Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και παρ. 2 άρθρου 1 του Ν. 4257/2014, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υπογραφή της Σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής «Winbank» και της σύμβασης χορήγησης πρόσβασης e-pps με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω συστημάτων
 2. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών του Δήμου
 3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. Π.Δ. 270/1981) και αγορά και μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο που ανήκουν σε τρίτους, για το έτος 2019 και β) εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981) και καταμέτρησης, εκτίμησης δωρεών, αγορών, ανταλλαγών ακινήτων κλπ. καθώς και εκτίμησης εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων (άρθρο 186,παρ.5 του ν. 3463/2006)»
 4. Ορισμός Μελών για τη σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
 5. Ορισμός Εκπροσώπων στην Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.
 6. Ορισμός Εκπροσώπων στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ.
 7. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΜΟΚΙΣΤΙΑΝΟΥ» με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011372059 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) και προϋπολογισμό 82.000,00 €
 8. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΗΣ ΑΜΠΕΛΙΑ-Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΗΣ» με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011369479 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) και προϋπολογισμό 101.000,00 €
 9. Κατανομή πίστωσης 250.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) ΥΠ. ΕΣ.
 10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για τη μελέτη έργου «CROSS THE GAP - ACCESSIBILITY FOR SOCIAL ANDCULTURALINVLUSION / παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε διάφορα σημεία του Δήμου Θέρμου»
 11. Έγκριση της αριθμ. 6/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του ΟΚΠΑΠΔΗΘ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 5.000,00 €»
 12. Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου, Α΄ τριμήνου έτους 2019
 13. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Μυρτιάς και Αγίας Σοφίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»
 14. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου, Κοκκινόβρυσης και Χαλικίου»
 15. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Κ. Νεροχωρίου, Αργυρού Πηγαδίου, Αμβρακιάς, Κοκκινόβρυσης Αετόπετρας και Διασελακίου»
 16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « Βελτίωση οδοποιίας Τ. Κ. Θέρμου»
 17. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: « Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Τ. Κ. Καλουδίου, Δρυμώνα, Αγίας Σοφίας, Αργυρού Πηγαδίου και Διπλατάνου»
 18. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Τ. Κ. ΑΒαρίκου, Αγίας Σοφίας και Παφίου Δήμου Θέρμου
 19. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση Υποδομών οδοποιΐας και αντιπλημυρρικής Προστασίας Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμου
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας για πρόληψη καταστροφών από θεομηνίες σε τοπικές Κοινότητες και στην έδρα του Δήμου»
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση ύδρευσης Τ. Κ. Αμβρακιάς & Κοκκινόβρυσης»
 22. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Θέρμου»
 23. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση Υποδομών Οδοποιίας και Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θέρμου»
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Εσωτερική Οδοποιΐας οικισμών του Δήμου Θέρμου από πλημμυρικά φαινόμενα της 31-1 της 1-2, 2-2- του 2015»
 25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιΐας Τ.Κ. Θέρμου»
 26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση - Ασφαλτόστρωση στο οδικό τμήμα Αετόπετρα – Δρυμώνας
 27.  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιΐας Τ.Κ. Νεροχωρίου, Αργυρού Πηγαδίου, Αμβρακιάς, Κοκκινόβρυσης, Αετόπετρας και Διασελακίου»
 28. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιΐας Τ.Κ. Κόνισκας, Διπλατάνου και Πέρκου»
 29. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιΐας Τ.Κ. Αβαρίκου, Αγίας Σοφίας και Παμφίου Δήμου Θέρμου»
 30. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Οδοποιΐας Τ.Κ. Πετροχωρίου, Καλουδίου και Παμφίου»
 31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Οδοποιΐα Νέων Οικοπέδων στη θέση Λαγκάδες Δ. Θέρμου (Β΄ΦΑΣΗ)
 32. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων Μυρτιάς και Αγίας Σοφίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας»
 33. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 34. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2019.
 35. Χορηγία του Δήμου στον Αθλητικό Σύλλογο Αγρινίου «ΤΡΙΤΩΝΑΣ», για συνδιοργάνωση αγώνα 10th Trihonian Wakeboard 2019
 36. Διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ
 37. Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: «Αυτισμός, Διαταραχές Συμπεριφοράς, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα [ΔΕΠ-Υ] στην Παιδική Ηλικία»
 38. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κωστακόπουλος Νικόλαος

Το τελευταίο χρονικό διάστημα «έκλεισαν» δυο καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στην Αιτωλοακαρνανία. Το πρώτο ήταν στο Θέρμο τον Νοέμβριο του 2018 και το δεύτερο πριν από λίγες μέρες στον Αστακό του Δήμου Ξηρομέρου.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η από απόφαση της διοίκησης της ΕΤΕ δεν απηχεί σε καμία περίπτωση την θέληση και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Όμως μέσα από το παράδειγμα αυτό μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος την πολιτική συμπεριφορά των δημοτικών παρατάξεων στους δυο δήμους, δηλαδή του Θέρμου και του Ξηρομέρου.

Στο Θέρμο παρατηρήθηκε μια χωρίς όριο δημαγωγία της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του αρχηγού της κ. Θεοδώρου Κασόλα, ο οποίος με φλύαρες ανακοινώσεις ,αλλά και τηλεοπτικό «διάγγελμα» κατακεραύνωνε την δημοτική αρχή, ως αποκλειστικά υπεύθυνη για το κλείσιμο του καταστήματος Θέρμου της ΕΤΕ. Μάλιστα, αιτιολογούσε την στείρα αντιπολιτευτική του μανία με υποθέσεις, ότι τάχα δεν τοποθέτησε ο δήμος Θέρμου χρήματα στο εν λόγω κατάστημα και γι’αυτό έκλεισε αλλά και εκ του γεγονότος ότι ο δήμαρχος αδράνησε.

{δείτε διάγγελμα του κ. Κασόλα} https://www.facebook.com/100001223705463/videos/2102430459807724/

Στο δήμο Ξηρομέρου παρατηρήθηκε μια ομοθυμία της τοπικής κοινωνίας , αλλά κυρίως μια υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης του εν λόγω δήμου, οι οποίοι έστρεψαν την διαμαρτυρία τους κατά της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας και της πολιτικής μείωσης των υποκαταστημάτων που ακολούθησε σε όλη τη χώρα, χωρίς οποιοδήποτε ψήγμα δημαγωγίας και λαϊκισμού κατά την δημοτικής αρχής του δήμου Ξηρομέρου. Να σημειωθεί ότι ο δήμος Ξηρομέρου τα χρήματα του τα είχε καταθέσει στην ΕΤΕ, πλην όμως αυτό δεν ήταν ικανό ανάχωμα για την μη κατάργηση του υποκαταστήματος Αστακού, διαψεύδοντας έτσι πανηγυρικά τους εδώ αντιπολιτευόμενους του δημάρχου Θέρμου , ότι τάχα αυτός είναι υπαίτιος του κλεισίματος, λόγω της μη κατάθεσης των χρημάτων του δήμου στην ΕΤΕ, ενώ όλοι γνώριζαν, ότι ο δήμος μας έκανε τραπεζικές συναλλαγές και μέσω του εδώ καταστήματος επί πολλά χρόνια.

Οι αντιπολιτευόμενοι του δημάρχου και της δημοτικής αρχή Θέρμου, προσπαθούν να τους επιρρίψουν ευθύνες, ακόμα και για τα ακραία καιρικά φαινόμενα, προκειμένου να πετύχουν την με κάθε τρόπο υφαρπαγή της ψήφου των πολιτών.

Τελικά… το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.

Εκ του Γραφείου Τύπου του Δημάρχου Θέρμου

Οι παραλείψεις, οι καθυστερήσεις, οι τακτικισμοί, κυρίως όμως όλα αυτά τα καμώματα της Διοίκησης του Δήμου Θέρμου που ακολουθήθηκαν τον τελευταίο μήνα κατά τη διαδικασία κατάθεσης, συζήτησης και ψήφισης του Προϋπολογισμού του 2019, κηλίδωσαν ανεξίτηλα κι αμαύρωσαν το θεσμό της Αυτοδιοίκησης.

Ταυτόχρονα όμως καταρράκωσαν το κύρος και την αξιοπιστία του Δήμου μας, ενός Δήμου με ιστορία, κύρος, αίγλη και σπάνια για τα αυτοδιοικητικά δεδομένα οικονομική θέση. Όλα αυτά τα καμώματα, φέρουν τη σφραγίδα των υπευθύνων, που και θέση έχουν και ονοματεπώνυμο, κι αυτοί δεν άλλοι από τον σημερινό δήμαρχο Θέρμου, τον κ. Κωνσταντάρα και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαραγιάννη, οι οποίοι αφού αδιαφόρησαν και παρέλειψαν να κάνουν όλα αυτά που η νομοθεσία προβλέπει,  έφεραν τον Προϋπολογισμό προς συζήτηση πρώτη φορά στις  11 Ιανουαρίου 2019, ενώ η καταληκτική ημερομηνία ψήφισης και ολοκλήρωσής του  ήταν: 31/12/2018.

Ο κ. Δήμαρχος με υπερβάλλουσα αλαζονεία, καισαρισμό, υπεροψία και εμμονή, μη δεχόμενος καμμία συναινετική άποψη, συνεπικουρούμενος από τον κ. Μαραγιάννη και άλλους, αρνήθηκε επίμονα την παραμικρή αλλαγή ή προσθήκη τόσο από την Αντιπολίτευση όσο και τους Ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, κινδυνολόγησε ασύστολα και επέσειε την απειλή ότι θα  μείνουν απλήρωτοι οι υπάλληλοι, θα μείνουν απλήρωτοι οι επαγγελματίες, .... θα τεθεί ο Δήμος «υπό επιτήρηση», σε περίπτωση καταψήφισης.

Έγιναν δύο συζητήσεις για τον Προϋπολογισμό στις 11 και στις 28/01/2019. Ο Προϋπολογισμός καταψηφίστηκε και τις δύο φορές με ψήφους 11-10, γιατί απλά  στο σύνολό της η Δημοτική Αρχή δεν ήθελε να ακούσει καμιά από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν.

Στις 08/02/2019 ήλθε και πάλι για τρίτη φορά προς συζήτηση και ψήφιση στο Δ.Σ. ο ίδιος Προϋπολογισμός (ΩΣ ΕΧΕΙ). Ο  κ. Δήμαρχος, ουκ ηβουλήθη συνιέναι. Αυτή τη φορά όμως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου παραδέχθηκε ευθαρσώς, πως ήταν λανθασμένες οι θέσεις περί του τρόπου ψήφισης του Προϋπολογισμού στο σύνολό του, όπως λανθασμένη ήταν και η θέση που εξέφρασε και ο κ.  Δήμαρχος ότι ο Ν.  3463/2016 δεν ισχύει.

Τελικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στην τρίτη συνεδρία δέχθηκε ορισμένες προτάσεις που έγιναν από τους  Ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους και η ψήφιση του Προϋπολογισμού 2019 έγινε ανά κωδικό.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση για μία ακόμη φορά αιρόμενη στο ύψος των περιστάσεων έδωσε την καταλυτική ψήφο προκειμένου να εγκριθεί ο Προϋπολογισμός, παρόλο που δεν έγιναν δεκτές καμία από τις επτά  προτάσεις  της.

Ετσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψήφισης του Προϋπολογισμού 2019.

Και ενώ η Αντιπολίτευση κινήθηκε συνετά και με αίσθημα ευθύνης, η Δημοτική Αρχή διέρρεε ψεύδη, πως τάχα η Αντιπολίτευση φταίει που δεν ψηφίζεται ο Προϋπολογισμός και πως αν δεν ψηφιστεί,  την επομένη θα επέλθει η «καταστροφή», δεν θα κινηθούν τα οχήματα του Δήμου, δεν θα πληρωθούν οι υπάλληλοι, ο Δήμος θα τεθεί «υπό επιτήρηση» κ.α. σχετικά, σε μια προσπάθεια δημιουργίας φοβικού κλίματος και υφαρπαγής της ψήφου κάποιου Δημοτικού Συμβούλου. Επί πλέον, μια σειρά από  ενέργειες της Διοίκησης, προκάλεσαν τη γενική θυμηδία σχεδόν όλων των πολιτών,  όπως η περιφορά αυτοκινήτου  με μετάδοση ηχητικού μηνύματος που καλούσε τους πολίτες να μην βγάζουν τα απορρίμματα στους κάδους, αλλά και η ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα ότι Θέρμιος επιχειρηματίας δώρισε ένα μικροποσό  για  καύσιμα ώστε να κινηθούν τα απορριμματοφόρα, - που είχαν ως κύρια στόχευση να ξεσηκώσουν τον κόσμο εναντίον της Αντιπολίτευσης, αλλά και να εκβιαστούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι σώνει και καλά να ψηφίσουν τον Προϋπολογισμό, έστω κι αν δεν συμφωνούν.

Είναι σύννομες οι ενέργειές σας αυτές κύριοι της Διοίκησης;  Δεν γνωρίζετε ότι σε όποια δωρεά γίνεται προς τον Δήμο υπάρχει  συγκεκριμένη διαδικασία έγκρισης της;  Γιατί δεν την ακολουθήσατε ;

Συμπολίτες και Συμπολίτισσες,

Την απόλυτη κι αποκλειστική ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, έχει πάντα η εκάστοτε Διοίκηση.

Με το κορυφαίο θέμα της ψήφισης του Προϋπολογισμού καταδείχθηκε ότι  ολόκληρη η Συμπολίτευση δεν κινήθηκε στα χρονικά περιθώρια που σαφώς είναι προσδιορισμένα, δεν ήταν συναινετικοί, δεν ήταν  συνεργάσιμοι &  τέλος δεν ήταν δεκτικοί σε συνέργιες και συνεργασίες.

Όμως η  νέα αυτοδιοικητική πρακτική σύμφωνα με τον  Νόμο του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ», απαιτεί κι επιβάλλει τη σύμπνοια, τη συνέργεια, τη συνεννόηση, τη συνεργασία, τη συναίνεση, λέξεις και αξίες ξένες προς τις πρακτικές της υπάρχουσας Δημοτικής Αρχής.

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες,

Μπορείτε να εμπιστευθείτε το μέλλον του  Δήμου στα χέρια αυτών που μέχρι  τώρα εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς σχέδιο και προοπτική για τον τόπο και κυρίως χωρίς διάθεση συναίνεσης, συνεργασίας και σύγκλισης ;

ΥΓ:  Δείτε όλη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη δ/νση:

https://www.youtube.com/watch?v=s3P7QNnpKKM

 

Από το Γραφείο Τύπου του Συνδυασμού

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ

Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 3.165.000 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία και για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Ειδικότερα, για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τους κάτωθι δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν  επιχορηγήσεις ύψους 3.065.000 ευρώ, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».

 

Δήμος/ ΔΕΥΑ

Νομός

Ποσό

Αγίου Βασιλείου

Ρεθύμνης

120.000 €

Αλμωπίας

Πέλλας

60.000 €

Βισαλτίας

Σερρών

200.000 €

Διρφύων – Μεσσαπίων

Ευβοίας

380.000 €

Ήλιδας

Ηλείας

180.000 €

Θέρμου

Αιτωλοακαρνανίας

370.000 €

Καλαμάτας

Μεσσηνίας

400.000 €

Κασσάνδρας

Χαλκιδικής

70.000 €

Λέσβου

Λέσβου

350.000 €

Ναυπλιέων

Αργολίδας

220.000 €

Νέστου

Καβάλας

160.000 €

Ορχομενού

Βοιωτίας

180.000 €

Πύδνας - Κολινδρού

Πιερίας

250.000 €

Ρήγα Φεραίου

Μαγνησίας

125.000 €

 

Ακολούθως, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εγκρίθηκε η επιχορήγηση ύψους 100.000 ευρώ στην ΔΕΥΑ Μεσσήνης, νομού Μεσσηνίας, για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.

Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Τους πρώτους 99 υποψηφίους δημάρχους που θα υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει η «Αυγή», την ώρα που ο κομματικός μηχανισμός προετοιμάζεται για τη μεγάλη αυτοδιοικητική αναμέτρηση του Μαϊου 2019.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Αυγής», κεντρική απόφαση του κόμματος ήταν η εκ νέου στήριξη των δημάρχων που το 2014 αναδείχθηκαν με την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και έδωσαν στις πόλεις τους το στίγμα της αριστερής, προοδευτικής διοίκησης. Παράλληλα, πρόκειται να υποστηριχθούν όσοι ήταν επικεφαλής παρατάξεων το 2014, αλλά και οι νέοι επικεφαλής. Ενώ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει υποψηφιότητες που επιλέχθηκαν μετά από την προγραμματική σύγκλιση των αυτοδιοικητικών παρατάξεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των δημάρχων που θα υποστηρίξει βρίσκεται και του δήμου Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος. Την στήριξή του θα προσφέρει και σε αρκετούς που θα ξαναπροσπαθήσουν όπως είναι ο Δημήτρης Τραπεζιώτης στον δήμο Αγρινίου που στις εκλογές του 2014 συγκέντρωσε ποσοστό 20,99%. Οι καινούργιοι δήμαρχοι της Αιτωλοακαρνανίας που στηρίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι οι: Δημήτρης Μασούρας (Άκτιο – Βόνιτσα), Μάρκος Βασίλας (Αμφιλοχία), Κώστας Κουβαράς (Θέρμο), Γιάννης Τριανταφυλλάκης (Ξηρόμερο).

Εν τω μεταξύ κάποιοι από εκείνους που είδαν το όνομά τους ως στηριζόμενοι από το κυβερνητικό κόμμα έστειλαν επιστολή μη αποδοχής της στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες και το όνομα του Γιάννη Τριανταφυλλάκη αφαιρέθηκε από την λίστα του ΣΥΡΙΖΑ.

Για τον δήμο Μεσολογγίου δεν έγινε καμία αναφορά, παρόλο που όταν έγινε το ρεπορτάζ της εφημερίδας είχαν ανακοινώσει τις υποψηφιότητές τους, τόσο ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος όσο και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου.

ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ

Σελίδα 1 από 14

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία