Αγγελίες    Επικοινωνία

Ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής του ΜέΡΑ25, Σ. Σακοράφα που αφορά τις κακοτεχνίες της Ιόνιας Οδού ή ακόμα χειρότερα τις ελλιπείς συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Σοφία Σακοράφα, με θέμα «Εγκληματική η έλλειψη αντιπλημμυρικής προστασίας της Ιόνιας Οδού στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από το νομοθετικό σώμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη των επενδυτικώνκαθώς και των λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείωνΔημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχονομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, στους Δήμους Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 έως σήμερα,για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης έργων και των επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, ποσάύψους 665.295,00€, 197.310,00€, 283.545,00€ & 278.730,00€ αντίστοιχα.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι μέσω της ΣΑΕ 055 αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών καιειδικότερα του προγράμματος με κωδικό 2003ΣΕ05500005 και τίτλο «Επιχορήγηση των Ο.Τ.Α. για“Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται απόθεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας”», προβλέπεται η χρηματοδότηση, κατόπινσχετικού αιτήματος των ενδιαφερόμενων οικείων Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10/7207/7-3-2017 (ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έτσι, στο Δήμο Αγρινίου από τη ΣΑΕ 055 αποδόθηκε για το έτος 2018, ποσό ύψους 120.000,00€, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.

Επιπλέον, με το άρθρο 69 του ν.4509/2017 (Α΄ 201) θεσπίστηκε το ειδικό επενδυτικό πρόγραμμα για τους Ο.Τ.Α. της Χώρας, το «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων Ο.Τ.Α (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)». Το εν λόγω πρόγραμμα έχει σκοπό την προμήθεια αγαθών και την κατασκευή έργων στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων. Στον άξονα προτεραιότητας “Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές” εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 64834/15.11.2018 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών συνολικού ύψους 200.000.000,00€ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με κατάθεση αιτημάτων από τους δικαιούχους φορείς μέχρι 31 Μαΐου 2019. Έχουν υποβληθεί αιτήματα από τους Δήμους Αγρινίου και Ι.Π. Μεσολογγίου και είναι υπό εξέταση.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων της Χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η με αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.: 68Γ3465ΧΘ7- Ψ25) απόφαση επιχορήγησης των δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018 (6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο πλαίσιο της εν λόγω επιχορήγησης, οι Δήμοι Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Ναυπακτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 1.438.600,00€, 568.200,00€, 587.000,00€ και 713.100,00€ αντίστοιχα.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 72009/15-10-2019 έγγραφο και, μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις θα επανέλθουμε με νεώτερο, συμπληρωματικό έγγραφο.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Στη Βουλή κατατέθηκε από την βουλευτή Σ. Σακοράφα ερώτηση σχετικά με τις εγκληματικές αμέλειες που οδήγησαν στις κακοτεχνίες της Ιόνιας Οδού. Αυτές οι εγκληματικές παραλείψεις της κατασκευάστριας εταιρείας και του κρατικού μηχανισμού είναι συχνές και σηματοδοτούν ένα κράτος που λειτουργεί έως και σήμερα παρασιτικά, με αποτέλεσμα να γινόμαστε όλοι μάρτυρες τέτοιων καταστροφών.

Το ΜέΡΑ25 θα αναδείξει τις ευθύνες που προκύπτουν από τις παραλείψεις του κράτους και θα στέκεται στο πλευρό των συμπολιτών μας, για την επίλυση των μικρών και μεγάλων προβλημάτων.

 

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση της Σ. Σακοράφα:

Προς: Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κων/νο Καραμανλή.

Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αλλά και οι προηγούμενες του καλοκαιριού άφησαν πίσω τους σοβαρότατες ζημίες και καταστροφές στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδικότερα, επλήγησαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα κατοικίες, καταστήματα, αγροτικές καλλιέργειες, η κτηνοτροφία και οι υποδομές σε ολόκληρο τον νομό, όπως στη Ναυπακτία, σε περιοχές των Δήμων Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, του Αγρινίου και Αμφιλοχίας. Μεγάλη ανησυχία επίσης προκαλούν και οι τελευταίες κατολισθήσεις σε ορεινά σημεία του Αράκυνθου. Επειδή ο φόβος που προκαλεί η εκδήλωση νέων ανάλογων καιρικών φαινομένων, είναι εντελώς βάσιμος, έχοντας υπόψη τις δύο τελευταίες κακοκαιρίες. Επειδή η έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων κατά μήκος του οδικού άξονα της Ιόνιας Οδού φαίνεται να είναι προεχόντως υπεύθυνη για τις σοβαρότατες ζημιές. Επειδή ήδη από το 2017 οι δήμαρχοι των παρακείμενων Δήμων είχαν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου προς την Πολιτεία και προφανώς δεν εισακούστηκαν.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

  1. Υπάρχει πρόβλεψη υλοποίησης αντιπλημμυρικών έργων από την Ιόνια Οδό;
  1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος για την σύνταξη των απαιτούμενων αντιπλημμυρικών μελετών και για την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων;
  1. Πότε και με ποιον τρόπο σκοπεύει η Πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες από τις σχετικές αστοχίες και παραλείψεις ;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Για το διακύβευμα των ευρωεκλογών, που είναι η πάλη ενάντια στο πανευρωπαϊκό Μνημονιακό Τόξο όσο στις δυνάμεις που θέλουν μια Ευρώπη διαλυμένη, ξενοφοβική και αντιδραστική, μιλάει η υποψήφια ευρωβουλευτής, Σοφία Σακοράφα, σε συνέντευξή της στην ΑΙΧΜΗ.

Εξηγεί τι είναι το ΜέΡΑ25 και ποιο είναι το διαφορετικό που θέλει να φέρει για την χώρα μας μέσω της Ευρωβουλής. Αναφέρει τις προσωπικότητες που στηρίζουν αυτές τις απόψεις και καταθέτει μια σειρά προτάσεων, ώστε να μπει ένα τέλος στην φτωχοποίηση της χώρα μας. Επιπλέον παραθέτει και μερικές από τις παρεμβάσεις που έκανε η ίδια στην Ευρωβουλή, κατά την τρέχουσα θητεία της στα Ευρωπαϊκά βουλευτικά έδρανα.

 

Κα Σακοράφα, έχει γίνει γνωστό ότι έχετε πλέον ενταχθεί στο ΜέΡΑ25. Τι είναι το ΜέΡΑ25;

Το ΜέΡΑ25 είναι το ελληνικό τμήμα του ευρύτερου ευρωπαϊκού κόμματος που λέγεται DiEM25. Πρόκειται για μια νέα πανευρωπαϊκή προσπάθεια συνειδητών πολιτών που αναζητούν από κοινού λύση στα οξυμένα προβλήματα της Ευρώπης και των χωρών της. Οι λαοί της Ευρώπης αντιμετωπίζουν τη διαρκή φτωχοποίησή τους, ακόμα και στις θεωρούμενες πλούσιες χώρες. Αντιμετωπίζουν επίσης απρόσωπες εξουσίες χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση που επιβάλλουν στις εθνικές κυβερνήσεις δογματικές και αδιέξοδες πολιτικές. Το διευθυντήριο των Βρυξελλών επιμένει να αποφασίζει για τους πολίτες των κρατών-μελών απαξιώνοντας τις κυβερνήσεις τους και ευτελίζοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά πλέον έναν ανέλεγκτο πόλο εξουσίας που λειτουργεί σταθερά και επίμονα σε αντιδημοκρατικές βάσεις προωθώντας συντηρητικές πολιτικές, με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα για την Ευρώπη και τη χώρα μας. Μόνο ένα πλατύ, συμφιλιωτικό, πανευρωπαϊκό μέτωπο εναντίον της δίχως σύνορα επικυρίαρχης ολιγαρχίας μπορεί να καταργήσει τη χρεοδουλοπαροικία δίνοντας ανάσα στη χώρα μας και ελπίδα στην Ευρώπη. Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να καλύψει το ΜέΡΑ25 ελπίζοντας να προσφέρει τη δυνατότητα εξόδου από αυτήν την κατάσταση. Στην κατεύθυνση μιας Ενωμένης Ευρώπης των λαών, πολίτες από όλη την Ευρώπη συντάχθηκαν και συγκρότησαν την «Ευρωπαϊκή Άνοιξη». Η Ευρωπαϊκή Άνοιξη είναι ο μοναδικός φορέας που έχει καταθέσει προεκλογικό Πρόγραμμα διαμορφωμένο από πολίτες από όλη την Ευρώπη. Το κίνημα ενώνεται πάνω στο κοινό όραμα για την Ευρώπη ως χώρο δημοκρατίας, βιώσιμης ανάπτυξης, αλληλεγγύης και ευημερίας λέγοντας όχι στην Ευρώπη της αδιέξοδης λιτότητας.

 

Και τι διαφορετικό φέρνει το ΜέΡΑ25;

Το ΜέΡΑ25 εκφράζει σήμερα τους ριζοσπάστες που αντιμάχονται την Ευρώπη των ολίγων. Η υπεύθυνη στάση του συνειδητού πολίτη σήμερα δεν μπορεί παρά να είναι η ανυπακοή. Δεν είναι πλέον δυνατόν να υπακούμε πειθήνια στα κελεύσματα αόρατων εξουσιών και στους ανίκανους ψευτοτεχνοκράτες που απαξιώνουν την Ευρώπη και καταστρέφουν την Ελλάδα. Σε αυτούς που οδηγούν λαούς στη φτώχεια και χώρες στην ερημοποίηση, για χάρη μόνο ολιγαρχικών συμφερόντων. Η ανυπακοή όμως έχει αξία μόνο αν έχει δυναμική και γι’ αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστική. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να συνδυάζεται με εφικτές υπεύθυνες προτάσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Λύσεις που θα ανατρέπουν την αυτοκτονική πολιτική που μας επιβάλλεται. Αναφέρω, για παράδειγμα, τη Δημόσια Εταιρεία Διαχείρισης Κόκκινων Δανείων αντί για την πώλησή τους σε ξένα funds. Την Αναπτυξιακή Τράπεζα αντί για το ξεπούλημα των πάσης φύσεως ιδιωτικοποιήσεων. Την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους. Το Δημόσιο Εξωτραπεζικό Σύστημα Πληρωμών. Την Πράσινη Μετάβαση. Την άμεση καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρώπη μέσω των ετησίων κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και μπορώ να συνεχίσω για πολύ ακόμη. Απλές λύσεις, άμεσα εφικτές αλλά και ριζοσπαστικές, που δεν θα αναπαράγουν τα σημερινά αδιέξοδα της διαρκούς φτωχοποίησης και ερημοποίησης.

Γι’ αυτό άλλωστε και μια σειρά προσωπικότητες, και όχι μόνο ευρωπαϊκές βρίσκονται δίπλα μας σε αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια. Αναφέρω ορισμένα ονόματα: Ο Αμερικανός Καθηγητής του ΜΙΤ Νόαμ Τσόμσκι, ο Αμερικανός πολιτικός και Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, υποψήφιος για το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2016 και στις επικείμενες εκλογές του 2020, ο Αμερικανός Καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Τέξας, Τζέιμς Γκάλμπρεϊθ , ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σεναριογράφος Τζων Κιούζακ, ο ιδρυτής των WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ, ο πολυβραβεβεμένος με Όσκαρ Μεξικανός σκηνοθέτης Αλφόνσο Κουαρόν, ο σημαντικός Άγγλος μουσικός, παραγωγός και θεωρητικός της ηλεκτρονικής μουσικής Μπράιαν Ίνο, η σημερινή Πρωθυπουργός της Ισλανδίας Κατρίν Γιακομπσντότιρ, η Καναδή δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια Ναόμι Κλάιν (γνωστή μεταξύ άλλων για το βιβλίο «Το Δόγμα του Σοκ»), ο Γάλλος πολιτικός Μπενουά Αμόν (επικεφαλής του κόμματος Génération.S, υποψήφιος για την γαλλική προεδρία το 2017), ο Πρόεδρος του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο, ο σπουδαίος Σλοβένος φιλόσοφος και κριτικός θεωρητικός Σλαβοϊ Ζίζεκ, ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς, ο Αμερικανός καθηγητής οικονομικών στο πανεπιστήμιο Columbia και σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Ηνωμένων Εθνών Τζέφρυ Σακς, ο Γερμανός οικονομολόγος και πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών Χανς Βέρνερ Ζιν, η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός Πάμελα Άντερσον, ο καθηγητής Κοινωνιολογίας στο LSE και Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Παν/μιο της Νέας Υόρκης Ρίτσαρντ Σένετ και πολλοί άλλοι.

 

Ποια είναι η αποτίμηση της θητείας σας στην Ευρωβουλή. Τι θεωρείτε σημαντικό στη θητεία σας;

Στα πέντε χρόνια της πορείας μου ως εκλεγμένη Ευρωβουλευτής, δεσμεύτηκα να αναδείξω ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα του Έλληνα και του Ευρωπαίου πολίτη αλλά και να καταθέσω εφικτές προτάσεις σε μια πολιτική κατεύθυνση για μια πραγματικά Ενωμένη Ευρώπη, μακριά από νεοφιλελεύθερες και μνημονιακές πολιτικές και κάθε είδους τείχη. Για μια Ευρώπη που προτάσσει την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, τη δημοκρατία και την ειρήνη. Στην πορεία μου αυτή συμπαρατάχθηκα με την αριστερή Ευρωομάδα της GUE/NGL προβάλλοντας τις αρχές και αξίες της σύγχρονης Αριστεράς. Πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα στην υπόσχεση και δέσμευση που έδωσα σε όλους τους συμπολίτες μου που με εμπιστεύτηκαν το 2014 αλλά, προφανώς, ο αγώνας δεν έχει τελειώσει. Επίσης, αφιερώθηκα και στην υπεράσπιση εθνικών θέσεων σε μια σειρά κρίσιμα ζητήματα (διαπραγμάτευση για τον ενταξιακό φάκελο της πΓΔΜ, ανάδειξη και αντιμετώπιση του ελλείμματος δημοκρατίας και της επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας, δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία κλπ.). Αγωνίστηκα για μια μακροπρόθεσμη, ολοκληρωμένη και ανθρωποκεντρική στρατηγική και κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης. Στην Επιτροπή Αναφορών υπερασπίστηκα αναφορές πολιτών και κατάφερα να μείνουν ανοιχτά προς διερεύνηση η «επένδυση» στο Ελληνικό, η «επένδυση» στις Σκουριές, η λειτουργία ΧΥΤΑ Φυλής και Γραμματικού κ.α. Εισηγήθηκα επίσης το νομοθέτημα PRIMA που αφορούσε την ερευνητική σύνδεση της ΕΕ με χώρες Μέσης Ανατολής και Αφρικής σε θέματα που αφορούν διαχείριση υδάτινων πόρων και αγροδιατροφικών συστημάτων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποτροπή ερημοποίησης μεγάλων περιοχών και δημιουργίας μεταναστευτικών ροών. Όλη η δουλειά μου αυτά τα πέντε χρόνια είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του προσωπικού μου ιστότοπου και είμαι ευτυχής που μπορεί να με ελέγξει και να με αξιολογήσει ο κάθε Έλληνας πολίτης.

 

Ποιό είναι εν’ τέλει το διακύβευμα των ερχόμενων ευρωεκλογών;

Η αλήθεια είναι ότι ενώ έχουμε μπει στην τελική ευθεία πριν τις ευρωεκλογές υπάρχει σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης ως προς τα διακυβεύματά τους αλλά και για τις αντίστοιχες θέσεις των κομμάτων που ζητούν την ψήφο των πολιτών. Οι εφαρμοζόμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της αδιέξοδης λιτότητας ενισχύουν την άνοδο των ευρωσκεπτικιστών και της ακροδεξιάς. Οι αδίστακτες αυτές πολιτικές επιβάλλονται παντού, ακόμα και στη Γερμανία, με αποτέλεσμα όλη η Ευρώπη να αποδομείται. Προϋπόθεση για να ανακτήσουν οι λαοί μας τη δημοκρατική κυριαρχία τους είναι ο τερματισμός του μύθου ότι στην Ευρώπη συγκρούονται Νότος και Βορράς. Η μεγάλη μάχη είναι μεταξύ προοδευτικών και αντιδραστικών δυνάμεων, μάχη με το αυταρχικό κατεστημένο αλλά και με τους ξενοφοβικούς ακροδεξιούς. Ειδικά για τη χώρα μας, ο αγώνας για την απαλλαγή μας από το μονιμοποιημένο καθεστώς Χρεοδουλοπαροικίας είναι αναπόσπαστα δεμένος με τον αγώνα για τον εκδημοκρατισμό της Ευρώπης. Κρίσιμο εδώ είναι και το θέμα της Αναδιάρθρωσης του Χρέους, που παρά τη σκληρή λιτότητα αντί να μειώνεται διαρκώς αυξάνεται. Χωρίς αναδιάρθρωση δεν είναι δυνατή η συζήτηση για ανάπτυξη. Έτσι, θα συνεχίζεται ο φαύλος κύκλος της φτωχοποίησης, της ερημοποίησης και της διαρκούς αφαίμαξης της χώρας μας. Το ΜέΡΑ25 εκφράζει σήμερα στην Ελλάδα τους ριζοσπάστες ευρωπαϊστές που πρεσβεύουν το: «Μέσα στην Ευρώπη . Εναντίον αυτής της ολιγαρχικής Ευρώπης!» Στόχος όλων μας στο ΜέΡΑ25 στην Ελλάδα και στο DiEM25 στην Ευρώπη είναι να παλέψουμε ενάντια τόσο στο πανευρωπαϊκό Μνημονιακό Τόξο όσο και με τις δυνάμεις που θέλουν μια Ευρώπη διαλυμένη, ξενοφοβική και αντιδραστική. Είμαστε η προοδευτική Ευρώπη που μάχεται!

Στις Βρυξέλλες

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 07/03/2019

 

Σύντοµη επίσκεψη στις Βρυξέλλες πραγµατοποίησε ο Π. Παπαδόπουλος προσκεκληµένος της φίλης του, ευρωβουλευτού, Σοφίας Σακοράφα.

Όπως µάθαµε ο διοικητής του νοσοκοµείου είχε επαφές µε αρµόδιες διευθύνσεις υγείας, επισκέφτηκε το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο δυναµικότητας 900 κλινών και 5.000...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Πριν από δύο μέρες  κοινοποιήθηκε η απόφαση του αν. υπ. Περιβάλλοντος, Σ. Φάμελλου, προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων για ανάκληση-ακύρωση των αδειών κατασκευής των 4 μονάδων καύσης βιορευστών και κατάθεση νέων περιβαλλοντικών μελετών για αδειοδότηση. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να οδηγεί σε νίκη του αγώνα των πολιτών που αγωνίζονται καιρό τώρα για την οριστική ακύρωση των αδειών και για την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

Η ανεξάρτητη ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα που στάθηκε δίπλα στους πολίτες στον αγώνα αυτό, προέβη στην εξής δήλωση:

“Με αφορμή την αναμονή της τελικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας, για την ανάκληση των 4 μονάδων επεξεργασίας βιομάζας, θέλω να επισημάνω τον ρόλο των πολιτών που με τη δυναμική δράση τους, ανέτρεψαν μια κατάσταση που φαινόταν δεδομένη, αφού παγιοποιήθηκε ερήμην και εν κρυπτώ από την τοπική κοινωνία, που βρέθηκε μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα και προειλημμένες αποφάσεις.

 Οι κινήσεις πολιτών που είχα τη χαρά να συναντήσω, αποδεχόμενη τη πρόσκλησή τους για κοινή δράση, κατά τη παραμονή μου στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, μου φανέρωσαν ανθρώπους αποφασισμένους να μην υποκύψουν στις απειλές, στα χτυπήματα και στη βία που τους ασκήθηκε από θεσμικά και εξωθεσμικά κέντρα.

Είναι  τιμή μου που με έκαναν συναγωνίστριά τους, το δύσκολο καιρό της μάχης. Σε έναν αγώνα, που σήμερα έβαλε το λιθαράκι του στη διάσωση της Λιμνοθάλασσας, αλλά και στους αγώνες που  θα΄ρθουν.

Αυτούς, που σίγουρα σήμερα θα τρέχουν να καρπωθούν ότι μπορούν από αυτόν τον αγώνα που πριν λοιδορούσαν και εμπόδιζαν, τους αγνοούμε.

 Γιατί οι Ενεργοί Πολίτες είναι σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα, στις καθημερινές μάχες, για όλα τα ζητήματα που τους αφορούν.

Σε αυτούς τους Αγώνες, θα είμαστε σίγουρα  Συνοδοιπόροι, όπως και χθες, έτσι και σήμερα και αύριο”.

Από το Γραφείο Τύπου

ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ

H Ευρωβουλευτής κυρία Σοφία Σακοράφα με τους συνεργάτες της επισκέφθηκε τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου την Πέμπτη 2/11/2017 και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Φώτη Περγαντή, τον Συντονιστή του ΦΔ/ΛΜ κ. Γιάννη Σελιμά καθώς και άλλα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, Αντικείμενο της συνάντησης της Ελληνίδας Ευρωβουλευτού με τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου ήταν η ενδελεχής ενημέρωση της σχετικά με την αδειοδότηση των εργοστασίων βιορευστών σε περιφερειακή περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και την προσφυγή της Επιτροπής Πολιτών «Λιμνοθάλλαζα» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών.

Σε κλίμα εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων, ο προβληματισμός που διατύπωσε η κυρία Σακοράφα συμπυκνώνεται στο ερώτημα «πως γίνεται ενώ οι δημόσιες αρχές του τόπου προβληματίζονται ή είναι εναντίον μιας τέτοιας επένδυσης οι εργασίες κατασκευής της να συνεχίζονται κανονικά».

Ο Πρόεδρος του ΦΔ/ΛΜ, αναφέρθηκε αρχικά στο ιστορικό της υπόθεσης και τόνισε την απουσία πληροφόρησης κατά την περίοδο των διαρκών τροποποιήσεων των Περιβαλλοντικών Όρων των εν λόγω μονάδων που ουσιαστικά άλλαξαν την πρώτη ύλη από αέριο σε βιορευστά.  Κατόπιν αναφέρθηκε στις ενέργειες του Φορέα αμέσως μόλις πληροφορήθηκε  την ανωτέρω εξέλιξη και στην επιστολή που απεύθυνε στον Αναπληρωτή Υπουργό. Κατέληξε πως «ο Φορέας λειτούργησε άμεσα όποτε είχε πληροφόρηση και με πληρότητα εντός των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων του και πάντως σίγουρα εντός των νόμων που διέπουν το περιβαλλοντικό δίκαιο και την γενικότερη νομοθεσία». Δήλωσε ότι το επόμενο βήμα του ΦΔ/ΛΜ θα είναι να απευθύνει νεότερη επιστολή στον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας ζητώντας του να διασαφηνίσει τον όρο «επανεξέταση της υπόθεσης» που διατύπωσε στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Τριανταφύλλου καθώς και τι ενέργειες έπραξε ο ίδιος μετά από προηγούμενη  επιστολή του Φορέα για το εν λόγω ζήτημα.

Στο τέλος της συνάντησης η κ. Σακοράφα μαζί με στελέχη του ΦΔ/ΛΜ και πολίτες της Επιτροπής «Λιμνοθάλλαζα» απελευθέρωσαν ένα ξεφτέρι με την ευχή του Προέδρου του ΦΔ αυτό να είναι το «ακόντιο» που θα πάει πιο μακριά από όλα τα άλλα.

Σελίδα 1 από 2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία