Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη τη συζήτηση για την κατάργηση της Νομικής Σχολής Πατρών συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Tετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00, στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), στην Πάτρα.

Ακολουθεί η ημερήσια διάταξης της συνεδρίασης:

ΠΡΟΣ : 1. κ. Απόστολο Κατσιφάρα Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

 1. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος
 1. κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Σας προσκαλούμε στην 8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση για την κατάργηση της νεοσύστατης Νομικής Σχολής Πατρών. (εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος Κατσιφάρας)

Έγκριση Γ’ Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Έγκριση α) του τρόπου δημοπράτησης μίας (1) εργολαβίας για την προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού του υποέργου 5 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 2014-2016» (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010) (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: #27.520.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2019 και β) αναγκαιότητας διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2018 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 1435/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 1436/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Γ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Ενημέρωση επί της υπ. αριθ. 1437/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία τριών υποέργων:

Α/Α Υποέργου (Τ.Δ.)

Ονομασία Υποέργου

Προϋπολογισμός

36

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19ΗΣ Ε.Ο. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

920.000

37

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1.600.000

38

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11ΗΣ, 14ΗΣ ΚΑΙ 15ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

1.000.000

 (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

 Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης των εργολαβιών : 1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ» (σε συνέχεια του π.κ. : 2013ΕΠ00100010) 2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» (σε συνέχεια του π.κ. : 2013ΕΠ00100010) 3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ» 4.«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ».

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

α) «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης μίας (1) εργολαβίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του υποέργου 5 «Λειτουργικές Δαπάνες Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.» (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000) (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: #27.520.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2018» β) «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας (συνοπτικός διαγωνισμός) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 8.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

Έγκριση καθορισμού τρόπου διεξαγωγής δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ - ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

Επικύρωση πρακτικών 6ης /2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» εξετάστηκε χθες Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 κατά τη συνεδρίαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Πάτρα.

Παρευρέθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, λοιπών Εθνικών Αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Εταίρων.

«Δουλέψαμε οραματικά, μεθοδικά και αποτελεσματικά. Λειτουργήσαμε με διαφάνεια και ομαδικότητα. Αξιοποιούμε τους πόρους του προγράμματος και βλέπουμε ήδη θετικές αλλαγές στις τοπικές κοινωνίες. Προχωρήσαμε σε καινοτόμες πρωτοβουλίες που έδωσαν άλλο στίγμα στο Περιφερειακό μας Πρόγραμμα» ανέφερε κατά την εισήγησή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Πύργου – Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας και Μεσολογγίου – Αιτωλικού, όπως επίσης στις Βιώσιμες Αστικές Αναπτύξεις στους Δήμους Πατρέων και Αγρινίου, τονίζοντας ότι υπάρχουν ήδη ενταγμένα έργα, αλλά και έργα που υλοποιούνται.

Αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έχει γίνει για την τροφοδότηση της Δυτικής Ελλάδας με φυσικό αέριο, αλλά και στις δομές πρόνοιας που στηρίχτηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

«Πολύ ικανοποιητικό τον ρυθμό υλοποίησης του Προγράμματος της Δυτικής Ελλάδας» χαρακτήρισε ο Γιώργος Λογοθέτης, προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του υπουργείου Οικονομίας. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι οι χρόνοι είναι ιδιαίτερα πιεστικοί και τόνισε ότι για την εξέλιξη του προγράμματος είναι απαραίτητη η ωρίμανση έργων ώστε να προχωρήσουν νέες συμβασιοποιήσεις και να αυξηθούν οι ρυθμοί απορρόφησης.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, η Προϊστάμενη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Άλκηστις Σταθοπούλου παρουσίασε αναλυτικά την πορεία υλοποίησης. Όπως ανέφερε, η συνολική χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 507,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 406,2 εκατ. ευρώ αφορούν Κοινοτική Συνδρομή και τα 101,5 εκατ. Εθνική Συμμετοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η εξειδίκευση του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 585.195.920,54 ευρώ, το οποίο αποτελεί το 115,3% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Το ύψος των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων ανέρχεται στα 671.609.434,90 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 132,3% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος. Όπως είπε η κ. Σταθοπούλου έχουν ενταχθεί συνολικά 365 έργα και δράσεις στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ενώ ο προϋπολογισμός των αποφάσεων ένταξης των έργων ανέρχεται στο ποσό των 425.671.491,85 ευρώ με συγχρηματοδότηση δημόσιας δαπάνης, το οποίο αποτελεί το 83,8% της συνολικής χρηματοδότησης του προγράμματος.

Στη συνέχεια, η ίδια ανέλυσε την πρόοδο υλοποίησης του ΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2014 – 2020 κατά άξονα προτεραιότητας και ακολούθως τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης παρουσίασαν τα αποτελέσματα σε επιμέρους τομείς.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών –μεταξύ άλλων– εστίασαν σε ειδικότερους τομείς και επεσήμαναν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη απορροφητικότητα, όπως στον άξονα ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών. Η κ. Σταθοπούλου εξήγησε ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σχετίζονται με τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης, αλλά και συμβασιοποίησης των έργων. Αντιστοίχως στον άξονα προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον επισημάνθηκε ότι θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη ωρίμανση έργων που σχετίζονται με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Αναφορά έγινε και στα γενικότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην υλοποίηση του ΠΕΠ, όπως η γραφειοκρατία, η αδυναμία των τελικών δικαιούχων, αλλά και η έλλειψη μηχανισμών με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του προγράμματος.

Εξάλλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι η συνεδρίαση της 5ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή που συμπίπτει με τις αλλαγές που έφεραν οι περιφερειακές εκλογές, οι ευρωεκλογές, ενώ έγινε παραμονές των εθνικών εκλογών. Ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών, των συναρμόδιων υπουργείων, των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, των κοινωνικών εταίρων, όπως επίσης τα στελέχη της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, καθώς ήταν η τελευταία συνεδρίαση στην οποία προήδρευσε κι ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Νεκτάριο Φαρμάκη και τη νέα Περιφερειακή Αρχή.

Η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» θα βρεθεί στο επίκεντρο της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.30 το πρωί, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 και Αμερικής), στην Πάτρα.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με εισήγηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Απόστολου Κατσιφάρα, ενώ στη συνέχεια τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΠ θα παρουσιάσουν την πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Επίσης, πρόκειται να αναλυθούν τα αποτελέσματα σε επιμέρους τομείς όπως η πρόοδος υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και την Χωρική Ανάπτυξη, ενώ θα υπάρξει ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος.

 

Συνεδριάζει την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 15.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Πρόκειται να συζητηθούν κυρίως θέματα τα οποία αφορούν τον τρόπο ανάθεσης σημαντικών έργων που έχουν δρομολογηθεί.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) στην Πάτρα.

Ακολουθεί ημερήσια διάταξη: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Τα  θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση- ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Καρούτα – Λαντζόι- Λάλα στο τμήμα από έξοδο Κρυονερίου- διασταύρωση Λάσδικα», προϋπολογισμού 1.300.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 )». (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
 1. Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμού 5.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 )». (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
 1. Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ- ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ- ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΉΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ», προϋπολογισμού 495.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 )». (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2019,ΣΤΗ ΣΑΕΠ 001, ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ:
 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ, προϋπολογισμού: 4.500.000,00 €
 3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ-ΠΑΛΙΟΣΚΑΛΑΣ-ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ, προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € (εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ενότητας Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)
 4. Έγκριση τρόπου ανάθεσης μελέτης ως ακολούθως : Σύνταξη της μελέτης του έργου βελτίωσης προσβασιμότητας και υποδομών στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.1 με τίτλο “Αccessibility interventions design, planning and realization” του Πακέτου εργασίας 4 (WP4) : «Παρεμβάσεις φυσικής & εικονικής προσβασιμότητας (Physical & Virtual Accessibility interventions» της Κατηγορίας δαπανών «Υποδομές και εργασίες» του έργου “CROSS THE GAP: Accessibility for social and cultural inclusion (Διασχίζοντας το κενό: Προσβασιμότητα για κοινωνική και πολιτιστική ένταξη)”, προϋπολογισμού έως του ποσού των 30.060,00€ με ΦΠΑ, με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων κάτω των ορίων και συγκεκριμένα με  συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του ως άνω νόμου. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
 1. Συμπλήρωση της με αρ.105/16-7-18 απόφασης του Περιφ.Συμβ.Δ.Ελλάδας, που είχε σαν θέμα  «Εγκριση απευθείας εξαγοράς ακινήτου με τη διαδικασία του άρθρου 23 του ΠΔ 242/96  και ορισμός δυο Περιφ/κών  Συμβούλων  για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 4 του αρθ.13 του ΠΔ 242/96»  με την παροχή εξουσιοδότησης του Περιφ/κού Συμβουλίου στον κ.Περιφ/ρχη Δυτ.Ελλάδας ώστε αυτός  να υπογράψει αρχικά τις απαιτούμενες  δηλώσεις μεταβίβασης και στη συνέχεια τα συμβόλαια των δυο απευθείας εξαγοραζόμενων ακινήτων, προκειμενου  να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία για την ήδη  συντελεσθείσα διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού Κρέστενας - Ανδρίτσαινας. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
 2. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε.Ηλείας στη σύσταση της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης και αποδοχή των όρων του Πρωτοκόλλου  Συνεργασίας, στα πλαίσια του Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών «Ολύμπια».  (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
 3. Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία εννέα (9) υποέργων του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας», (ειισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
 4. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας  Εμπορικών  Καταστημάτων εντός  του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου το Σάββατο στις 17 Αυγούστου 2019. (εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ενότητας Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)
 5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2019,ΣΤΗ ΣΑΕΠ 001, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού:1.200.000,00 €. (εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ενότητας Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)
 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΠ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Γεωτεχνική Μελέτη Κατολίσθησης στην θέση  «ΖΕΛΙΧΟΒΙΤΣΑ» στην Οδό Αγ. Παρασκευή - Σιτόμενα Π.Ε Αιτ/νιας», προϋπολογισμού:45.049,00 €. (εισηγήτρια: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ενότητας Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)

12. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των υποέργων:

05.09

Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος , περιόδου 2018-2019

150.000,00

05.19

Προμήθεια τεσσάρων (4) Βενζινοκίνητων Ψαλιδιών Μπορντούρας

1.400,00

05.20

Προμήθεια τεσσάρων (4) Βενζινοκίνητων Τηλεσκοπικών Αλυσοπρίονων με ζώνη ανάρτησης

3.000,00

05.21

Προμήθεια Θερινού & Χειμερινού Ρουχισμού ( Ένδυση – Υπόδηση ) περιόδου 2019

10.000,00

του έργου της ΣΑΕΠ501 : Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννης Λύτρας)

 1. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων της παρ.γ’ του άρθρου 5 & του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μελανιών φωτοαντιγραφικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και της έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 188.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α»

           (εισηγητής   :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

 1. Λήψη απόφασης επί της πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης για την από 15-6-2015 και με αριθ. καταθ. 37/2015 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών της Κ/Ξ ENVIPROSYSTEMS ATE – ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)
 1. Έγκριση αναγκαιότητας μεταφοράς των ατόμων με ειδικές ανάγκες από τον τόπο διαμονής τους και αντίστροφα στα Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δίκαιου με την επωνυμία α) «ΕΛΕΠΑΠ (παράρτημα Αγρινίου) και β) Παναγία Ελεούσα (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου αντίστοιχα). (εισηγήτρια : Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής  Ενότητας Αιτ/νιας κ.Σταρακά Χριστίνα)
 1. Παροχή, εκ νέου, της σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για τον Απολογισμό οικονομικού έτους 2018, του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)
 1. Συζήτηση – ενημέρωση επί εγκαταστάσεων μονάδων βιορευστών στις Φυτείες Δ. Ξηρομέρου. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβ/ντος κ. Νικόλαος Μπαλαμπάνης)
 1. Επικύρωση πρακτικών 1ης /2019, 2ης /2019, 3ης /2019 και 5ης /2019  συνεδριάσεων  Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έκτακτη σύσκεψη στη Ναύπακτο

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι εντός των ημερών ξεκινάει το έργο της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της πόλης. Πιστεύουμε, ότι ένα τόσο σπουδαίο έργο για τη πόλη μας σε συνδυασμό με το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, θα πρέπει πριν ξεκινήσει, όλοι οι εμπλεκόμενοι να προτείνουμε και να συναποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η πόλη και οι κάτοικοι της θα έχουν τα λιγότερα δυνατόν προβλήματα από την εκτέλεση του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους και εν όψει της τουριστικής περιόδου που ξεκίνησε και του εντεινόμενου κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη, με ομόφωνη απόφαση του εκτάκτου ΔΣ της Ομοσπονδίας την 18/6/2019 ΖΗΤΑΜΕ την άμεση αναβολή έναρξης εκτέλεσης του έργου, και προσκαλούμε σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 20/6/2019 και ώρα 20:45 τον κ. Δήμαρχο, τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο σε σύσκεψη στα γραφεία μας ώστε να κουβεντιάσουμε με λεπτομέρειες το παραπάνω πρόβλημα αλλά και το κυκλοφοριακό για να καταλήξουμε στη καλύτερη δυνατή λύση.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας

Δαβανέλλος Θέμης        Μπακατσιάς Βασίλης


 

Tην Πέμπτη 18η Απριλίου 2019 στις 12:00 θα συνεδριάσει το Συντονιστικό Τοπικό όργανο του Δήμου Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Αναστασιάδη 1, με θέμα: «Ο Σχεδιασμός και οι δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών-λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σελίδα 1 από 8

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία