμε πολύ, όποιος οφείλει συνδρομές να το τακτοποιήσει έγκαιρα.

Εκ του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Μυρισιώτη

Ο Σύλλογος Γυναικών Αστακού διοργανώνει αιμοδοσία στο Κ.Υ. Αστακού την Δευτέρα 24 Iουνίου 2019 από 4.30 μ.μ. έως 8.00 μ.μ.

Παρακαλούμε για την προσέλευση και νέων αιμοδοτών.

 

Το Δ.Σ.

Πηγή: mytikaspress.blogspot.com

Το νέο Δ.Σ. του "Αγίου Ιωάννη"

Τις τακτικές εκλογές του έκανε ο Λαογραφικός Σύλλογος Ευηνοχωρίου «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» με τη συμμετοχή πλήθους μελών του.

Η ημέρα των εκλογών για τον Σύλλογο του Ευηνοχωρίου έχει ιδιαίτερη σημασία για το Ευηνοχώρι μας γι’ αυτό εξάλλου και η μεγάλη συμμετοχή. Με τις εκλογές το νέο Δ/κό Συμβούλιο του Λαογραφικού Συλλόγου Ευηνοχωρίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ευθυμίου Μαίρη

Αντιπρόεδρος: Ντζάνης Νίκος

Γραμματέας: Κόντου Έφη

Ταμίας: Αναστασίου-Σιάμου Ξένια

Μέλη: Γερετσιάν Λίζα, Μπελέκος Νίκος, Νασοπούλου Καλλιόπη, Νασόπουλος Δ. Χρήστος, Σωτηρίου Ευπραξία

Ευχόμαστε ολόθερμα στο νέο συμβούλιο κάθε επιτυχία και συνέχεια στο μεγάλο έργο που παράγει ο Μποχωρίτικος Σύλλογος.

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΙΡΗ

Σε σώ­μα συ­γκρο­τή­θη­κε το νέ­ο ΔΣ του Πα­νευ­ρυ­τα­νι­κού Συλ­λό­γου Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας με­τά τις αρ­χαι­ρε­σί­ες που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στις 17 Φε­βρουα­ρί­ου 2019, στο Α­γρί­νιο.
Σύμ­φω­να με το α­πο­τέ­λε­σμα των ε­κλο­γών οι 7 πρώ­τοι σε σταυ­ρούς :

Μυ­ρι­σιώ­τη Καλ­λιό­πη,  Ρά­πτη Μα­ρί­α,  Χα­ρα­μή Μα­ρί­α,  Χαρ­δα­λιάς Σπυ­ρί­δων, Α­βρά­μπος Κων­στα­ντί­νος,  Μπι­τσι­κώ­κος Η­λί­ας και  Ντάλ­λης Ιω­άν­νης, κα­τό­πιν προ­σκλή­σε­ως α­πό την πλειο­ψη­φού­σα Καλ­λιό­πη Μυ­ρι­σιώ­τη συ­να­ντή­θη­καν στα γρα­φεί­α του Συλ­λό­γου προ­κει­μέ­νου να συ­γκρο­τη­θούν σε σώ­μα.
Με­τά την α­πα­ραί­τη­τη ψη­φο­φο­ρί­α το νέ­ο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Συλ­λό­γου έ­χει ως ε­ξής:


ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ: Μυρι­σιώ­τη Καλ­λιό­πη

Α­ΝΤΙ­ΠΡΟ­Ε­ΔΡΟΣ: Α­βρά­μπος Κων­στα­ντί­νος

ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΕ­ΑΣ: Ρά­πτη Μα­ρί­α

ΤΑ­ΜΙΑΣ: Μπι­τσι­κώ­κος Η­λί­ας

ΕΙ­ΔΙ­ΚΟΣ ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΕ­ΑΣ: Χαρ­δα­λιάς Σπυ­ρί­δων

ΚΟ­ΣΜΗ­ΤΟ­ΡΑΣ: Χα­ρα­μή Μα­ρί­α

ΜΕ­ΛΟΣ: Ντάλ­λης Ιω­άν­νης


Στη συ­νέ­χεια σας πα­ρα­θέ­του­με δή­λω­ση της νέ­ας Προ­έ­δρου κας  Μυ­ρι­σιώ­τη:

"Θέ­λω να ευ­χα­ρι­στή­σω ό­λους τους Ευ­ρυ­τά­νες, που συμ­με­τεί­χαν στις ε­κλο­γές της 17/2/2019 για την α­νά­δει­ξη νέ­ου Δ.Σ. του ΠΑ­ΝΕΥ­ΡΥ­ΤΑ­ΝΙ­ΚΟΥ ΣΥΛ­ΛΟ­ΓΟΥ Ν. ΑΙ­ΤΩ­ΛΟ­Α­ΚΑΡ­ΝΑ­ΝΙΑΣ και με ε­ξέ­λε­ξαν πρώ­τη σε σταυ­ρούς προ­τί­μη­σης. Επίσης ευχαριστώ τα μέλη του  νέου Δ.Σ. που με εξέλεξαν ομόφωνα Πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Α­πό τη θέ­ση της Προ­έ­δρου του νέ­ου Δ.Σ. που συ­γκρο­τή­θη­κε, ό­σο και τα υ­πό­λοι­πα μέ­λη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου θα κα­τα­βά­λου­με κά­θε δυ­να­τή προ­σπά­θεια,  για την α­νά­δει­ξη του Ευ­ρυ­τα­νι­κού στοι­χεί­ου και θα προ­σφέ­ρου­με α­νι­διο­τε­λώς για το κα­λό του Συλ­λό­γου.

Ζη­τού­με την συ­μπα­ρά­στα­ση ό­λων των με­λών του και όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στα πάτρια εδάφη μας,  με την ε­νερ­γή συμ­με­το­χή τους στις δρα­στη­ριό­τη­τες του Πα­νευ­ρυ­τα­νι­κού Συλ­λό­γου Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­ας. Πιστεύουμε ότι θα αναδείξουμε στο μέγιστο δυνατό τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αγαπημένης μας Ευρυτανίας"

 

 

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών Αιτωλοακαρνανίας είναι σωματείο νεφροπαθών τελικού σταδίου και μεταμοσχευμένων και αριθμεί 140 μέλη και έχει σαν σκοπό την ανάδειξη και διεκδίκηση λύσεων των προβλημάτων των νεφροπαθών αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα θέματα της δωρεάς οργάνων σώματος και της εθελοντικής αιμοδοσίας. Η μεταμόσχευση νεφρών είναι σημαντικό βήμα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των νεφροπαθών αλλά και  σημαντικής μείωσης του κόστους περίθαλψης για την πολιτεία.

Για τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε στις 13 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 5.15 μμ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου ημερίδα με ομιλητές τους θεράποντες ιατρούς των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Η εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας και του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου και πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Νοσοκομείου και των δύο ιδιωτικών Μονάδων Τεχνητού Νεφρού Αγρινίου, του ΕΥΗΝΟΡΑ και του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Στην οργάνωση της εκδήλωσης αυτής συμμετέχει με παράλληλες δράσεις την ίδια ημέρα ο Σύλλογος Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιτωλοακαρνανίας.

Επίσης το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει την τιμητική βράβευση του μέντορα  της Νεφρολογίας κ. Νικόλαου Γερμανού για την επί σαράντα χρόνια προσφορά του στην περιοχή μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘ. ΣΤΟΥΜΠΟΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚ. ΣΚΙΑΔΑΣ

Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (http://www.messolonghi.gov.gr/portal/page/portal/municipality/Home) το πλαίσιο συμμετοχής Συλλόγων στην πομπή της Εικόνας της Εξόδου το Σάββατο 31 Μαρτίου και την Κυριακή 1 Απριλίου 2018.

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τις προϋποθέσεις, ενώ παράλληλα να δηλώσει συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.messolonghi.gov.gr/portal/page/portal/municipality/citizen_view_new?newID=2054

Σημειώνεται πως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης και υποβολής ενδιαφέροντος είναι η 2η Μαρτίου 2018.

Σελίδα 1 από 4

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία