Αγγελίες    Επικοινωνία

Από το γραφείο του Αντιδημάρχου Παναγιώτη Σταράμου γίνεται γνωστό ότι «Μετά τις απαραίτητες επισκευές και συντηρήσεις λόγω σοβαρής βλάβης, βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία το πλυντήριο κάδων ξεκινώντας από την τοπική κοινότητα της Κατοχής.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί άριστα αποτελέσματα κατά τον καθαρισμό 70 κάδων απορριμμάτων . Η δοκιμαστική λειτουργία του πλυντηρίου θα συνεχισθεί προκειμένου ν’ αποφευχθούν λάθη που έγιναν κατά το παρελθόν στη χρήση του. Ακολούθως, θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία».

Στο Μεσολόγγι, σήμερα την 10η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 50/05-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν

παρόντα έξι (6) μέλη και ονομαστικά :

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Καραπάνος Νικόλαος – Πρόεδρος                                               Ουδείς
  2. Καρβέλης Σπυρίδων
  3. Καραπαπάς Γεώργιος
  4. Σταράμος Παναγιώτης
  5. Κότσαλος Ανδρέας
  6. Παπαδόπουλος Γεώργιος

Ως Γραμματέας παρέστη η ορισθείσα σύμφωνα με την υπ’αριθ. 32/2017 Απόφαση Δημάρχου Ι.Π Μεσολογγίου, δημοτική υπάλληλος Κακδή Σοφία (ΠΕ1/Α’).

Τα μέλη συμφώνησαν για το έκτακτο της συνεδρίασης και στη συνέχεια :

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010: «Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο ειδικεύεται κατ’ετος σε ετήσιος Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»

Στις παρ. 4. Και 5 του αρθρ. 86 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής : «4. Το συμβούλιο της Δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειας του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.

Στην συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς u964 της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.»

Με βάση τα περισσότερα από τα συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων υπέβαλλαν στην Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήσεις σχετικά με έργα που πρέπει να εκτελεστούν στα διοικητικά όρια της καθεμιάς.

Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος Δράσης ( το οποίο σε παράρτημά του περιλαμβάνει και το τεχνικό πρόγραμμα) άρθρο 63δ και άρθρο 266 παρ. 4 Ν. 3852/2010, παρ. 4 άρθ. 77 Ν. 4172/2013).

Με το υπ’αριθμ 16446/20-09-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ζητήθηκε από τους πρόεδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων να αποστείλουν τις προτάσεις τους, και στο οποίο ανταποκρίθηκαν εν μέρει.

Σύμφωνα με την περιπτ. Γ’ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.

Στη συνέχεια το δημοτικό συμβούλιο ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ιερά Πόλη Μεσολογγίου 17/10/2010

Η Γραμματέας

ΚΑΚΔΗ ΣΟΦΙΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 26-10-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Σταυροπούλου 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2019 και εισήγηση προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη, ημέρα Δευτέρα 29-10-2018 την ίδια ώρα.

(Η σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου - Ω3Φ7ΩΡΖ-8ΧΡ)

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπαλαμπάνης

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 8/10 στο Δημαρχείο η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με έξι θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Την Εκτελεστική Επιτροπή θα απασχολήσουν:

1. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργων Τεχνικού Προγράμματος 2018

2. Τον προγραμματισμό για ένταξη έργων στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2019 για άμεση υλοποίηση

3. Τον προγραμματισμό για προμήθειες 2019 με άμεση παράδοση

4. Την πορεία καθαριότητας/καθημερινότητας και την αποτύπωση των αναγκών για άμεση αντιμετώπισή τους

5. Θέματα ανά αντιδημαρχία, όπως απαντήσεις και παρεμβάσεις σε ζητήματα που θέτουν οι δημότες και

6. Συζήτηση επί του Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2019 (σύνταξη, ψήφιση, έγκριση και εφαρμογή).

Θα ελεγχθούν όλα

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 04/10/2018

Δύο αντίστοιχες ανακοινώσεις γειτονικών δήµων µας γέννησαν χτες απορίες.

Η πρώτη ήταν από το δήµο Ναυπακτίας όπου γινόταν λόγος για έργα. Πραγµατοποιήθηκαν τρεις δηµοπρασίες ύψους 1,2 εκατ. ευρώ στις οποίες δόθηκε έκπτωση 55%, άρα 660.000 ευρώ εξοικονοµήθηκαν και θα δοθούν για νέα έργα.

Ανακοίνωση έστειλε και ο δήµος της Ιεράς Πόλεως για δύο µικρά έργα ύψους...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

 

Μάλλον αστειεύονται...

 Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 20/09/2018

Θα έχει φτάσει στ’ αυτιά µερικών η φηµολογία περί ενδιαφέροντος Αγρινιώτη πρώην βουλευτή και αυτοδιοικητικού για το δήµο Μεσολογγίου.

Αν και από τον ίδιο δεν υπάρχουν καθόλου τέτοιες ενδείξεις, εντούτοις κάποιοι από τον κύκλο του αλλά και από Αιτωλικό µεριά, κυρίως, επιµένουν να λένε από εδώ και από εκεί ότι ανακοινώνει κ.λπ. κ.λπ.

Φυσικά δεν αντέχει κριτικής η πιθανότητα εκτός και αν αντίστοιχα συζητούν το ενδεχόµενο να κατέβει ο Καραπάνος υποψήφιος για το δήµο...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Έμπλεοι οργής επικοινώνησαν με την ΑΙΧΜΗ πολλοί αναγνώστες, φοιτητές, οδηγοί του ΚΤΕΛ αλλά και εργαζόμενοι στο ΤΕΙ Μεσολογγίου για την συνεχιζόμενη τραγική κατάσταση που επικρατεί στο δρόμο.

Το κομμάτι από την εθνική οδό ως το ίδρυμα έχει μετατραπεί σε ζούγκλα καθώς είναι γεμάτο χορτάρια και κυρίως καλάμια που μπαίνουν μέσα στο οδόστρωμα. Όταν συναντούνται δύο αυτοκίνητα πρέπει να σταματήσουν για να περάσει με προσοχή και μέσα από τα καλάμια το ένα.

Όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες πριν τις εγγραφές των νεοεισακτέων φοιτητών. Δηλαδή θα περάσουν εκατοντάδες φοιτητές και η πρώτη εικόνα που θα αποκομίσουν θα είναι αυτή, της εγκατάλειψης, της... «ζουγκλοποίησης», της υποβάθμισης που παραπέμπει σε ολόκληρη την πόλη.

Δεν μας αφορά και δεν αφορά κανέναν ποιανού φορέα είναι δικαιοδοσία και αρμοδιότητα ο δρόμος. Ο δήμος θα έπρεπε να είχε φροντίσει να τον καθαρίσει προχτές και εάν είναι της Περιφέρειας να την καταγγείλει για αδιαφορία.

Αλήθεια στελέχη της δημοτικής αρχής που περνούν κάθε μέρα από την περιοχή με κατεύθυνση το ίδρυμα δεν ντρέπονται για την εικόνα αυτή;

 

Σελίδα 8 από 127

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία