Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (ΦΕΚ 2764, Τ.Β/3-7-2019). Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φθάνει έως και το 55% του επιλέξιμου κόστους της προτεινόμενης επένδυσης.

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους (περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 7 της σχετικής προκήρυξης).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέχρι και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των παρεχόμενων ενισχύσεων είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση,

β. εμπορική εταιρεία,

γ. συνεταιρισμός,

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Ά 2015)), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α ́ 78),

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού.

 

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ως εξής :

α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,

β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ,

γ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4430/2016 (Α΄205), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης (άρθρο 2 στοιχείο 49 Γ.Α.Κ.) και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν.

δ. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

ε. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» Ν.4399/2016, παρέχονται στην ιστοσελίδα «https://www.ependyseis.gr» καθώς και από το Γραφείο Ενημέρωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών και Αμερικής, Ισόγειο).

Επιχορηγήσεις ύψους 1.722.201,00 ευρώ σε 6 Δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για την αναβάθμιση 37 δημοτικών σταθμών και την εναρμόνισή τους στις τεχνικές και κτιριακές προδιαγραφές, που θέτει για πρώτη φορά το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας τους.

Τα έργα που εγκρίθηκαν, εντάσσονται στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋπολογισμού ύψους 95 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα διατεθεί σε όλους τους Δήμους της χώρας, για το σύνολο των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών τους.

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας:

Δήμος

Νομός

Ποσό σε ευρώ

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

950.0000,00

Άργους Ορεστικού

Καστοριάς

72.201,00

Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας

Βοιωτίας

150.000,00

Καλαμάτας

Μεσσηνίας

300.000,00

Νέας Προποντίδας

Χαλκιδικής

100.000,00

Νικολάου Σκουφά

Άρτας

150.000,00

 

ΟΑΕΔ: Ξεκινά σήμερα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 η υποβολή αιτήσεων των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2018-2019».

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο και συγκεκριμένα από την 1η Νοεμβρίου 2018 έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση 1/2019, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι κάθε μορφής ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή/και ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες θα υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και λειτουργούν εκτός της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων) και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της πόλεως της Θεσσαλονίκης,
Β) έχουν άδεια λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. σε ισχύ,
Γ) Είναι εποχικές, είχαν διακόψει τη συνεχόμενη λειτουργία τους τουλάχιστον για δύο έτη, κατά την προηγούμενη πενταετία (2013-2017), και συγκεκριμένα, τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου μέχρι 28η Φεβρουαρίου, εκτός εάν μετείχαν σε ένα τουλάχιστον από τα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (άρχισαν δηλαδή να λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά), οπότε θα πρέπει να διέκοψαν την συνεχόμενη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο έτος (2017) πριν την 1η Νοεμβρίου.
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν από την 1η Νοεμβρίου 2017 και μετά, δεν επιχορηγούνται.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων, από τις 12-02-2019 και ώρα 11η πρωινή έως τις 15-04-2019 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Ωφελούμενοι είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας κατά την έναρξη του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης δηλαδή κατά την 1-11-2018.
Οι ωφελούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι θα πρέπει να απασχολούνται κατά την προηγούμενη ημέρα ήτοι την 31-10-2018, της έναρξης του χρονικού διαστήματος της επιμήκυνσης (1-11-2018), διότι σκοπός του προγράμματος είναι η επιμήκυνση της απασχόλησης τους.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα οι οποίοι πριν την 1η Νοεμβρίου 2017 είχαν συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην ίδια ή/ και σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ξενοδοχοϋπαλλήλων στο πρόγραμμα οι οποίοι δεν απασχολούνταν κατά την 31-10-2018.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Δημόσια Πρόσκληση

Πηγή: dikaiologitika.gr

«Άλλο σε ρώτησα και γι’ άλλο μου απαντάς».

Αυτό είναι το νόημα της δήλωσης του υποψήφιου Περιφερειάρχη Κώστα Σπηλιόπουλου προς τον Απόστολο Κατσιφάρα, με αφορμή τις περικοπές στις επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού του 2019 προς τις Περιφέρειες.

Η πλήρης δήλωση του Κώστα Σπηλιόπουλου έχει ως εξής:

«Σήμερα το πρωί (Παρασκευή 8/2) έδωσα στη δημοσιότητα δήλωση για την περικοπή κατά 50% της θεσμοθετημένης κρατικής χρηματοδότησης προς τις Περιφέρειες. Διατύπωσα μάλιστα συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον απερχόμενο περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα.

Λίγες ώρες αργότερα εκδόθηκε δελτίου τύπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που απαντούσε «σε εκτιμήσεις και σχόλια που είδαν το φως της δημοσιότητας». Επειδή οι «εκτιμήσεις και τα σχόλια» έχουν ονοματεπώνυμο και λέγονται Κώστας Σπηλιόπουλος, επανέρχομαι:

Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2019 έχουν εγγραφεί πιστώσεις προς τις Περιφέρειες ύψους 655 εκατ. ευρώ αντί για 1,3 δισ. που είναι οι θεσμοθετημένοι πόροι. Πρόκειται για μείωση της τάξεως του 50%. Ρώτησα και εξακολουθώ να ρωτάω τον κ. Κατσιφάρα πως αντέδρασε ή πως σκοπεύει να αντιδράσει σε αυτόν τον οικονομικό στραγγαλισμό της Περιφέρειας που προωθεί η κυβέρνηση.

Ο κ. Κατσιφάρας απάντησε αναφέροντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αυξημένες εισροές από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ τακτικών επιχορηγήσεων και του κουτσουρεμένου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Άλλο τον ρώτησα κι γι’ άλλο απάντησε. Οι πολίτες που μας παρακολουθούν ας κρίνουν.

Αλλά στο τέλος της απάντησής του ο κ. Κατσιφάρας παραθέτει πίνακες άκρως αποκαλυπτικούς.

Ένας μόνο αρκεί. Από τον πίνακα «Επενδυτικές δαπάνες» προκύπτει ότι το 2011 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διέθεσε 17,6 εκατ. ευρώ για επενδύσεις και το 2018 μόλις 2,1 εκατ. ευρώ για τον ίδιο σκοπό.

Όταν ομολογούν αυτοβούλως πάσα περαιτέρω κριτική είναι περιττή».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης υπέγραψε την απόφαση για την καταβολή επιχορήγησης 700.000.000€ στο Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση το ΤΑΝΕΟ επιχορηγείται για συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα με στόχο την χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

- Επιχορήγηση 50.000.000€ στην ΤΑΝΕΟ ΑΕ για συμμετοχή σε νεοϊδρυθέντα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα επενδύουν σε ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους που υπάγονται στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

- Επιχορήγηση 50.000.000€ για συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και την προώθηση πρότυπων ελληνικών προϊόντων «Made in Greece».

- Επιχορήγηση 150.000.000€ για συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων που χρήζουν ανασυγκρότησης/ αναδιοργάνωσης και δραστηριοποιούνται κυρίως στην παραγωγή και τη μεταποίηση (ΕΠΑΝΟΔΟΣ).

- Επιχορήγηση ύψους 450.000.000€ για συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα παροχής χρηματοδότησης που θα διοχετεύεται στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω ομολόγων με δικαίωμα απόληψης (Debt Fund).

Τέλος, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2018 μεταξύ της κρατικής εταιρείας επενδύσεων του Άμπου Ντάμπι Mubadala Investment Company και του ΤΑΝΕΟ για την υλοποίηση συνεπενδύσεων, αποφασίστηκε η επιχορήγηση του ΤΑΝΕΟ με άλλα 200.000.000€.

Από το Γραφείο Τύπου

Οι δυνατότητες χρηματοδότησης και οι προοπτικές ανάπτυξης των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) αναλύθηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σήμερα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, στο «Καφέ Γέφυρες» στην Πάτρα, που επίσης αποτελεί συνεργατικό εγχείρημα Κ.ΑΛ.Ο.

«Είναι ένας νέος, εναλλακτικός τομέας της οικονομίας που στην Ευρώπη έχει ήδη καταγράψει θετικά αποτελέσματα, καθώς δίνει σημαντική διέξοδο στην ανεργία» ανέφερε στο σύντομο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας «Αξιοποιήστε την ευκαιρία, εμπιστευτείτε τις δυνάμεις σας» συνέχισε, απευθυνόμενος σε εκπροσώπους συνεργατικών σχημάτων Κ.ΑΛ.Ο που προέρχονταν από τη Δυτική  Ελλάδα στους οποίους και υπενθύμισε ότι σύντομα θα βγει πρόσκληση χρηματοδότησης και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. «Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία έχει στόχο τον άνθρωπο και την ισότιμη συνεργασία» κατέληξε ο κ. Κατσίφαρας.

Στην προσπάθεια που ξεκίνησε προ διετίας η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ώστε να αναδείξει το νέο τομέα της οικονομίας αναφέρθηκε η Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων Αναστασία Τογιοπούλου, επισημαίνοντας ότι η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία είναι δυνατό να διασφαλίσει «πνεύμα συνεργασίας, θέσεις εργασίας, αξιοπρεπή διαβίωση και να αποτελέσει απάντηση στην ανεργία».

Τη βούληση της Πολιτείας να στηρίξει τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο μετέφερε στην εκδήλωση ο Ειδικός Γραμματέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ευάγγελος Νικολαΐδης,  ο οποίος συνεχάρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις δράσεις ανάδειξης και ενημέρωσης που έχει αναπτύξει στον τομέα Κ.ΑΛ.Ο. Όπως παρατήρησε είναι η πρώτη που διοργάνωσε Περιφερειακή Έκθεση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο τον περασμένο Ιούλιο, αλλά και η πρώτη που ανοίγει τη συζήτηση στο πλαίσιο της διαμόρφωσης των προσκλήσεων που θα βγουν μέσα στον Ιανουάριο και θα αφορούν τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Όπως είπε ο κ. Νικολαϊδης θα διατεθεί ποσό 27 εκατ ευρώ για το σύνολο της χώρας, ενώ η δυνατότητα πρόσβασης στο πρόγραμμα, όπως και το ύψος της χρηματοδότησης θα συνδέονται με τον κύκλο εργασιών, δίνοντας ωστόσο τη δυνατότητα ακόμα και σε Κ.ΑΛ.Ο με μηδενικό τζίρο να ενταχθούν στην πρώτη κλίμακα χρηματοδότησης των 20.000 ευρώ, ενώ η μέγιστη ενίσχυση θα φτάνει τα 250.000 ευρώ. «Τα χρήματα είναι αρκετά. Φροντίστε να πιάσουν τόπο» επεσήμανε ο κ. Νικολαϊδης» τονίζοντας ότι η πρόσκληση θα μείνει ανοικτή για περίπου ένα μήνα δίνοντας τη δυνατότητα στους φορείς να προετοιμαστούν.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των φορέων Κ.ΑΛ.Ο έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επιλέξιμες δαπάνες, ενώ μεταξύ άλλων ζήτησαν απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης, ομαλή ροή χρηματοδότησης για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα, επαρκή ενημέρωση και διευκολύνσεις στο στάδιο της υποβολής αιτήσεων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακόμη ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Αγγελόπουλος, ο Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος,  η Εκτελεστική Γραμματέας της ΠΔΕ Διονυσία Μαράτου, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ελένη Σπυράκη, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδας 2014-2020» Άλκηστις Σταθοπούλου, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Α Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Γεωργίου, η Προϊσταμένη Μονάδας Γ Υποστήριξης- Οργάνωσης ΕΥΔ-ΠΕΠ Ελένη Πουλιάση καθώς επίσης στελέχη της Περιφέρειας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Απόσπασμα από τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα στο σύνδεσμο: https://youtu.be/ryHvYzZliWw

Απόσπασμα από την ομιλία του Ειδικού Γραμματέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ευάγγελου Νικολαΐδη στο σύνδεσμο: https://youtu.be/lCJP0A8MdQ4

Σελίδα 1 από 4

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία