Αγγελίες    Επικοινωνία

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29–10–2018, ημέρα Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αιτήσεως ακυρώσεως στο ΣΤΕ κατά της υπ’αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586ΕΞ2018 απόφασης (ΦΕΚ Β 2320/19-6-2018) με το οποίο παραχωρούνται στην Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου ακίνητα που ανήκουν στην αυτοδιοίκηση ή έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να περάσουν στην ιδιοκτησία τους (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).
 1. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος ενάντια στην εφαρμογή της υπ’αριθμ. πρωτ. 133529/ΓΔ4/7-08- 2018 απόφασης του υπουργού Παιδείας για την αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).
 1. Συζήτηση – λήψη απόφασης σχετικά με την αξιοποίηση των Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. " (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας σχετικά με τη στέγαση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος" στον άξονα προτεραιότητας "Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας" με τίτλο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις" (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Επισκευή κτιρίου Ο.Σ.Ε. στο οποίο στεγάζεται το κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας "Προμήθεια υπογείων κάδων" (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος). 
 1. Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης προμήθειας "Προμήθεια συστήματος υπογείων κάδων απορριμμάτων" (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου “Έργα αποκατάστασης σε οδούς του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου από βλάβες που προκλήθηκαν λόγω φυσικών φαινομένων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση χειμερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ αστικών γραμμών Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για αποζημίωση γης ιδιοκτησιών κλπ. στην επέκταση του σχεδίου πόλης (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με χορήγηση σύμφωνης γνώμης για την διαμόρφωση εισόδου-εξόδου, εργασίες οδοποιίας και κατασκευής πεζοδρόμιων σε επαφή με το Ο.Τ.40 του σχεδίου Πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 2018/2019 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση απολογισμών Πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής έτους 2017 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ‘‘ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΧΟΙΡΙΝΩΝ, ΒΟΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ" στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης» του Υπουργείου Εσωτερικών (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Διόρθωση της υπ’αριθμ. 196/2018 απόφασής μας περί έγκρισης σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ‘‘ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ. ΑΣΤΑΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ.0+000 ΠΗΓΕΣ u923 ΛΑΜΠΡΑ ΕΩΣ Χ.Θ.3+880 ΑΥΛΑΚΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ)" στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση’ του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικού προϋπ/σμού 1.500.000€ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου ‘‘Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Αστική Οδοποιία” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Αποδοχή των όρων χρηματοδότησης ύψους 187.532,80 € από Πράσινο Ταμείο (οριστικός προϋπολογισμός έργου 234.416,00€) για το έργο "Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων" και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό συντελεστή για επιβολή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το έτος 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό τελών χρήσης πεζοδρόμων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Επέκταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου (Β΄ΦΑΣΗ)’’ (εισηγητής) κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Αποκατάσταση βλαβών άμεσης προτεραιότητας σε δημοτικό οδικό δίκτυο’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘‘Διαγραμμίσεις οδών” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘‘Ασφαλτόστρωση κάθετου δρόμου της οδού Νεοχωρίου-Μαγούλας (θέση Σώλου)” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. και παράταση προθεσμίας του έργου ‘‘Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στη Τ.Κ. Σταμνάς” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σήμανση δρόμου στην Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση Οδού Λάσκαρη” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση της υπ’αριθ. 7/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με την παροχή εγγύησης του Δήμου προς τη ΔΕΗ (εισηγήτρια κα. Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του νομικού προσώπου “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” σχετικά με έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου κλπ. (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
 1. Έγκριση ανανέωσης - παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ των επτά (7) υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για ένα έτος (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 2. Μεταβολές και διαγραφές χρηματικών καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 3. Μετατροπή ωραρίου εργασίας δύο (2) υπαλλήλων Κατηγορίας ΥΕ Ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων που απασχολούνται στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 1. Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 2. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπαλαμπάνης

Αρκετά ήταν τα συμβάντα που απασχόλησαν την αστυνομία σήμερα στο Μεσολόγγι με πρώτο αυτό που αφορούσε την κλοπή τσάντας μιας ηλικιωμένης γυναίκας νωρίς το πρωί από έναν άνδρα μάλλον νεαρής ηλικίας.

Η ηλικιωμένη γυναικά ετοιμαζόταν να πάει εκδρομή με το ΚΑΠΗ Μεσολογγίου και στις 6 περίπου το πρωί όπως περπατούσε για να φθάσει στο λεωφορείο άγνωστος άνδρας της άρπαξε την τσάντα με τα χρήματα τα προσωπικά της αντικείμενα και το κινητό της τηλέφωνο. Ειδοποίησε την αστυνομία η οποία αναζητά το δράστη.

Επεισόδιο στο νοσοκομείο με Ρομά

Το επόμενο επεισόδιο αφορά στο νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου ένας Ρομά εκνευρισμένος έσπρωξε μια γιατρό. Η αστυνομία κλήθηκε αλλά το συμβάν δεν πήρε διαστάσεις.  Το ζήτημα βέβαια δεν έχει να κάνει με αυτό καθαυτό το συμβάν αλλά με το γεγονός ότι δεν είναι η πρώτη φορά που Ρομά δημιουργούν επεισόδια στο νοσοκομείο.

Άγνωστοι άδειασαν σπίτι και αποθήκη στα Νέα Υδραγωγεία

Παραβιασμένα βρήκε το  σπίτι και την αποθήκη του ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει στην περιοχή Νέα Υδραγωγεία στο Μεσολόγγι σήμερα νωρίς το μεσημέρι.  Οι άνθρωποι έλλειπαν από το σπίτι και όταν γύρισαν το βρήκαν ανοικτό και ανάστατο. Ειδοποίησαν φυσικά την αστυνομία προκειμένου να βρεθούν οι δράστες.

ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ

Την περασμένη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στο Μεσολόγγι, με θέμα: «Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών του έργου AGROINNOECO στον τομέα της Αγροδιατροφής» από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Την Ημερίδα άνοιξε με την ομιλία του ο κ. Χρήστος Τζομάκας, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος στην παρουσίαση του, τόνισε τον στόχο του έργου, ο οποίος είναι να προσδιορίσει μια μεθοδολογία που θα διευκολύνει τη μεταφορά καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της δημιουργίας μιας διαδικασίας και μιας δομής στήριξης για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα.

Στη συνέχεια ο κ. Παναγιώτης Βαφείδης, από το Επιμελητήριο Αχαΐας, στην παρουσίαση του ανέπτυξε το μοντέλο της προ-θερμοκοιτίδας του έργου, επισημαίνοντας τον μετέπειτα στόχο του έργου που αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας της προ-θερμοκοιτίδας μετά το πέρας του έργου. Στην συνέχεια, παρουσίασε η κ. Μαρία Πετροπούλου, εκπρόσωπος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, η οποία αναφέρθηκε με συντομία στη  παρουσίαση του Διαγωνισμού καθώς και στις οδηγίες υποβολής συμμετοχής.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές για τη προστιθέμενη αξία συμμετοχής στο Διαγωνισμό Καινοτομίας από τον κ.  Κωνσταντίνο Μεσιακάρη & την κ. Άρτεμις Αδάμη του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της AgroMist – Organic Vaping StartUp με αντικείμενο την αξιοποίηση αιθέριων ελαίων και φυσικών εκχυλισμάτων στη παραγωγή υγρών αναπλήρωσης για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τέλος, ακολούθησε η παρουσίαση των καλών πρακτικών από την εμπειρία της κ. Αναστασίας Σμυρνιώτη, συνιδρυτή και παραγωγό προϊόντων της Misyrlou Soap.

Δεν έγινε η εκδρομή στο Μεσολόγγι του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης, που  έπεσαν θύματα απατεώνα τουριστικού πράκτορα ο οποίος εξαφανίστηκε αφού πρώτα πήρε τα λεφτά.

Η εκδρομή που είχαν κανονίσει για το Μεσολόγγι εδώ και πολύ καιρό  και είχε οργανωθεί από γνωστό γραφείο του Ηρακλείου, όπου  είχαν δηλώσει συμμετοχή 87 μέλη και φίλοι του Συλλόγου από ολόκληρη την Κρήτη, δεν έγινε γιατί ο πράκτορας έγινε καπνός. Όλοι τους όχι μόνο έδωσαν προκαταβολή αλλά πλήρωσαν εξολοκλήρου το συνολικό ποσόν της εκδρομής. Όμως την Κυριακή 30/9/2018, ημερομηνία αναχώρησης, βρέθηκαν προ εκπλήξεως στα λιμάνια Ηρακλείου και Χανίων καθώς οι σχετικές κρατήσεις δεν είχαν γίνει και ο πράκτορας ήταν εξαφανισμένος ήδη από την Πέμπτη 27/9/2018. Κάθε προσπάθεια μελών του Συλλόγου να επικοινωνήσουν με τον πράκτορα "φάντασμα", έπεσε στο κενό καθώς το κινητό τηλέφωνο που είχε θέσει στη διάθεση των εκδρομέων για επικοινωνία, ήταν διαρκώς απενεργοποιημένο.

Οι ίδιοι κινήθηκαν νομικά εναντίον του τουριστικού πράκτορα, όμως η εκδρομή τους δυστυχώς δεν έγινε. Αν όλα είχαν πάει καλά σήμερα θα απολάμβαναν τη λιακάδα του Μεσολογγίου και φυσικά θα έβλεπαν από κοντά τα λασπόλουτρα της Αγίας Τριάδας. Ο Σύλλογος σε ανάρτησή του στο facebook υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς σε καιρούς που έχουμε ανάγκη όμορφες στιγμές και ξενοιασιά, ανάγκη να ξεφεύγουμε από τις δυσκολίες των καιρών, αλλά και τα σημαντικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουμε, οι επιτήδειοι δεν λείπουν και δεν διστάζουν να εξαπατήσουν τα μέλη ενός Συλλόγου ασθενών και στη συγκεκριμένη περίπτωση ηλικιωμένων, του πιο ευαίσθητου μέρους της ελληνικής κοινωνίας».

 ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ

 

Ένα βίντεο με εντυπωσιακά πλάνα του Μεσολογγίου αναρτήθηκε στο youtube από την Skyviewy.

Το βίντεο διάρκειας τριών λεπτών έχει στιγμιότυπα από τα αξιοθέατα της πόλης με την χρήση drone και είναι σε υψηλή ανάλυση.

Αξίζει να το απολαύσετε!

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 27/09/2018

 

Το δηµοτικό σχήµα του Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου «Καθαρά Χέρια Ψηλά το Μέτωπο για τον Δήµο µας», µετεξέλιξη της παράταξης «Μέτωπο Ελεύθερων Δηµοτών» και στη συνέχεια «Συµµαχία Δηµοτικής Αναγέννησης», ενηµερώνει όλους τους δηµότες για το σχεδιασµό και τη δράση του τόσο για τα προβλήµατα της καθηµερινότητας όσο και για τις δηµοκρατικές συζητήσεις και διεργασίες στις οποίες συµµετέχει, όπως επιβάλλουν οι τρέχουσες συνθήκες και η συγκυρία.

Δυστυχώς   έχουµε να κάνουµε µε µια δηµοτική αρχή που αποδείχθηκε όχι µόνο ανίκανη, αλλά τόσο κυνική, αδίστακτη, ανεύθυνη και χωρίς ίχνος ντροπής που δεν έχουµε ξαναδεί σε αυτό τον δήµο. Συνιστά όνειδος για τη σύγχρονη ιστορία του Μεσολογγίου. Πρωταγωνίστρια σε πολλά επεισόδια στα οποία, πέραν των άλλων, εκφράζεται η ακραία αντιδηµοκρατική νοοτροπία της. Εµφανίστηκε ευαγγελιζόµενη το «νέο» και το «φρέσκο», αποδεικνυόµενη από την πρώτη στιγµή φορέας ό,τι πιο πεπαλαιωµένου   και καταδικασµένου   στη συνείδηση των πολιτών   και λυσσαλέος υπερασπιστής ιδιοτελών και αντικοινωνικών συµφερόντων µιας ελάχιστης µειοψηφίας. Η σηµερινή δηµοτική αρχή, µε το σύστηµα ιδεών, πρακτικών και συµπεριφορών   που έχει διαµορφώσει και προβάλλει, συνιστά καθαυτή προσβολή, χλευασµό και απαξίωση τόσο της σηµερινής οντότητας του Μεσολογγίου όσο και της ιδέας της Ιερής Πόλης.

Είναι, επίσης, αλήθεια ότι, πέρα από αυτούς, το Μεσολόγγι και οι δηµότες του, σε όλη τη διάρκεια των µνηµονιακών χρόνων ιδιαίτερα, έχουν τσακιστεί από την υπέρµετρη βία κάθε είδους και σε πολλά επίπεδα. Το αποτύπωµα της πολιτικής κτηνωδίας στο Μεσολόγγι είναι χαραγµένο παντού, σε όλο του το σώµα: στους δρόµους, στα κτίρια, στις υπηρεσίες, στα χωριά και στις δηµοτικές ενότητες, στις ψυχές και στο µυαλό των ανθρώπων του. Αλλά δεν παύει ποτέ να είναι το ιερό σύµβολο αντίστασης,   ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Όσο κι αν µεγάλο ποσοστό των σηµερινών κατοίκων του διακατέχονται από την ψυχολογία του υποταγµένου σκλάβου. Εδώ πάλι είναι όµως που υπάρχουν, πέρα από το συµβολικό επίπεδο, κοινωνικοί και πολιτικοί πυρήνες µε τη δύναµη του θετικού παραδείγµατος, που δεν κάνουν κανενός είδους συµβιβασµό µε το άδικο, που δεν αποδέχονται και δεν διακατέχονται από κανένα είδος µοιρολατρίας, ότι δηλαδή τίποτα δεν αλλάζει και πως κάθε αντίσταση είναι µάταιη. Αυτό το αίσθηµα οδηγεί αφενός σε παράλυση και παραίτηση, κάτι που βλέπουµε παντού γύρω µας, αλλά και ορισµένους σε µια στάση «γαία πυρί µειχθήτω», η οποία βεβαίως εξυπηρετεί τους πονηρούς, τους καιροσκόπους και την ακροδεξιά, και είναι µια στάση που εµπεριέχει ισχυρές δόσεις αυτοκαταστροφής και αντεκδίκησης.

Η ώρα της αφύπνισης και της διεκδίκησης έχει προ πολλού σηµάνει στο Μεσολόγγι. Τα έχουν πάρει όλα, έχουν εξευτελίσει τα πάντα, τα διεκδικούµε σθεναρά όλα ανεξαιρέτως πίσω. Έχουµε αξιώσεις ως Μεσολόγγι. Έχουµε µπροστά µας αγώνα για Δικαιοσύνη και Αποκατάσταση.

Πρώτος στόχος, στις επόμενες δημοτικές εκλογές να ηττηθούν (και θα ηττηθούν) οι δυνάμεις που απειλούν την κοινωνική συνοχή του Δήμου. Θα εργαστούμε για την πτώση και τη συντριβή τους. Ταυτόχρονα, ένα δημοκρατικό μέτωπο είναι επιβεβλημένο για να βγει το Μεσολόγγι και ολόκληρος ο Δήμος από το βαθύ πολιτικό σκοτάδι και την παρακμή. Γνωρίζοντας πως το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Εμείς θα βαδίσουμε με «Καθαρά Χέρια Ψηλά το Μέτωπο για το Δήμο μας», πράγμα ανεκτίμητης αξίας σε έναν τόσο βρόμικο χώρο, έτσι που   τον έχουν καταντήσει οι σημερινοί, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση. Καλούμε όλους τους δημότες σε συμμετοχή και συμπόρευση σ’ αυτόν   τον δύσκολο αλλά και ωραίο δρόμο για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

Για το δημοτικό σχήμα «Καθαρά Χέρια Ψηλά το Μέτωπο για τον Δήμο μας»
Βασίλης Μπρούμας

 

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Σελίδα 7 από 91

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία