Αγγελίες    Επικοινωνία

Κατ’ επάγγελµα αγρότες έως 61 ετών, µε τυπική απόδοση εκµετάλλευσης έως 7.999 ευρώ, που µένουν σε περιοχές µε έως 5.000 κατοίκους και το ατοµικό τους αγροτικό εισόδηµα δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ, ορίστηκαν ως εν δυνάµει δικαιούχοι στο Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλλεύσεων».

Αυτό προκύπτει από τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Μέτρου που παρουσιάζει η Agrenda και αναµένεται να βγουν στον αέρα τις επόµενες ηµέρες, ωστόσο, σύµφωνα µε µελετητές που εξέτασαν τα ΟΣ∆Ε πελατών τους, σε κάποιες περιπτώσεις βγάζει µία αναλογία 2 δικαιούχων στα 2.000 ΑΦΜ. Αυτό γίνεται καθώς αποκλείονται από το Μέτρο νεοεισερχόµενοι, αγρότες µε συζήγους που έχουν κάνει αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και από άλλα κριτήρια. Ο λόγος είναι πως τα 70 εκατ. ευρώ του Μέτρου φτάνουν µόνο για 5.000 δικαιούχους (14.000 ευρώ το πριµ), και οι διαχειριστικές αρχές δεν θέλουν επ’ ουδενί να συσσωρευθούν χιλιάδες φάκελοι που θα ζητούν ενίσχυση, όπως π.χ στα Βιολογικά.

Αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω οι κύριες πτυχές της επικείµενης προκήρυξης (εντός του έτους εκτιµάται):

Κριτήρια δικαιούχων

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης στήριξης και δυνατότητα να κριθούν δικαιούχοι του υποµέτρου 6.3 έχουν τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

- Είναι µόνιµοι κάτοικοι σε αγροτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως και 5.000 κατοίκους.

- Είναι αρχηγοί σε υφιστάµενες γεωργικές εκµεταλλεύσεις.

- Είναι εγγεγραµµένοι στο ΟΣ∆Ε και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης.

- Είναι εγγεγραµµένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίες αγρότες (όχι νεοεισερχόµενοι).

- Έχουν ατοµικό αγροτικό εισόδηµα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ. Το ατοµικό αγροτικό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των τριών τελευταίων ετών. Το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων των διαθέσιµων δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών.

- ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.

- Υποβάλλουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο, µε ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και µέγιστη τα τέσσερα (4) έτη µε δεσµεύσεις και χρονικές προθεσµίες.

 Κριτήρια εκµετάλλευσης

- Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της µόνιµης κατοικίας του/της αρχηγού της εκµετάλλευσης (δυνατότητα καθηµερινής πρόσβασης). Εκµεταλλεύσεις ή τµήµατα εκµεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου µόνιµης κατοικίας των αρχηγών της εκµετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράµµατος.

- Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο µε 5.000 ευρώ έως και 7.999 ευρώ.

- Ως προς τις οικογενειακές εκµεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

3.1. Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγµατικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση του υποψηφίου δικαιούχου συνυπολογίζεται και η γεωργική εκµετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο υποµέτρο 6.3

3.2. Μόνο ένας εκ των συζύγων µπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκµετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισµού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελµατίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υποµέτρο 6.3.

Μη επιλέξιµο

- Τα Νοµικά πρόσωπα.

- ∆ικαιούχοι των υποµέτρων 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και 6.2 «Εκκίνηση για µη γεωργικές δραστηριότητες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

- Όσοι έχουν υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχοι µέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.

- Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελµατίας αγρότης εγγεγραµµένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελµατίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουµένων των συζύγων των επαγγελµατιών αγροτών στο τοµέα της αλιείας.

- Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υποµέτρο 6.3 καθώς και το προηγούµενο έτος του έτους αναφοράς.

- Όσοι είναι σπουδάστριες – σπουδαστές ή φοιτήτριες – φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συµπλήρωση του αριθµού των προβλεπόµενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

- Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις να οριστούν ως επαγγελµατίες αγρότες στο ΜΑΑE.

 Οικονοµική Στήριξη

- Η οικονοµική στήριξη χορηγείται µε τη µορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αµέσως µετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη µε προϋποθέσεις την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών δεσµεύσεων.

- Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται µε επιλέξιµες δαπάνες ή κόστη.

- Το ποσό στήριξης είναι ίσο µε 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Με βάση το 70 τα νέα κριτήρια μοριοδότησης

Με βάση το 70 διαμορφώθηκε ο πίνακας της μοριοδότησης που έχει βγει σε διαβούλευση μεταξύ των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει πρώτον ότι όποιος συγκεντρώσει κάτω από 70 μόρια δεν εντάσσεται στο μέτρο και δεύτερον, αν οι αιτήσεις ξεπεράσουν τα διαθέσιμα 70 εκατ. ευρώ, δικαιούχοι θα οριστούν όσοι συγκεντρώνουν τους περισσότερους βαθμούς μέχρι να συμπληρωθεί ο προϋπολογισμός του Μέτρου. Τα κριτήρια μοριοδότησης βάσει το ρεπορτάζ έχουν ως εξής:

- Αγρότες ηλικίας έως 35 ετών: 5 μόρια

- Συμμετοχή σε Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών: 5 μόρια

- Η γεωργική εκμετάλλευση, συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης. Βαθμολογείται εφόσον αφορά ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης: 6 μόρια

- Ατομικό εισόδημα 3ετίας (Μ.Ο.) από 0,01 ευρώ έως και 4.000,00 ευρώ (από κάθε πηγή): 8 μόρια, από 4.000,01 ευρώ έως και 7.000,00 ευρώ (από κάθε πηγή): 5,6 μόρια, από 7.000,01 ευρώ έως και 9.000,00 ευρώ (από κάθε πηγή): 4 μόρια

- Η βαθμολογία υπολογίζεται ως ποσοστό Οικογενειακού εισοδήματος 3ετίας (Μ.Ο.) ως εξής: [(15.000 - Ε )/15.000 ] Χ 100 όπου Ε = Οικογενειακό εισόδημα 3ετίας (Μ.Ο.) (από κάθε πηγή) . Όταν το Ε = 0,01 το κριτήριο λαμβάνει τιμή ίση με 100: 0-7 μόρια

- Νησιά με πληθυσμό έως και 3.000 κάτοικοι ή Νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή συνδυασμός αυτών: 8 μόρια

- Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 1.500 κατοίκους: 9 μόρια, από 1.501 έως και 3.000 κατοίκους: 6,3 μόρια

- Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (50%=50, … 100%=100): 6 έως 12 μόρια

- Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι από 6.000,00 ευρώ έως και 7.000,00 ευρώ: 6,5, είναι από 7.000,01 ευρώ έως και 7.999,00 ευρώ: 13 μόρια

- Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 (50%=80, … 100%=100): 3,5 έως 7 μόρια

Αντίστοιχα για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, την παραγωγή ζωοτροφών ή την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή: 3,2 έως 4,2 μόρια.

- Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο λόγο στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα: 7 μόρια

Αντίστοιχα για την καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, την παραγωγή ζωοτροφών ή την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή: 4,2 μόρια

- Κλάδοι προτεραιοτήτων που θα ορίσει η κάθε περιφέρειας: έως 14 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, η διαδικασία επίλυσης ισοβαθμιών για τη δημιουργία απόλυτης σειράς κατάταξης είναι η ακόλουθη:

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στα επιμέρους κριτήρια με διαδοχική εφαρμογή τους σύμφωνα με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας

- Κριτήριο 5: Οικογενειακό εισόδημα.

- Κριτήριο 1: Ηλικιακό κριτήριο.

Να σημειωθεί εδώ ότι θα πρέπει πρώτα να κλειδώσουν τα κριτήρια μοριοδότησης και μετά να βγει η προδημοσίευση ολόκληρου του Μέτρου 6.3.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ επί του ΣΧΕΔΙΟΥ Υ.Α του Υπομέτρου 6.3

Α) Παρατήρηση:

 Άρθρο 6 . Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων

Παραγραφος 6: «Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ»

Πρόταση:

 Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι Μικρές, όχι μόνο γιατί έχουν τυπική Απόδοση μικρότερη των 8.000 ευρώ αλλά κυρίως γιατί έχουν αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω έλλειψης Ιδιόκτητου Μηχανολογικού Εξοπλισμού και αυξημένων εξόδων στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις σε συνδυασμό με τους αστάθμιστους παράγοντες στη Γεωργία, όπως π.χ. ζημίες-ΕΛΓΑ ,είτε παρενιαυτοφορία στην ελιά κ.α. δεν επιφέρει Θετικό αποτέλεσμα στην φορολογική τους δήλωση ούτε στο έτος αναφοράς, αλλά ούτε στο μέσο όρο της τριετίας.

Επίσης λόγω αυτού το γεγονότος αλλά και της ανάγκης επιβίωσης πολλές φορές είναι αναγκασμένοι να εργάζονται παράλληλα και ως Εργάτες γής με Εργόσημα.

 Παίρνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, και Επειδή το μέτρο έχει σαν κύριο στόχο την παρέχοντας την Στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών τους, θα πρέπει να ΜΗΝ Ισχύει κανένα τέτοιο κριτήριο για αγροτικό η οικογενειακό Εισόδημα σχετικά με την Επιλεξιμότητα. Μπορεί ίσως να παραμείνει ως κριτήριο Βαθμολογίας

Β) Παρατήρηση:

Άρθρο 8 . Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι θεωρούνται εκτός άλλων και:
«Όσοι έχουν σύζυγο που είναι είτε επαγγελματίας αγρότης εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης από το ΜΑΑΕ, εξαιρουμένων των συζύγων των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.

Όσοι έχουν σύζυγο που έχει υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3 καθώς και το προηγούμενο έτος του έτους αναφοράς»

Πρόταση:

Επειδή θα χρειαστεί να συνταξιοδοτηθούν κάποια στιγμή και οι δύο σύζυγοι είναι πάγια τακτική να είναι ασφαλισμένοι και οι δύο στον ΟΓΑ- ΕΦΚΑ και για το λόγο αυτό στην οικογένεια σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δύο Γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ανεξάρτητο μεταξύ τους ΟΣΔΕ.

Οι εκμεταλλεύσεις αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και έτσι αντιμετωπίζονται φορολογικά, στον ΟΓΑ κλπ.

Πρόταση:

Θα πρέπει να θεωρείται Επιλέξιμη τουλάχιστον η μία Γεωργική εκμετάλλευση, όπως αντιμετωπίστηκε και στο μέτρο 4.1 των Σχεδίων Βελτίωσης και να απαλειφτούν οι παραπάνω 2 παράγραφοι (4 και 5)

Σε περίπτωση που δεν γίνει Δεκτή η παραπάνω πρότασή μου υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι Επιλέξιμοι Γεωργοί μόνο αυτοί των οποίων οι σύζυγοι είναι Δημόσιοι ή Ιδιωτικοί Υπάλληλοι και ο κίνδυνος να αποκλειστούν οι πραγματικοί Γεωργοί που κατέχουν Μικρές Εκμεταλλεύσεις, μόνο και μόνο επειδή και ο σύζυγος δηλώνει ΟΣΔΕ

Γ) Παρατήρηση:

Άρθρο 9. Επιχειρηματικό Σχέδιο Υποψηφίων

Το επιχειρηματικό σχέδιο να συντάσσεται από τον υποψήφιο ή από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας

Πρόταση:

Να καταργηθεί η φράση «εφόσον συντάσσεται από τον Υποψήφιο» και να είναι απαραίτητη η σύνταξη από Γεωτεχνικό.

Μπαλλή Κυριακή Γεωπόνος

Πηγή: agronews.gr

ΚΕΑ: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για τον Νοέμβριο, σε πλήρη επιβεβαίωση του Dikaiologitika News. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 70.943.835,97 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή της πληρωμής μηνός Νοεμβρίου 2018 του ΚΕΑ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 318.615 δικαιούχους.

Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 27 Νοεμβρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους την επομένη, δηλαδή στις 28 Νοεμβρίου.

Τα Dikaiologitika News αποκάλυψαν πρώτα την ημερομηνία πληρωμής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. 

Η πληρωμή όπως γίνεται κάθε φορά θα πραγματοποιηθεί από τις απογευματινές ώρες της προηγουμένης ημέρα και συγκεκριμένα στις 27 Νοεμβρίου.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στον λογαριασμό και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα.

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς κανέναν περιορισμό, για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών.

Κατά τον μήνα Νοέμβριο, θα πρέπει να υποβάλλουν ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ όσοι δικαιούχοι είχαν υποβάλλει τους μήνες Ιανουάριο – Απρίλιο 2018.

 

Πηγή: dikaiologitika.gr 

Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, δίνεται παράταση υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες.

Η νέα προθεσμία ισχύει μέχρι και την Παρασκευή 16/11/2018.

Σημειώστε:

Δικαιολογητικά για έλεγχο καταβολής εισφορών των δικαιούχων, σε περιπτώσεις που αυτές καταβλήθηκαν πρόσφατα και προκειμένου να δοθεί η χρονική δυνατότητα υποβολής των σχετικών αιτήσεων στα ΚΕΠ, θα γίνονται δεκτά μέχρι την Τετάρτη 14/11/2018 μέσω Fax 210-3841602, 210-3845685, 2131519231 της Δ/νσης Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ

Πηγή: workenter.gr

 

Από 1/1/2019 θα αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου για την επιδότηση των στεγαστικών δανείων η οποία θα φθάνει ακόμα και στο 95% για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 8.500 ευρώ.

Αυτό υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, σημειώνοντας ότι είναι ένα από μία σειρά βελτιωτικών μέτρων που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο Ιούνιο για την προστασία των δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια.

Αφορμή ήταν η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΔΗΣΥ, Γιώργου Καρρά, που έκανε λόγο για κυβερνητική παραπληροφόρηση και ζήτησε να επεκταθούν τα μέτρα δικαστικής προστασίας που ισχύουν για τους οφειλέτες με κόκκινα δάνεια και στους εγγυητές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «ενόψει της λήξης του νόμου Κατσέλη θα μείνουν εκτεθειμένοι χιλιάδες οφειλέτες με κόκκινα δάνεια».

«Καμία παραπλάνηση δεν υπήρξε από την κυβέρνηση. Υπάρχει γενική και επαρκής προστασία για όλους. Και για τους πρωτοφειλέτες και για τους εγγυητές. Κάνουμε το μέγιστο που μπορεί να γίνει. Έχουμε παράλληλα μια νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα στους εγγυητές να προστατευθούν. Με την κατάθεση της αίτησης τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό παύει εναντίον τους κάθε διαδικασία πλειστηριασμού. Μέχρι στιγμής, έχουμε διαμορφώσει ένα επαρκές νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας και αυτό δεν θα διαταραχθεί όσο είναι αυτή η κυβέρνηση», αντέτεινε ο κ. Πιτσιόρλας.

«Με την επιδότηση του στεγαστικού δανείου που θα καλύπτει το 50% των στεγαστικών δανείων και θα μπορεί να φθάσει ακόμα και στο 95% για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 8.500 ευρώ, σημαίνει ότι τα δάνεια θα εξυπηρετούνται και δεν θα έχει ανάγκη να πληρώσει ο εγγυητής», επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης και πρόσθεσε: «Το θέμα είναι δύσκολο, βαρύ, οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε συνολικά ως χώρα. Δεν μπορεί με ευχές να λυθεί. Πρέπει να γίνουν τα μέτρα πράξεις για να μειωθεί ο όγκος τους. Ως κυβέρνηση προσπαθούμε να πάρουμε όσα μέτρα μπορούμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Υπάρχουν ορισμένες σαφείς βελτιώσεις στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο. Είναι σημαντικό ότι μπήκε η επέκταση της προστασίας και για τα επιχειρηματικά δάνεια και δεν ισχύει μόνο για τα οικογενειακά».

Πηγή: dikaiologitika.gr

Μέχρι την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 θα πρέπει οι οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας να καταθέσουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) προκειμένου να λάβουν το επίδομα των 600 ευρώ.

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του:

σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ ετησίως

σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των 3.000,00 ευρώ και του ποσού των 4.700,00 ευρώ

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται οι δικαιούχοι μπορούν να καταθέτουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έως και 30.10.2018, ημερομηνία μέχρι την οποία η αρμοδιότητα για την εισοδηματική ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών (άρθρο 27 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Αϋ) παραμένει στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Δικαιολογητικά

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1) Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

2) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN

4) Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ

5) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2017 για εισοδήματα του 2016 – φορ. έτος 2016)

6) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω). Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.

Όσον αφορά στην έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται:

-Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο «οικογένεια» εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται:

Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο –αρχηγό της οικογένειας

Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών & μειονεκτικών περιοχών κατά το έτος 2018, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Αν και είναι πρόωρο να μιλήσει κανείς για το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι –αφού ο προϋπολογισμός θα κρίνει το συνολικό ποσό διάθεσης– πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται τα τρία προαναφερθέντα σενάρια για το πώς θα κατανεμηθούν τα 450 εκατ. ευρώ του κοινωνικού μερίσματος μέσα στον Δεκέμβριο.

Τα τρία σενάρια

Πρώτο σενάριο: Προβλέπεται ότι θα υιοθετηθούν τα περσινά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα ωφεληθεί ο ίδιος αριθμός δικαιούχων, το οποίο σημαίνει 3,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, αλλά τα ποσά που θα λάβουν θα είναι μικρότερα. Υπενθυμίζεται ότι το 2017 το υψηλότερο εισοδηματικό κριτήριο ήταν στις 27.000 ευρώ ενώ το περιουσιακό όριο ανερχόταν στις 180.000 ευρώ. Το δε κοινωνικό μέρισμα κλιμακωνόταν από 250 έως 1.350 ευρώ. Αν ισχύσει ό,τι και πέρσι, σ’ αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση των προαναφερομένων μερισμάτων κατά 65%. Ετσι το μέρισμα θα διανεμηθεί ξανά σε 3,4 εκατομμύρια νοικοκυριά, αλλά θα κυμαίνεται από 162 έως 877 ευρώ μιας και το υπερπλεόνασμα προς διανομή είναι εφέτος μικρότερο.

Δεύτερο σενάριο: Υιοθετείται εντελώς διαφορετική προσέγγιση από την προηγούμενη και προβλέπεται η ενίσχυση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, αν και λαμβάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λιγότεροι θα πάρουν πολύ περισσότερα.

Τρίτο σενάριο: Προτείνεται να πέσουν κι άλλα λεφτά στην αγορά εργασίας και να ενισχυθούν με έκτακτη οικονομική ενίσχυση οι χρόνια άνεργοι πέραν της διετίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστούν στους θεσμούς τα σενάρια για τη διανομή του φετινού κοινωνικού μερίσματος, ενώ η τελική έγκριση αναμένεται να δοθεί στο Eurogroup της 5ης Νοεμβρίου.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Σελίδα 5 από 27

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία